x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:j3i1jfua1i42.com    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 13:40:31

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.338s 0.627s 0.879s 0.307s 22.999KB 文件不一致 446.107KB/s  
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 10.982s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 * 连接失败 * 10.054s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 10.002s 0.109s 0.38s 9.354203s 22.999KB 17.646KB 2.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 0 10.001s 0.35s 9.503s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 10.001s 0.381s 4.033s 4.296272s 22.999KB 5.134KB 5.353KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 * 连接失败 * 1.02s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 7.09s 1.348s 1.61s 5.217341s 22.999KB 22.999KB 4.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东移动 移动 辽宁 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 6.598s 5.916s 6.139s 0.230761s 22.999KB 22.999KB 99.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 5.626s 5.033s 5.231s 0.196870s 22.999KB 22.999KB 116.823KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 5.159s 0.48s 0.708s 4.180705s 22.999KB 22.999KB 5.501KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 4.892s 3.733s 4.784s 0.052765s 22.999KB 22.999KB 435.876KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 4.838s 4.621s 4.693s 0.072361s 22.999KB 22.999KB 317.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 4.665s 1.369s 1.645s 2.365010s 22.999KB 22.999KB 9.725KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 4.206s 3.521s 3.749s 0.227498s 22.999KB 22.999KB 101.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 4.12s 1.217s 1.575s 2.258029s 22.999KB 22.999KB 10.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 4.103s 0.822s 3.884s 0.150900s 22.999KB 22.999KB 152.412KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 3.501s 3.24s 3.326s 0.085800s 22.999KB 22.999KB 268.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 3.467s 2.573s 2.864s 0.293523s 22.999KB 22.999KB 78.355KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 3.317s 0.081s 3.14s 0.118662s 22.999KB 22.999KB 193.82KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 3.293s 0.028s 3.093s 0.132411s 22.999KB 22.999KB 173.694KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 3.001s 2.888s 2.925s 0.036334s 22.999KB 22.999KB 632.989KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.923s 2.289s 2.5s 0.211957s 22.999KB 22.999KB 108.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.836s 1.51s 1.73s 0.207780s 22.999KB 22.999KB 110.689KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.735s 0.139s 0.374s 0.936763s 22.999KB 22.999KB 24.552KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北咸宁市移动 移动 湖北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.43s 0.77s 0.988s 1.236480s 22.999KB 22.999KB 18.6KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.389s 2.208s 2.271s 0.061460s 22.999KB 22.999KB 374.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.095s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.276s 1.587s 1.795s 0.252923s 22.999KB 22.999KB 90.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 2.246s 1.253s 1.545s 0.288721s 22.999KB 22.999KB 79.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市移动 移动 辽宁 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.953s 0.191s 0.425s 1.276060s 22.999KB 22.999KB 18.023KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄移动 移动 山东 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.944s 0.412s 0.651s 1.057290s 22.999KB 22.999KB 21.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.93s 1.781s 1.83s 0.048504s 22.999KB 22.999KB 474.168KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城移动 移动 江苏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.823s 1.658s 1.711s 0.056220s 22.999KB 22.999KB 409.09KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.795s 0.909s 1.182s 0.305106s 22.999KB 22.999KB 75.38KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.684s 1.308s 1.453s 0.109700s 22.999KB 22.999KB 209.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.655s 0.974s 1.197s 0.231298s 22.999KB 22.999KB 99.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.637s 1.278s 1.394s 0.123079s 22.999KB 22.999KB 186.864KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.555s 0.864s 1.093s 0.229118s 22.999KB 22.999KB 100.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.553s 0.791s 0.906s 0.532015s 22.999KB 22.999KB 43.23KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.542s 0.755s 1.016s 0.261788s 22.999KB 22.999KB 87.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.529s 1.151s 1.297s 0.091040s 22.999KB 22.999KB 252.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.526s 0.864s 1.082s 0.227521s 22.999KB 22.999KB 101.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.515s 1.221s 1.317s 0.143980s 22.999KB 22.999KB 159.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.491s 0.86s 1.069s 0.208357s 22.999KB 22.999KB 110.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.45s 0.786s 1.011s 0.219042s 22.999KB 22.999KB 104.998KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州移动 移动 云南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.445s 0.577s 0.866s 0.289000s 22.999KB 22.999KB 79.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.415s 1.204s 1.272s 0.072360s 22.999KB 22.999KB 317.842KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.408s 1.066s 1.181s 0.114960s 22.999KB 22.999KB 200.061KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.407s 0.565s 0.823s 0.282145s 22.999KB 22.999KB 81.515KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.402s 1.11s 1.204s 0.103634s 22.999KB 22.999KB 221.925KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.364s 0.497s 0.751s 0.325918s 22.999KB 22.999KB 70.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.342s 0.495s 0.782s 0.283559s 22.999KB 22.999KB 81.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.331s 0.718s 0.922s 0.203210s 22.999KB 22.999KB 113.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.281s 1.174s 1.206s 0.036480s 22.999KB 22.999KB 630.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.278s 0.537s 0.776s 0.235223s 22.999KB 22.999KB 97.775KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.274s 0.407s 0.694s 0.291580s 22.999KB 22.999KB 78.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.248s 0.418s 0.695s 0.275079s 22.999KB 22.999KB 83.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.248s 0.2s 0.548s 0.350460s 22.999KB 22.999KB 65.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.228s 0.553s 0.774s 0.234158s 22.999KB 22.999KB 98.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.228s 0.392s 0.667s 0.280500s 22.999KB 22.999KB 81.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.218s 0.393s 0.664s 0.277662s 22.999KB 22.999KB 82.831KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾移动 移动 广东 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.154s 0.367s 0.618s 0.272741s 22.999KB 22.999KB 84.326KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.101s 0.435s 0.654s 0.227381s 22.999KB 22.999KB 101.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市电信 电信 陕西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.082s 0.409s 0.632s 0.225380s 22.999KB 22.999KB 102.046KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.072s 0.436s 0.647s 0.212039s 22.999KB 22.999KB 108.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山电信 电信 宁夏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.044s 0.741s 0.841s 0.100961s 22.999KB 22.999KB 227.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.042s 0.388s 0.605s 0.218862s 22.999KB 22.999KB 105.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.039s 0.434s 0.632s 0.200259s 22.999KB 22.999KB 114.846KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.037s 0.702s 0.813s 0.110949s 22.999KB 22.999KB 207.294KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.03s 0.391s 0.604s 0.212619s 22.999KB 22.999KB 108.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.026s 0.421s 0.623s 0.200479s 22.999KB 22.999KB 114.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市移动 移动 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.019s 0.184s 0.462s 0.277622s 22.999KB 22.999KB 82.843KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市联通 联通 辽宁 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 1.009s 0.828s 0.888s 0.060741s 22.999KB 22.999KB 378.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.982s 0.363s 0.502s 0.348423s 22.999KB 22.999KB 66.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.98s 0.409s 0.599s 0.190304s 22.999KB 22.999KB 120.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.921s 0.697s 0.771s 0.074223s 22.999KB 22.999KB 309.864KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.897s 0.485s 0.616s 0.152243s 22.999KB 22.999KB 151.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.893s 0.689s 0.756s 0.068607s 22.999KB 22.999KB 335.229KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.891s 0.659s 0.754s 0.064442s 22.999KB 22.999KB 356.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.885s 0.643s 0.719s 0.089819s 22.999KB 22.999KB 256.06KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.87s 0.735s 0.779s 0.046520s 22.999KB 22.999KB 494.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.866s 0.55s 0.649s 0.113800s 22.999KB 22.999KB 202.1KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.862s 0.086s 0.342s 0.260722s 22.999KB 22.999KB 88.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.861s 0.653s 0.721s 0.071181s 22.999KB 22.999KB 323.106KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.856s 0.735s 0.775s 0.039700s 22.999KB 22.999KB 579.32KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.855s 0.657s 0.723s 0.065274s 22.999KB 22.999KB 352.346KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.843s 0.479s 0.602s 0.127020s 22.999KB 22.999KB 181.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 34.92.104.249 中国香港谷歌云 0 0.816s 0.51s 0.711s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.81s 0.127s 0.351s 0.230421s 22.999KB 22.999KB 99.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.808s 0.543s 0.628s 0.091960s 22.999KB 22.999KB 250.098KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.804s 0.066s 0.312s 0.247946s 22.999KB 22.999KB 92.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.802s 0.58s 0.656s 0.070176s 22.999KB 22.999KB 327.733KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.786s 0.507s 0.6s 0.096640s 22.999KB 22.999KB 237.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.782s 0.113s 0.332s 0.228899s 22.999KB 22.999KB 100.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.781s 0.546s 0.623s 0.079661s 22.999KB 22.999KB 288.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.78s 0.109s 0.175s 0.536743s 22.999KB 22.999KB 42.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.775s 0.079s 0.31s 0.230020s 22.999KB 22.999KB 99.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.764s 0.034s 0.277s 0.239462s 22.999KB 22.999KB 96.045KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.749s 0.455s 0.543s 0.114060s 22.999KB 22.999KB 201.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.746s 0.563s 0.621s 0.065282s 22.999KB 22.999KB 352.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.739s 0.614s 0.655s 0.041254s 22.999KB 22.999KB 557.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市联通 联通 湖南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.738s 0.629s 0.66s 0.044180s 22.999KB 22.999KB 520.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.733s 0.541s 0.604s 0.064700s 22.999KB 22.999KB 355.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.729s 0.531s 0.595s 0.052801s 22.999KB 22.999KB 435.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.728s 0.04s 0.266s 0.231299s 22.999KB 22.999KB 99.434KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.722s 0.623s 0.656s 0.032500s 22.999KB 22.999KB 707.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.718s 0.055s 0.275s 0.223200s 22.999KB 22.999KB 103.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.713s 0.009s 0.243s 0.234361s 22.999KB 22.999KB 98.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.698s 0.385s 0.387s 0.124280s 22.999KB 22.999KB 185.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.688s 0.521s 0.573s 0.061097s 22.999KB 22.999KB 376.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.668s 0.248s 0.37s 0.164359s 22.999KB 22.999KB 139.932KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.648s 0.057s 0.254s 0.196343s 22.999KB 22.999KB 117.137KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门市联通 联通 湖北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.646s 0.493s 0.536s 0.065613s 22.999KB 22.999KB 350.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.645s 0.084s 0.172s 0.386429s 22.999KB 22.999KB 59.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.639s 0.521s 0.56s 0.038815s 22.999KB 22.999KB 592.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.631s 0.281s 0.39s 0.136382s 22.999KB 22.999KB 168.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.612s 0.425s 0.486s 0.064152s 22.999KB 22.999KB 358.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.605s 0.438s 0.493s 0.055319s 22.999KB 22.999KB 415.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市移动 移动 安徽 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.593s 0.418s 0.475s 0.057901s 22.999KB 22.999KB 397.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.589s 0.16s 0.31s 0.139379s 22.999KB 22.999KB 165.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.58s 0.299s 0.392s 0.093561s 22.999KB 22.999KB 245.818KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.578s 0.447s 0.489s 0.042453s 22.999KB 22.999KB 541.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.568s 0.466s 0.491s 0.043680s 22.999KB 22.999KB 526.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.566s 0.353s 0.42s 0.078820s 22.999KB 22.999KB 291.792KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 34.92.104.249 中国香港谷歌云 200 0.56s 0.465s 0.493s 0.035440s 22.999KB 22.999KB 648.957KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig