x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.jsjiwei.gov.cn    

时间 速度

检测时间:2022-12-05 22:17:16

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.457s 0.122s 0.207s 0.101s 文件不一致 文件不一致 463.864KB/s  
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 * 连接失败 * 10.558s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 * 连接失败 * 10.093s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 * 连接失败 * 0.081s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 * 连接失败 * 0.065s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 * 连接失败 * 0.145s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 * 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 * 连接失败 * 0.07s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 0.026s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 * 连接失败 * 0.009s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 * 连接失败 * 0.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥移动 移动 安徽 * 连接失败 * 0.03s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市移动 移动 安徽 * 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 0.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市电信 电信 河南 * 连接失败 * 0.042s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 * 连接失败 * 0.388s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 * 连接失败 * 0.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县电信 电信 海南 * 连接失败 * 0.013s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 * 连接失败 * 0.07s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 * 连接失败 * 0.156s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 连接失败 * 5.05s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 * 连接失败 * 0.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水移动 移动 甘肃 * 连接失败 * 0.03s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 * 连接失败 * 0.022s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州电信 电信 云南 * 连接失败 * 0.038s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 * 连接失败 * 0.055s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 * 连接失败 * 0.177s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 * 连接失败 * 0.073s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.051s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 0.017s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 0.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.011s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 8.232s 3.866s 5.754s 2.310280s 9.398KB 9.398KB 4.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 5.213s 2.445s 3.557s 0.696678s 9.398KB 9.398KB 13.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 3.421s 1.686s 2.559s 0.084161s 9.398KB 9.398KB 111.672KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 2.746s 0.087s 0.15s 1.731065s 9.398KB 9.398KB 5.429KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.601s 0.17s 0.647s 0.450887s 9.398KB 9.398KB 20.844KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.595s 0.097s 0.384s 0.282723s 9.398KB 9.398KB 33.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.495s 0.645s 0.912s 0.256583s 9.398KB 9.398KB 36.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.231s 0.021s 0.067s 0.971716s 9.398KB 9.398KB 9.672KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.184s 0.28s 0.544s 0.307482s 9.398KB 9.398KB 30.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.026s 0.352s 0.59s 0.081569s 9.398KB 9.398KB 115.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 1.005s 0.244s 0.491s 0.250521s 9.398KB 9.398KB 37.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.936s 0.08s 0.363s 0.278396s 9.398KB 9.398KB 33.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.864s 0.045s 0.091s 0.685655s 9.398KB 9.398KB 13.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.859s 0.301s 0.483s 0.182235s 9.398KB 9.398KB 51.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番移动 移动 新疆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.762s 0.458s 0.563s 0.091680s 9.398KB 9.398KB 102.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.729s 0.204s 0.262s 0.315720s 9.398KB 9.398KB 29.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.643s 0.048s 0.242s 0.193342s 9.398KB 9.398KB 48.61KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.613s 0.031s 0.21s 0.172721s 9.398KB 9.398KB 54.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.59s 0.191s 0.322s 0.124021s 9.398KB 9.398KB 75.781KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市移动 移动 江苏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.551s 0.299s 0.393s 0.093623s 9.398KB 9.398KB 100.386KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.518s 0.312s 0.377s 0.065176s 9.398KB 9.398KB 144.201KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.516s 0.281s 0.355s 0.076601s 9.398KB 9.398KB 122.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.505s 0.286s 0.354s 0.068999s 9.398KB 9.398KB 136.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.505s 0.321s 0.378s 0.057372s 9.398KB 9.398KB 163.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.494s 0.397s 0.426s 0.028397s 9.398KB 9.398KB 330.966KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.488s 0s 0.159s 0.159118s 9.398KB 9.398KB 59.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市移动 移动 四川 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.456s 0.086s 0.139s 0.053940s 9.398KB 9.398KB 174.239KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.44s 0.085s 0.136s 0.051245s 9.398KB 9.398KB 183.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.438s 0.085s 0.134s 0.048101s 9.398KB 9.398KB 195.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.434s 0.059s 0.108s 0.029840s 9.398KB 9.398KB 314.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.432s 0.023s 0.082s 0.104940s 9.398KB 9.398KB 89.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州联通 联通 福建 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.42s 0.063s 0.117s 0.052321s 9.398KB 9.398KB 179.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.404s 0.135s 0.225s 0.089540s 9.398KB 9.398KB 104.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密市电信 电信 新疆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.403s 0.037s 0.133s 0.106959s 9.398KB 9.398KB 87.87KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.381s 0.052s 0.109s 0.050520s 9.398KB 9.398KB 186.034KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.379s 0.042s 0.1s 0.058999s 9.398KB 9.398KB 159.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.378s 0.078s 0.123s 0.049560s 9.398KB 9.398KB 189.638KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.374s 0.029s 0.079s 0.045300s 9.398KB 9.398KB 207.471KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.373s 0.053s 0.147s 0.100201s 9.398KB 9.398KB 93.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.368s 0.186s 0.242s 0.055680s 9.398KB 9.398KB 168.794KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海黄南移动 移动 青海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.365s 0.13s 0.198s 0.068101s 9.398KB 9.398KB 138.007KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市联通 联通 河南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.365s 0.028s 0.071s 0.044960s 9.398KB 9.398KB 209.04KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.356s 0.072s 0.126s 0.082600s 9.398KB 9.398KB 113.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.351s 0.038s 0.096s 0.052100s 9.398KB 9.398KB 180.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市移动 移动 河南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.35s 0.139s 0.208s 0.081219s 9.398KB 9.398KB 115.717KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.346s 0.048s 0.1s 0.046597s 9.398KB 9.398KB 201.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市联通 联通 广东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.345s 0.082s 0.119s 0.037600s 9.398KB 9.398KB 249.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.344s 0.042s 0.098s 0.053740s 9.398KB 9.398KB 174.887KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.344s 0.077s 0.131s 0.002300s 9.398KB 9.398KB 3.991MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.342s 0.02s 0.121s 0.093659s 9.398KB 9.398KB 100.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.335s 0.032s 0.092s 0.057840s 9.398KB 9.398KB 162.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.331s 0.022s 0.073s 0.053960s 9.398KB 9.398KB 174.174KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市电信 电信 广东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.331s 0.044s 0.085s 0.041231s 9.398KB 9.398KB 227.946KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.317s 0.017s 0.067s 0.052840s 9.398KB 9.398KB 177.866KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市移动 移动 广西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.317s 0.024s 0.07s 0.045220s 9.398KB 9.398KB 207.838KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛移动 移动 陕西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.312s 0.016s 0.07s 0.052320s 9.398KB 9.398KB 179.634KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.312s 0.095s 0.143s 0.047628s 9.398KB 9.398KB 197.33KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.311s 0.041s 0.088s 0.047879s 9.398KB 9.398KB 196.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.31s 0.063s 0.101s 0.039880s 9.398KB 9.398KB 235.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.306s 0.049s 0.121s 0.075020s 9.398KB 9.398KB 125.279KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.305s 0.115s 0.164s 0.048636s 9.398KB 9.398KB 193.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.304s 0.039s 0.084s 0.059880s 9.398KB 9.398KB 156.955KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.303s 0.043s 0.109s 0.069960s 9.398KB 9.398KB 134.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.302s 0.13s 0.193s 0.005100s 9.398KB 9.398KB 1.8MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.302s 0.026s 0.102s 0.081360s 9.398KB 9.398KB 115.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.298s 0.054s 0.108s 0.055001s 9.398KB 9.398KB 170.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.297s 0.099s 0.162s 0.054519s 9.398KB 9.398KB 172.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.285s 0.042s 0.101s 0.062020s 9.398KB 9.398KB 151.539KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.285s 0.044s 0.077s 0.031380s 9.398KB 9.398KB 299.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.283s 0.041s 0.093s 0.051980s 9.398KB 9.398KB 180.809KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.283s 0.038s 0.095s 0.067101s 9.398KB 9.398KB 140.064KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.281s 0.012s 0.061s 0.039019s 9.398KB 9.398KB 240.868KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.281s 0.072s 0.119s 0.045757s 9.398KB 9.398KB 205.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.279s 0.024s 0.074s 0.055120s 9.398KB 9.398KB 170.509KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市移动 移动 广东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.274s 0.033s 0.08s 0.046467s 9.398KB 9.398KB 202.26KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市移动 移动 山西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.272s 0.032s 0.072s 0.041720s 9.398KB 9.398KB 225.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.271s 0.054s 0.081s 0.053181s 9.398KB 9.398KB 176.725KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.266s 0.015s 0.061s 0.046079s 9.398KB 9.398KB 203.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.261s 0.004s 0.063s 0.060881s 9.398KB 9.398KB 154.374KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.258s 0.027s 0.061s 0.033161s 9.398KB 9.398KB 283.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山壮族苗族自治州移动 移动 云南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.256s 0.022s 0.086s 0.049740s 9.398KB 9.398KB 188.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.251s 0.015s 0.063s 0.048321s 9.398KB 9.398KB 194.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市移动 移动 云南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.247s 0.03s 0.088s 0.056405s 9.398KB 9.398KB 166.624KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.245s 0.015s 0.072s 0.054200s 9.398KB 9.398KB 173.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.245s 0.041s 0.067s 0.029820s 9.398KB 9.398KB 315.172KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.244s 0.042s 0.066s 0.029760s 9.398KB 9.398KB 315.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.243s 0.032s 0.066s 0.033340s 9.398KB 9.398KB 281.897KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.243s 0.015s 0.017s 0.017480s 36.63KB 36.63KB 2.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁市移动 移动 四川 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.241s 0.065s 0.118s 0.058140s 9.398KB 9.398KB 161.652KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.238s 0.019s 0.076s 0.059580s 9.398KB 9.398KB 157.745KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市联通 联通 陕西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.237s 0.02s 0.059s 0.037300s 9.398KB 9.398KB 251.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原联通 联通 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.236s 0.004s 0.05s 0.050959s 9.398KB 9.398KB 184.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市联通 联通 河南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.229s 0.037s 0.073s 0.036320s 9.398KB 9.398KB 258.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.227s 0.041s 0.118s 0.003600s 9.398KB 9.398KB 2.549MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.225s 0.024s 0.081s 0.053040s 9.398KB 9.398KB 177.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.223s 0.075s 0.12s 0.045423s 9.398KB 9.398KB 206.909KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.222s 0.014s 0.053s 0.037660s 9.398KB 9.398KB 249.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.221s 0.041s 0.087s 0.045839s 9.398KB 9.398KB 205.031KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.216s 0.01s 0.042s 0.032000s 9.398KB 9.398KB 293.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.207s 0.046s 0.1s 0.001320s 9.398KB 9.398KB 6.953MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.199s 0.046s 0.073s 0.027587s 9.398KB 9.398KB 340.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.199s 0.04s 0.062s 0.020160s 9.398KB 9.398KB 466.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.196s 0.014s 0.057s 0.045421s 9.398KB 9.398KB 206.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.194s 0.004s 0.05s 0.046880s 9.398KB 9.398KB 200.479KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.193s 0.04s 0.065s 0.001107s 9.398KB 9.398KB 8.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.189s 0.045s 0.066s 0.021402s 9.398KB 9.398KB 439.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.188s 0.027s 0.073s 0.052559s 9.398KB 9.398KB 178.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.187s 0.054s 0.11s 0.003200s 9.398KB 9.398KB 2.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施市联通 联通 湖北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.185s 0.004s 0.041s 0.036340s 9.398KB 9.398KB 258.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.18s 0.032s 0.073s 0.034419s 9.398KB 9.398KB 273.06KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.176s 0.058s 0.09s 0.032140s 9.398KB 9.398KB 292.422KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山移动 移动 广东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.172s 0.023s 0.053s 0.029061s 9.398KB 9.398KB 323.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.171s 0.034s 0.072s 0.028300s 9.398KB 9.398KB 332.1KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.171s 0.026s 0.052s 0.026861s 9.398KB 9.398KB 349.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.171s 0.036s 0.056s 0.020139s 9.398KB 9.398KB 466.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.169s 0.01s 0.045s 0.033421s 9.398KB 9.398KB 281.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.164s 0.028s 0.053s 0.030100s 9.398KB 9.398KB 312.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.162s 0.008s 0.049s 0.039654s 9.398KB 9.398KB 237.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西州联通 联通 湖南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.157s 0.025s 0.055s 0.029340s 9.398KB 9.398KB 320.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.156s 0.039s 0.061s 0.020380s 9.398KB 9.398KB 461.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.156s 0.011s 0.041s 0.027758s 9.398KB 9.398KB 338.585KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.156s 0.017s 0.052s 0.048060s 9.398KB 9.398KB 195.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.144s 0s 0.043s 0.042980s 9.398KB 9.398KB 218.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.143s 0.026s 0.054s 0.027718s 9.398KB 9.398KB 339.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.142s 0.019s 0.044s 0.024420s 9.398KB 9.398KB 384.866KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.142s 0.027s 0.059s 0.030139s 9.398KB 9.398KB 311.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.142s 0.036s 0.061s 0.024284s 9.398KB 9.398KB 387.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.138s 0.007s 0.043s 0.034860s 9.398KB 9.398KB 269.605KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.132s 0.016s 0.042s 0.024680s 9.398KB 9.398KB 380.812KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.131s 0.07s 0.082s 0.011060s 9.398KB 9.398KB 849.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.129s 0.001s 0.033s 0.030880s 9.398KB 9.398KB 304.354KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海联通 联通 天津 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.126s 0.021s 0.048s 0.028241s 9.398KB 9.398KB 332.794KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.126s 0.018s 0.034s 0.013620s 9.398KB 9.398KB 690.047KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.125s 0.001s 0.036s 0.041060s 9.398KB 9.398KB 228.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市联通 联通 安徽 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.124s 0.034s 0.047s 0.012560s 9.398KB 9.398KB 748.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.124s 0.04s 0.054s 0.013764s 9.398KB 9.398KB 682.827KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.12s 0.021s 0.05s 0.027659s 9.398KB 9.398KB 339.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北电信 电信 安徽 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.117s 0.004s 0.032s 0.026740s 9.398KB 9.398KB 351.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.104s 0.016s 0.041s 0.023620s 9.398KB 9.398KB 397.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.098s 0.029s 0.042s 0.013460s 9.398KB 9.398KB 698.249KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.087s 0.016s 0.036s 0.019725s 9.398KB 9.398KB 476.473KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.085s 0.014s 0.031s 0.016395s 9.398KB 9.398KB 573.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.068s 0.01s 0.025s 0.014619s 9.398KB 9.398KB 642.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.063s 0.017s 0.027s 0.010120s 9.398KB 9.398KB 928.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.063s 0.03s 0.034s 0.003789s 9.398KB 9.398KB 2.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.059s 0.011s 0.022s 0.011920s 9.398KB 9.398KB 788.46KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.058s 0.005s 0.019s 0.013715s 9.398KB 9.398KB 685.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.056s 0.025s 0.03s 0.005215s 9.398KB 9.398KB 1.76MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 121.43.183.147 中国浙江杭州阿里云 200 0.05s 0.021s 0.026s 0.005327s 9.398KB 9.398KB 1.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig