x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:199.33.120.230    

检测时间:2020-03-26 23:02:59

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
平均值: 212个点 10 42 1个独立IP 1个独立节点 10 2 8 258.256ms 16.379ms 245.561ms    
重庆重庆市电信 电信 重庆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 936.655ms 0ms 936.655ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市其他 其他 云南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 696.977ms 412.898ms 526.55ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市电信 电信 河北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 620.169ms 0ms 463.314ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 699.154ms 0ms 460.977ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 619.254ms 0ms 453.592ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 449.071ms 0ms 448.462ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 488.457ms 0ms 446.151ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 444.357ms 426.758ms 436.243ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 410.983ms 0ms 408.842ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 408.613ms 0ms 408.613ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉市移动 移动 新疆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 375.081ms 0ms 375.081ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 927.632ms 0ms 372.412ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃未知移动 移动 甘肃 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 344.083ms 0ms 341.782ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 340.407ms 0ms 338.687ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 338.081ms 0ms 337.333ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市电信 电信 黑龙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 336.16ms 0ms 336.16ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 335.569ms 0ms 335.569ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 331.263ms 0ms 331.263ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 325.34ms 0ms 325.34ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 9 1 401.412ms 0ms 324.877ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 319.849ms 0ms 319.534ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 317.845ms 0ms 317.478ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 317.4ms 0ms 317.4ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 315.721ms 0ms 315.721ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 313.768ms 0ms 313.768ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 309.683ms 0ms 309.683ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 306.49ms 0ms 306.49ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 295.196ms 0ms 295.196ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州联通 联通 新疆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 288.638ms 0ms 286.251ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
中国未知其他 其他 中国 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 283.88ms 0ms 282.94ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 278.243ms 0ms 278.243ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 281.263ms 0ms 276.834ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 274.149ms 0ms 274.018ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 273.422ms 0ms 273.422ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 272.059ms 0ms 272.059ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 9 1 271.64ms 0ms 266.835ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 266.394ms 0ms 266.394ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市联通 联通 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 265.83ms 0ms 265.83ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 262.499ms 0ms 262.499ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 266.79ms 0ms 259.574ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 264.961ms 0ms 259.19ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 258.06ms 0ms 258.06ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南怒江州联通 联通 云南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 261.388ms 0ms 256.873ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 263.564ms 0ms 255.43ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 254.322ms 0ms 254.322ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 254.822ms 0ms 254.022ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 252.226ms 0ms 252.226ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 256.783ms 0ms 251.413ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 10 0 249.829ms 242.543ms 247.662ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 253.962ms 0ms 247.453ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 248.776ms 0ms 247.434ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 282.529ms 0ms 243.112ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 246.46ms 0ms 242.28ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 243.47ms 0ms 241.861ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 237.725ms 0ms 237.666ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 237.863ms 0ms 237.602ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 236.019ms 0ms 236.019ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 7 3 236.841ms 0ms 235.886ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 236.21ms 0ms 232.588ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 10 0 284.4ms 214.64ms 232.474ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 7 3 247.519ms 0ms 232.11ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 228.276ms 0ms 226.747ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 236.482ms 0ms 226.321ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 250.23ms 0ms 220.684ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 226.965ms 0ms 220.454ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 217.463ms 0ms 217.282ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市教育网 教育网 江苏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 10 0 217.181ms 216.64ms 216.859ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 8 2 217.261ms 216.202ms 216.808ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 216.439ms 0ms 216.262ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 215.253ms 0ms 215.202ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 218.7ms 0ms 214.48ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 213.014ms 0ms 213.014ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 212.222ms 0ms 212.222ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 211.479ms 0ms 211.479ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 210.652ms 0ms 210.652ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 211.738ms 0ms 209.468ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 208.682ms 0ms 208.654ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 206.986ms 0ms 206.986ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 231.161ms 0ms 206.301ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 204.985ms 0ms 204.985ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 203.722ms 0ms 203.625ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 210.506ms 0ms 202.163ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 202.454ms 0ms 202.128ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 201.762ms 0ms 201.762ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 201.598ms 0ms 201.598ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 201.551ms 0ms 201.376ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 200.479ms 0ms 200.479ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市铁通 铁通 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 200.034ms 0ms 199.844ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 204.501ms 0ms 198.876ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 198.489ms 0ms 198.489ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 198.307ms 0ms 198.307ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 198.257ms 0ms 198.257ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 198.241ms 0ms 198.241ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 6 4 195.688ms 0ms 195.396ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 195.351ms 0ms 195.351ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 195.036ms 0ms 194.772ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市铁通 铁通 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 194.739ms 0ms 194.739ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 9 1 217.601ms 0ms 194.341ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 194.18ms 0ms 194.18ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 191.968ms 0ms 191.911ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 190.465ms 0ms 190.374ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 189.753ms 0ms 189.705ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 188.592ms 0ms 188.592ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 188.517ms 0ms 188.489ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市铁通 铁通 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 192.921ms 0ms 187.911ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 187.099ms 0ms 187.006ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 187.175ms 0ms 186.875ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市电信 电信 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 186.426ms 0ms 186.426ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 185.296ms 0ms 185.256ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 184.039ms 0ms 181.959ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 7 3 182.028ms 0ms 181.613ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 180.895ms 0ms 180.895ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 178.566ms 0ms 178.566ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 178.308ms 0ms 177.787ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 177.118ms 0ms 177.088ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 176.342ms 0ms 176.237ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 174.044ms 0ms 174.04ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 173.543ms 0ms 173.221ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 173.276ms 173.044ms 173.145ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市电信 电信 湖南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 172.715ms 0ms 172.62ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 172.374ms 0ms 172.374ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 172.142ms 0ms 172.142ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 170.536ms 0ms 170.368ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 169.566ms 0ms 169.566ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 169.095ms 0ms 169.095ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 168.82ms 0ms 168.36ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 167.693ms 0ms 167.504ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 166.867ms 0ms 166.731ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 166.621ms 0ms 166.621ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 10 0 176.719ms 163.519ms 166.177ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 3 7 166.3ms 0ms 165.186ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 5 5 164.948ms 0ms 164.197ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 160.683ms 0ms 160.669ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 1 9 160.221ms 0ms 160.221ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 2 8 155.616ms 154.488ms 155.052ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 125.161ms 0ms 121.883ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 4 6 23.726ms 23.188ms 23.482ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市移动 移动 吉林 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市移动 移动 山东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市铁通 铁通 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市电信 电信 辽宁 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市移动 移动 湖北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市电信 电信 山西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市移动 移动 山东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市移动 移动 河北 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 199.33.120.230 美国加利福尼亚州萨克拉门托 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig