x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.nbweitao.com    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 14:47:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
183个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.731s 0.461s 0.537s 0.005s 4.983KB 4.983KB 14.973MB/s  
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 * 连接失败 * 10.303s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 * 连接失败 * 0.408s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 219.234.30.9 中国香港 0 10s 1.161s 1.199s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 219.234.30.9 中国香港 200 5.612s 5.216s 5.323s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 219.234.30.9 中国香港 200 5.563s 5.317s 5.356s 0.000494s 4.983KB 4.983KB 9.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 5.278s 5.042s 5.082s 0.000072s 4.983KB 4.983KB 67.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 219.234.30.9 中国香港 200 4.136s 0.096s 2.578s 0.001820s 4.983KB 4.983KB 2.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳联通 联通 河南 219.234.30.9 中国香港 200 3.663s 0.408s 0.448s 0.000894s 4.983KB 4.983KB 5.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 219.234.30.9 中国香港 200 3.581s 1.285s 1.66s 0.081278s 4.983KB 4.983KB 61.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 219.234.30.9 中国香港 200 3.241s 2.768s 2.936s 0.006900s 4.983KB 4.983KB 722.232KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 219.234.30.9 中国香港 200 3.134s 2.786s 2.833s 0.000560s 4.983KB 4.983KB 8.69MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 219.234.30.9 中国香港 200 3.004s 1.957s 2.029s 0.001840s 4.983KB 4.983KB 2.645MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 2.998s 1.871s 1.907s 0.000074s 4.983KB 4.983KB 65.765MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 219.234.30.9 中国香港 200 2.991s 0.808s 0.876s 0.181820s 4.983KB 4.983KB 27.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 219.234.30.9 中国香港 200 2.901s 1.817s 1.851s 0.000512s 4.983KB 4.983KB 9.505MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 219.234.30.9 中国香港 200 2.888s 1.493s 1.558s 0.003140s 4.983KB 4.983KB 1.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 219.234.30.9 中国香港 200 2.882s 1.358s 1.59s 0.000172s 4.983KB 4.983KB 28.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海闵行电信 电信 上海 219.234.30.9 中国香港 200 2.854s 1.562s 1.621s 0.001260s 4.983KB 4.983KB 3.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 219.234.30.9 中国香港 200 2.848s 0.914s 1.162s 0.000067s 4.983KB 4.983KB 72.636MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 219.234.30.9 中国香港 200 2.804s 1.495s 1.56s 0.001600s 4.983KB 4.983KB 3.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 219.234.30.9 中国香港 200 2.775s 1.139s 1.286s 0.000038s 4.983KB 4.983KB 128.068MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 219.234.30.9 中国香港 200 2.756s 0.826s 1.089s 0.001340s 4.983KB 4.983KB 3.632MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 219.234.30.9 中国香港 200 2.728s 1.124s 1.273s 0.002680s 4.983KB 4.983KB 1.816MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 219.234.30.9 中国香港 200 2.725s 0.916s 0.957s 0.000709s 4.983KB 4.983KB 6.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 219.234.30.9 中国香港 200 2.698s 0.57s 0.753s 0.002580s 4.983KB 4.983KB 1.886MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 2.667s 0.89s 0.944s 0.000090s 4.983KB 4.983KB 54.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 219.234.30.9 中国香港 200 2.667s 0.855s 0.909s 0.011180s 4.983KB 4.983KB 445.742KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 219.234.30.9 中国香港 200 2.65s 0.85s 0.903s 0.005460s 4.983KB 4.983KB 912.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 219.234.30.9 中国香港 200 2.622s 0.818s 0.865s 0.000475s 4.983KB 4.983KB 10.245MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 219.234.30.9 中国香港 200 2.612s 0.893s 0.932s 0.000096s 4.983KB 4.983KB 50.694MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 219.234.30.9 中国香港 200 2.596s 0.884s 1.004s 0.000460s 4.983KB 4.983KB 10.58MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 219.234.30.9 中国香港 200 2.518s 0.622s 0.733s 0.001840s 4.983KB 4.983KB 2.645MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 219.234.30.9 中国香港 200 2.506s 0.584s 0.706s 0.005779s 4.983KB 4.983KB 862.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 219.234.30.9 中国香港 200 2.504s 0.629s 0.696s 0.001660s 4.983KB 4.983KB 2.932MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 219.234.30.9 中国香港 200 2.501s 0.559s 0.692s 0.002300s 4.983KB 4.983KB 2.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.279s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 219.234.30.9 中国香港 200 2.468s 0.578s 0.651s 0.000461s 4.983KB 4.983KB 10.557MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 219.234.30.9 中国香港 200 2.459s 0.301s 0.52s 0.002380s 4.983KB 4.983KB 2.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门联通 联通 广东 219.234.30.9 中国香港 200 2.41s 0.209s 0.293s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 219.234.30.9 中国香港 200 2.397s 0.458s 0.561s 0.001060s 4.983KB 4.983KB 4.591MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 219.234.30.9 中国香港 200 2.394s 0.595s 0.643s 0.001260s 4.983KB 4.983KB 3.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 219.234.30.9 中国香港 200 2.388s 0.523s 0.598s 0.010820s 4.983KB 4.983KB 460.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 219.234.30.9 中国香港 200 2.374s 0.47s 0.548s 0.001164s 4.983KB 4.983KB 4.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 219.234.30.9 中国香港 200 2.352s 0.512s 0.583s 0.000580s 4.983KB 4.983KB 8.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 219.234.30.9 中国香港 200 2.34s 0.444s 0.481s 0.009120s 4.983KB 4.983KB 546.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 219.234.30.9 中国香港 200 2.34s 0.54s 0.576s 0.000050s 4.983KB 4.983KB 97.332MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 219.234.30.9 中国香港 200 2.339s 0.47s 0.533s 0.000580s 4.983KB 4.983KB 8.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市联通 联通 广西 219.234.30.9 中国香港 200 2.324s 0.533s 0.561s 0.001800s 4.983KB 4.983KB 2.704MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 219.234.30.9 中国香港 200 2.273s 0.504s 0.534s 0.000387s 4.983KB 4.983KB 12.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 219.234.30.9 中国香港 200 2.27s 0.459s 0.527s 0.000460s 4.983KB 4.983KB 10.58MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 219.234.30.9 中国香港 200 2.258s 0.244s 0.461s 0.004660s 4.983KB 4.983KB 1.044MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 219.234.30.9 中国香港 200 2.256s 0.529s 0.538s 0.000105s 4.983KB 4.983KB 46.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 219.234.30.9 中国香港 200 2.25s 0.367s 0.465s 0.000660s 4.983KB 4.983KB 7.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 219.234.30.9 中国香港 200 2.23s 0.404s 0.481s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 219.234.30.9 中国香港 200 2.208s 0.342s 0.432s 0.010020s 4.983KB 4.983KB 497.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中电信 电信 山西 219.234.30.9 中国香港 200 2.191s 0.39s 0.447s 0.000840s 4.983KB 4.983KB 5.794MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 219.234.30.9 中国香港 200 2.191s 0.401s 0.474s 0.000258s 4.983KB 4.983KB 18.863MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 219.234.30.9 中国香港 200 2.149s 0.344s 0.422s 0.002860s 4.983KB 4.983KB 1.702MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州联通 联通 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 2.126s 0.389s 0.422s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 219.234.30.9 中国香港 200 2.118s 0.419s 0.462s 0.001355s 4.983KB 4.983KB 3.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 219.234.30.9 中国香港 200 2.113s 0.46s 0.475s 0.000122s 4.983KB 4.983KB 39.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 219.234.30.9 中国香港 200 2.085s 0.365s 0.43s 0.000254s 4.983KB 4.983KB 19.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 219.234.30.9 中国香港 200 2.064s 0.197s 0.36s 0.003260s 4.983KB 4.983KB 1.493MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 219.234.30.9 中国香港 200 2.06s 0.354s 0.413s 0.000711s 4.983KB 4.983KB 6.845MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 219.234.30.9 中国香港 200 2.053s 0.311s 0.388s 0.004760s 4.983KB 4.983KB 1.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 219.234.30.9 中国香港 200 2.005s 0.288s 0.333s 0.000396s 4.983KB 4.983KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 219.234.30.9 中国香港 200 2.002s 0.263s 0.348s 0.106959s 4.983KB 4.983KB 46.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 219.234.30.9 中国香港 200 1.999s 0.334s 0.393s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 219.234.30.9 中国香港 200 1.971s 0.331s 0.382s 0.000086s 4.983KB 4.983KB 56.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 219.234.30.9 中国香港 200 1.969s 0.317s 0.382s 0.002720s 4.983KB 4.983KB 1.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 219.234.30.9 中国香港 200 1.931s 0.315s 0.368s 0.033780s 4.983KB 4.983KB 147.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 219.234.30.9 中国香港 200 1.929s 0.158s 0.27s 0.007540s 4.983KB 4.983KB 660.928KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 219.234.30.9 中国香港 200 1.925s 0.298s 0.301s 0.000067s 4.983KB 4.983KB 72.636MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山电信 电信 宁夏 219.234.30.9 中国香港 200 1.906s 0.327s 0.375s 0.000680s 4.983KB 4.983KB 7.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 219.234.30.9 中国香港 200 1.902s 0.238s 0.299s 0.000520s 4.983KB 4.983KB 9.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 219.234.30.9 中国香港 200 1.898s 0.18s 0.298s 0.082140s 4.983KB 4.983KB 60.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 219.234.30.9 中国香港 200 1.886s 0.317s 0.353s 0.000575s 4.983KB 4.983KB 8.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 219.234.30.9 中国香港 200 1.883s 0.282s 0.297s 0.000390s 4.983KB 4.983KB 12.478MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 219.234.30.9 中国香港 200 1.865s 0.308s 0.364s 0.000493s 4.983KB 4.983KB 9.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 219.234.30.9 中国香港 200 1.849s 0.27s 0.334s 0.003820s 4.983KB 4.983KB 1.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 1.832s 0.343s 0.38s 0.000034s 4.983KB 4.983KB 143.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 219.234.30.9 中国香港 200 1.822s 0.302s 0.342s 0.000720s 4.983KB 4.983KB 6.759MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 219.234.30.9 中国香港 200 1.793s 0.257s 0.26s 0.000127s 4.983KB 4.983KB 38.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 219.234.30.9 中国香港 200 1.787s 0.285s 0.287s 0.020620s 4.983KB 4.983KB 241.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 219.234.30.9 中国香港 200 1.787s 0.266s 0.343s 0.009120s 4.983KB 4.983KB 546.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台电信 电信 河北 219.234.30.9 中国香港 200 1.77s 0.272s 0.329s 0.000440s 4.983KB 4.983KB 11.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门市联通 联通 湖北 219.234.30.9 中国香港 200 1.738s 0.297s 0.34s 0.001313s 4.983KB 4.983KB 3.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 219.234.30.9 中国香港 200 1.724s 0.276s 0.326s 0.001460s 4.983KB 4.983KB 3.333MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 219.234.30.9 中国香港 200 1.71s 0.264s 0.323s 0.003720s 4.983KB 4.983KB 1.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 219.234.30.9 中国香港 200 1.651s 0.268s 0.33s 0.001560s 4.983KB 4.983KB 3.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 219.234.30.9 中国香港 200 1.632s 0.269s 0.296s 0.000487s 4.983KB 4.983KB 9.993MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 219.234.30.9 中国香港 200 1.631s 0.245s 0.296s 0.001360s 4.983KB 4.983KB 3.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 219.234.30.9 中国香港 200 1.624s 0.248s 0.28s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 219.234.30.9 中国香港 200 1.617s 0.257s 0.303s 0.000660s 4.983KB 4.983KB 7.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 219.234.30.9 中国香港 200 1.612s 0.161s 0.243s 0.003020s 4.983KB 4.983KB 1.611MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 219.234.30.9 中国香港 200 1.612s 0.196s 0.278s 0.000580s 4.983KB 4.983KB 8.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 219.234.30.9 中国香港 200 1.589s 0.242s 0.289s 0.001194s 4.983KB 4.983KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 219.234.30.9 中国香港 200 1.567s 0.254s 0.292s 0.000095s 4.983KB 4.983KB 51.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 219.234.30.9 中国香港 200 1.562s 0.168s 0.237s 0.000580s 4.983KB 4.983KB 8.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 219.234.30.9 中国香港 200 1.517s 0.175s 0.234s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水移动 移动 甘肃 219.234.30.9 中国香港 200 1.505s 0.191s 0.269s 0.006220s 4.983KB 4.983KB 801.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 219.234.30.9 中国香港 200 1.497s 0.246s 0.282s 0.000530s 4.983KB 4.983KB 9.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 219.234.30.9 中国香港 200 1.495s 0.093s 0.217s 0.000860s 4.983KB 4.983KB 5.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南联通 联通 贵州 219.234.30.9 中国香港 200 1.483s 0.238s 0.274s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 219.234.30.9 中国香港 200 1.458s 0.276s 0.305s 0.000474s 4.983KB 4.983KB 10.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 219.234.30.9 中国香港 200 1.438s 0.25s 0.289s 0.000048s 4.983KB 4.983KB 101.388MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 219.234.30.9 中国香港 200 1.428s 0.244s 0.287s 0.000540s 4.983KB 4.983KB 9.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市联通 联通 湖南 219.234.30.9 中国香港 200 1.407s 0.217s 0.241s 0.000860s 4.983KB 4.983KB 5.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 219.234.30.9 中国香港 200 1.402s 0.144s 0.211s 0.011420s 4.983KB 4.983KB 436.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 219.234.30.9 中国香港 200 1.386s 0.209s 0.245s 0.000580s 4.983KB 4.983KB 8.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 219.234.30.9 中国香港 200 1.376s 0.258s 0.283s 0.001580s 4.983KB 4.983KB 3.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 219.234.30.9 中国香港 200 1.362s 0.251s 0.29s 0.000507s 4.983KB 4.983KB 9.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 219.234.30.9 中国香港 200 1.361s 0.207s 0.262s 0.001880s 4.983KB 4.983KB 2.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 219.234.30.9 中国香港 200 1.324s 0.257s 0.289s 0.000076s 4.983KB 4.983KB 64.034MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 219.234.30.9 中国香港 200 1.318s 0.232s 0.256s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 219.234.30.9 中国香港 200 1.303s 0.161s 0.231s 0.001140s 4.983KB 4.983KB 4.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 219.234.30.9 中国香港 200 1.3s 0.233s 0.27s 0.000064s 4.983KB 4.983KB 76.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 219.234.30.9 中国香港 200 1.299s 0.154s 0.213s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 219.234.30.9 中国香港 200 1.28s 0.145s 0.201s 0.002420s 4.983KB 4.983KB 2.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 219.234.30.9 中国香港 200 1.275s 0.195s 0.239s 0.000835s 4.983KB 4.983KB 5.828MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 219.234.30.9 中国香港 200 1.268s 0.164s 0.233s 0.007121s 4.983KB 4.983KB 699.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 219.234.30.9 中国香港 200 1.201s 0.146s 0.222s 0.012960s 4.983KB 4.983KB 384.521KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 219.234.30.9 中国香港 200 1.185s 0.148s 0.212s 0.000700s 4.983KB 4.983KB 6.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 219.234.30.9 中国香港 200 1.167s 0.139s 0.193s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 219.234.30.9 中国香港 200 1.154s 0.133s 0.195s 0.002060s 4.983KB 4.983KB 2.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 219.234.30.9 中国香港 200 1.126s 0.214s 0.243s 0.000057s 4.983KB 4.983KB 85.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 219.234.30.9 中国香港 200 1.098s 0.109s 0.188s 0.004540s 4.983KB 4.983KB 1.072MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 219.234.30.9 中国香港 200 1.093s 0.119s 0.128s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 219.234.30.9 中国香港 200 1.08s 0.17s 0.216s 0.002680s 4.983KB 4.983KB 1.816MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 219.234.30.9 中国香港 200 1.056s 0.164s 0.215s 0.000620s 4.983KB 4.983KB 7.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 219.234.30.9 中国香港 200 1.042s 0.132s 0.193s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 219.234.30.9 中国香港 200 1.016s 0.138s 0.2s 0.002239s 4.983KB 4.983KB 2.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 219.234.30.9 中国香港 200 0.98s 0.132s 0.186s 0.000460s 4.983KB 4.983KB 10.58MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 219.234.30.9 中国香港 200 0.971s 0.131s 0.188s 0.000820s 4.983KB 4.983KB 5.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 219.234.30.9 中国香港 200 0.966s 0.15s 0.196s 0.001280s 4.983KB 4.983KB 3.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 219.234.30.9 中国香港 200 0.922s 0.088s 0.141s 0.001020s 4.983KB 4.983KB 4.771MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 219.234.30.9 中国香港 200 0.879s 0.127s 0.183s 0.001620s 4.983KB 4.983KB 3.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 219.234.30.9 中国香港 200 0.877s 0.151s 0.2s 0.008060s 4.983KB 4.983KB 618.288KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 219.234.30.9 中国香港 200 0.866s 0.129s 0.182s 0.000780s 4.983KB 4.983KB 6.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 219.234.30.9 中国香港 200 0.831s 0.075s 0.138s 0.001940s 4.983KB 4.983KB 2.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市联通 联通 山东 219.234.30.9 中国香港 200 0.826s 0.088s 0.142s 0.000560s 4.983KB 4.983KB 8.69MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市移动 移动 河北 219.234.30.9 中国香港 200 0.805s 0.14s 0.195s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 219.234.30.9 中国香港 200 0.794s 0.101s 0.172s 0.000520s 4.983KB 4.983KB 9.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 219.234.30.9 中国香港 200 0.79s 0.131s 0.183s 0.001180s 4.983KB 4.983KB 4.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 219.234.30.9 中国香港 200 0.789s 0.114s 0.173s 0.002320s 4.983KB 4.983KB 2.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 219.234.30.9 中国香港 200 0.747s 0.167s 0.198s 0.000700s 4.983KB 4.983KB 6.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市移动 移动 湖南 219.234.30.9 中国香港 200 0.729s 0.131s 0.181s 0.000520s 4.983KB 4.983KB 9.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 219.234.30.9 中国香港 200 0.721s 0.092s 0.155s 0.001440s 4.983KB 4.983KB 3.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 219.234.30.9 中国香港 200 0.716s 0.137s 0.184s 0.010280s 4.983KB 4.983KB 484.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 219.234.30.9 中国香港 200 0.704s 0.1s 0.149s 0.001160s 4.983KB 4.983KB 4.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 219.234.30.9 中国香港 200 0.689s 0.116s 0.165s 0.000620s 4.983KB 4.983KB 7.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 219.234.30.9 中国香港 200 0.679s 0.096s 0.14s 0.141779s 4.983KB 4.983KB 35.149KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 219.234.30.9 中国香港 200 0.665s 0.145s 0.185s 0.000520s 4.983KB 4.983KB 9.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 219.234.30.9 中国香港 200 0.649s 0.106s 0.157s 0.001740s 4.983KB 4.983KB 2.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 219.234.30.9 中国香港 200 0.634s 0.143s 0.17s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 219.234.30.9 中国香港 200 0.611s 0.081s 0.134s 0.000940s 4.983KB 4.983KB 5.177MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市移动 移动 安徽 219.234.30.9 中国香港 200 0.609s 0.112s 0.166s 0.001120s 4.983KB 4.983KB 4.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 219.234.30.9 中国香港 200 0.607s 0.101s 0.151s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 0.579s 0.134s 0.179s 0.001420s 4.983KB 4.983KB 3.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 219.234.30.9 中国香港 200 0.536s 0.087s 0.147s 0.000027s 4.983KB 4.983KB 180.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 219.234.30.9 中国香港 200 0.518s 0.059s 0.128s 0.000620s 4.983KB 4.983KB 7.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 219.234.30.9 中国香港 200 0.503s 0.121s 0.156s 0.000063s 4.983KB 4.983KB 77.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市移动 移动 广东 219.234.30.9 中国香港 200 0.498s 0.138s 0.16s 0.013960s 4.983KB 4.983KB 356.977KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市移动 移动 广东 219.234.30.9 中国香港 200 0.48s 0.081s 0.106s 0.000760s 4.983KB 4.983KB 6.403MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 219.234.30.9 中国香港 200 0.459s 0.058s 0.115s 0.001360s 4.983KB 4.983KB 3.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 219.234.30.9 中国香港 200 0.451s 0.13s 0.153s 0.000660s 4.983KB 4.983KB 7.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 219.234.30.9 中国香港 200 0.418s 0.09s 0.13s 0.001440s 4.983KB 4.983KB 3.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 219.234.30.9 中国香港 200 0.41s 0.103s 0.132s 0.000520s 4.983KB 4.983KB 9.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 219.234.30.9 中国香港 200 0.402s 0.043s 0.078s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 219.234.30.9 中国香港 200 0.401s 0.078s 0.127s 0.003140s 4.983KB 4.983KB 1.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 219.234.30.9 中国香港 200 0.372s 0.099s 0.128s 0.002480s 4.983KB 4.983KB 1.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 219.234.30.9 中国香港 200 0.348s 0.098s 0.126s 0.000500s 4.983KB 4.983KB 9.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 219.234.30.9 中国香港 200 0.326s 0.034s 0.087s 0.000700s 4.983KB 4.983KB 6.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 219.234.30.9 中国香港 200 0.324s 0.074s 0.107s 0.000093s 4.983KB 4.983KB 52.329MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 219.234.30.9 中国香港 200 0.322s 0.074s 0.106s 0.000076s 4.983KB 4.983KB 64.034MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 219.234.30.9 中国香港 200 0.321s 0.098s 0.121s 0.000800s 4.983KB 4.983KB 6.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市电信 电信 福建 219.234.30.9 中国香港 200 0.32s 0.045s 0.066s 0.000480s 4.983KB 4.983KB 10.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 219.234.30.9 中国香港 200 0.286s 0.053s 0.077s 0.000106s 4.983KB 4.983KB 45.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 219.234.30.9 中国香港 0 0.284s 0.165s 0.213s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 219.234.30.9 中国香港 0 0.213s 0.173s 0.206s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 219.234.30.9 中国香港 200 0.189s 0.007s 0.012s 0.000063s 4.983KB 4.983KB 77.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig