x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.wanduxiaoshuo.com    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 14:47:38

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.446s 0.182s 0.444s 0.001s 11.166KB 11.166KB 35.302MB/s  
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 * 连接失败 * 24.663s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 0 10.001s 0.024s 2.014s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 0 9.999s 0.095s 0.286s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 7.404s 0.204s 1.448s 0.001260s 11.166KB 11.166KB 8.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 6.046s 4.875s 5.095s 0.000876s 11.166KB 11.166KB 12.448MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 5.909s 5.041s 5.254s 0.000058s 11.166KB 11.166KB 188.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 4.826s 0.046s 0.334s 0.000700s 11.166KB 11.166KB 15.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 3.95s 0.167s 0.483s 0.000860s 11.166KB 11.166KB 12.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 3.691s 0.011s 0.309s 0.000880s 11.166KB 11.166KB 12.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 3.544s 0.632s 1.386s 0.000800s 11.166KB 11.166KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 3.513s 2.31s 2.515s 0.000929s 11.166KB 11.166KB 11.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 3.502s 0.192s 0.797s 0.000920s 11.166KB 11.166KB 11.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 3.148s 0.199s 0.543s 0.000960s 11.166KB 11.166KB 11.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.734s 0.022s 1.193s 0.000740s 11.166KB 11.166KB 14.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.56s 0.026s 1.227s 0.000800s 11.166KB 11.166KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.531s 1.116s 1.347s 0.000808s 11.166KB 11.166KB 13.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.529s 0.032s 0.211s 0.000840s 11.166KB 11.166KB 12.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门联通 联通 广东 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.508s 0.359s 0.57s 0.000860s 11.166KB 11.166KB 12.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.29s 0.013s 0.184s 0.000780s 11.166KB 11.166KB 13.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.281s 0.713s 1.117s 0.000840s 11.166KB 11.166KB 12.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.045s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.221s 0.089s 1.282s 0.000051s 11.166KB 11.166KB 213.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.105s 0.224s 0.388s 0.000104s 11.166KB 11.166KB 104.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 2.053s 0.275s 0.522s 0.000542s 11.166KB 11.166KB 20.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.997s 0.054s 1.28s 0.000800s 11.166KB 11.166KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.907s 0.114s 0.315s 0.000840s 11.166KB 11.166KB 12.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.903s 0.244s 0.633s 0.000720s 11.166KB 11.166KB 15.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山电信 电信 宁夏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.872s 0.024s 0.206s 0.000800s 11.166KB 11.166KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.872s 0.09s 0.231s 0.000925s 11.166KB 11.166KB 11.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.769s 0.026s 1.206s 0.000880s 11.166KB 11.166KB 12.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.737s 0.4s 0.619s 0.000760s 11.166KB 11.166KB 14.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.735s 0.502s 0.704s 0.000768s 11.166KB 11.166KB 14.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.729s 0.129s 0.438s 0.000740s 11.166KB 11.166KB 14.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.723s 0.238s 0.447s 0.000780s 11.166KB 11.166KB 13.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.718s 0.027s 0.221s 0.000820s 11.166KB 11.166KB 13.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.716s 0.033s 0.21s 0.000920s 11.166KB 11.166KB 11.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.703s 0.04s 0.238s 0.000700s 11.166KB 11.166KB 15.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.677s 0.328s 0.546s 0.000860s 11.166KB 11.166KB 12.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.665s 0.164s 0.421s 0.000800s 11.166KB 11.166KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.639s 0.071s 0.273s 0.000840s 11.166KB 11.166KB 12.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.627s 0.349s 0.639s 0.000820s 11.166KB 11.166KB 13.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.615s 0.036s 0.278s 0.000095s 11.166KB 11.166KB 114.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.577s 0.152s 0.418s 0.001260s 11.166KB 11.166KB 8.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.565s 0.158s 0.449s 0.001020s 11.166KB 11.166KB 10.691MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.561s 1.508s 1.518s 0.000049s 11.166KB 11.166KB 222.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.529s 0.002s 1.13s 0.000077s 11.166KB 11.166KB 141.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.501s 1.116s 1.209s 0.000057s 11.166KB 11.166KB 191.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.495s 0.143s 0.457s 0.000940s 11.166KB 11.166KB 11.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.482s 0.283s 0.576s 0.000820s 11.166KB 11.166KB 13.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.481s 0.091s 0.356s 0.001004s 11.166KB 11.166KB 10.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.454s 0.348s 0.56s 0.000856s 11.166KB 11.166KB 12.739MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.442s 0.293s 0.501s 0.005038s 11.166KB 11.166KB 2.164MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.44s 0.092s 0.349s 0.000963s 11.166KB 11.166KB 11.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.439s 0.21s 0.506s 0.000720s 11.166KB 11.166KB 15.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.432s 0.072s 0.332s 0.000900s 11.166KB 11.166KB 12.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.394s 0.045s 0.209s 0.000073s 11.166KB 11.166KB 149.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.349s 0.021s 0.283s 0.000874s 11.166KB 11.166KB 12.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.327s 0.165s 0.446s 0.000720s 11.166KB 11.166KB 15.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.322s 0.088s 0.277s 0.000940s 11.166KB 11.166KB 11.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.321s 0.096s 0.352s 0.000780s 11.166KB 11.166KB 13.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.31s 0.105s 0.39s 0.000800s 11.166KB 11.166KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.307s 0.044s 0.21s 0.000149s 11.166KB 11.166KB 73.183MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.299s 0.078s 0.381s 0.000820s 11.166KB 11.166KB 13.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.29s 0.157s 0.433s 0.000840s 11.166KB 11.166KB 12.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.287s 0.097s 0.332s 0.002760s 11.166KB 11.166KB 3.951MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳联通 联通 河南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.284s 0.033s 0.315s 0.000541s 11.166KB 11.166KB 20.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.28s 0.263s 0.44s 0.000920s 11.166KB 11.166KB 11.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.275s 0.085s 0.415s 0.000541s 11.166KB 11.166KB 20.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.248s 0.16s 0.367s 0.000900s 11.166KB 11.166KB 12.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.223s 0.047s 0.271s 0.000880s 11.166KB 11.166KB 12.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.211s 0.205s 0.402s 0.000840s 11.166KB 11.166KB 12.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.204s 0.026s 0.297s 0.000780s 11.166KB 11.166KB 13.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.195s 0.105s 0.31s 0.000875s 11.166KB 11.166KB 12.462MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市联通 联通 广西 154.64.117.134 美国加利福尼亚圣何塞Cogent 200 1.172s 0.064s 0.343s 0.000780s 11.166KB 11.166KB 13.98MB/s