x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:liebiao1.kaiqume.com    

检测时间:2021-12-01 09:03:02

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
176个点 9 39 2个独立IP 2个独立节点 10 9 1 66.782ms 45.3ms 51.307ms    
加拿大国外 国外 加拿大 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 237.017ms 236.737ms 236.823ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 219.82ms 219.547ms 219.651ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 206.021ms 204.521ms 205.326ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市联通 联通 山西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 701.592ms 34.319ms 204.53ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝州移动 移动 四川 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 314.72ms 80.54ms 185.699ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 455.455ms 55.52ms 184.661ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 185.817ms 181.083ms 183.887ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 159.947ms 159.18ms 159.474ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 351.04ms 60.064ms 137.037ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 9 1 133.202ms 131.262ms 131.935ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 120.639ms 116.28ms 118.103ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 131.887ms 99.719ms 112.407ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 429.324ms 46.46ms 105.615ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市联通 联通 江苏 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 104.882ms 92.242ms 98.435ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 196.679ms 59.72ms 97.561ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 164.559ms 60.299ms 96.422ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 9 1 141.56ms 59.42ms 86.872ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 90.499ms 84.72ms 85.378ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 156.659ms 64.719ms 82.868ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 81.86ms 81.081ms 81.422ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 104.599ms 77.159ms 81.379ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 76.179ms 76.079ms 76.13ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 76.199ms 69.439ms 72.469ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古联通 联通 内蒙古 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 76.852ms 67.551ms 69.87ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 69.643ms 67.453ms 67.969ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 65.777ms 65.299ms 65.483ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 74.481ms 62.641ms 64.581ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 144.859ms 40.999ms 64.349ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 66.34ms 63.339ms 63.978ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 66.34ms 60.58ms 63.615ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 62.999ms 62.262ms 62.742ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 9 1 66.76ms 0ms 62.181ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市移动 移动 广东 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 241.854ms 10.809ms 61.483ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 84.739ms 51.68ms 60.765ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 61.401ms 60.49ms 60.754ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 61.06ms 60.479ms 60.728ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 208.024ms 37.14ms 60.029ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 60.53ms 59.166ms 59.529ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 68.12ms 54.98ms 59.031ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 59.28ms 56.8ms 57.778ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 57.4ms 57.08ms 57.228ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 61.08ms 52.46ms 57.172ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 57.001ms 56.101ms 56.519ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 56.353ms 56.244ms 56.301ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 66.559ms 53.539ms 56.225ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 58.52ms 54.9ms 55.968ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 57.92ms 52.64ms 55.069ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 55.143ms 54.871ms 54.983ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 54.717ms 54.446ms 54.569ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 54.36ms 54.08ms 54.222ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 57.66ms 52.321ms 53.646ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 53.98ms 53.04ms 53.452ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 119.121ms 34.161ms 52.485ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 52.581ms 52.255ms 52.317ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 53.459ms 50.279ms 50.948ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 55.36ms 49.22ms 50.862ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台联通 联通 山东 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 53.659ms 47.34ms 50.076ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市广电网 广电网 四川 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 51.059ms 47.92ms 48.954ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 49.191ms 48.589ms 48.713ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 49.061ms 48.44ms 48.618ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 48.39ms 48.224ms 48.267ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 48.641ms 47.94ms 48.198ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左移动 移动 广西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 51.903ms 45.354ms 48.175ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 49.581ms 47.041ms 48.064ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州移动 移动 青海 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 56.089ms 46.332ms 47.634ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 47.424ms 47.232ms 47.332ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 48.641ms 46.72ms 47.242ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 8 2 54.359ms 44.46ms 47.01ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 71.8ms 43.6ms 46.83ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 47.42ms 46.64ms 46.812ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 48.52ms 46.025ms 46.654ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 47.532ms 45.665ms 46.565ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 71.996ms 41.578ms 46.229ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 55.581ms 37.22ms 46.052ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 48.541ms 43.54ms 45.354ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 50.96ms 44.08ms 44.938ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 46.8ms 43.5ms 44.332ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 57.9ms 41.08ms 44.238ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德联通 联通 湖南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 56.281ms 41.5ms 44.02ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 45.117ms 43.04ms 43.795ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 51.3ms 39.04ms 43.525ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 43.1ms 42.141ms 42.587ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 42.612ms 42.2ms 42.392ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京通州移动 移动 北京 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 44.28ms 41.541ms 42.358ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中移动 移动 陕西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 45.2ms 41.34ms 42.16ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 41.898ms 41.44ms 41.671ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 79.458ms 35.239ms 41.292ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 47.741ms 35.1ms 41.106ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 41.558ms 40.133ms 40.893ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 41.018ms 40.715ms 40.786ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪移动 移动 云南 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 42.801ms 38.821ms 40.752ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 42.5ms 39.1ms 40.534ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 42.46ms 39.36ms 40.49ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 40.24ms 39.62ms 39.95ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 40.02ms 39.08ms 39.481ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 42.948ms 38.111ms 39.3ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 47.843ms 31.401ms 39.15ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 38.989ms 38.764ms 38.86ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 39.933ms 38.502ms 38.774ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 38.721ms 38.5ms 38.549ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 39.7ms 36.68ms 38.134ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 38.479ms 37.589ms 37.954ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 38.266ms 36.936ms 37.564ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 37.416ms 37.118ms 37.32ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 37.32ms 36.861ms 36.956ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 40.216ms 36.313ms 36.864ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 37.08ms 36.301ms 36.736ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 45.125.47.164 中国山东枣庄电信&联通&移动 10 10 0 39.24ms 34.84ms 36.561ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 37.075ms 36.258ms 36.53ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 38.4ms 34.88ms 36.28ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 36.466ms 35.926ms 36.07ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 42.193.191.90 中国广东广州腾讯云 10 10 0 36.094ms 35.866ms 35.978ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig