x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:43.248.134.89    

时间 速度

检测时间:2022-11-17 03:03:41

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 10 40 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.662s 0.171s 0.246s 0.113s 6.941KB 6.941KB 17.35MB/s  
湖南郴州市移动 移动 湖南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 1.567s 0.51s 0.552s 0.313521s 6.941KB 6.941KB 22.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.852s 0s 0.419s 0.000420s 6.941KB 6.941KB 16.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.727s 0s 0.364s 0.000083s 6.941KB 6.941KB 81.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.717s 0s 0.363s 0.000078s 6.941KB 6.941KB 86.907MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.697s 0s 0.372s 0.009049s 6.941KB 6.941KB 767.091KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.634s 0s 0.046s 0.461783s 6.941KB 6.941KB 15.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市移动 移动 黑龙江 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.454s 0s 0.405s 0.002780s 6.941KB 6.941KB 2.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.42s 0s 0.209s 0.000066s 6.941KB 6.941KB 102.708MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.411s 0s 0.205s 0.000098s 6.941KB 6.941KB 69.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.377s 0s 0.128s 0.120200s 6.941KB 6.941KB 57.749KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.296s 0.001s 0.147s 0.000131s 6.941KB 6.941KB 51.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.277s 0s 0.138s 0.000097s 6.941KB 6.941KB 69.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.258s 0s 0.126s 0.007600s 6.941KB 6.941KB 913.343KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城移动 移动 山西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.254s 0s 0.125s 0.000440s 6.941KB 6.941KB 15.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼中黎族苗族自治县移动 移动 海南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.249s 0s 0.079s 0.058580s 6.941KB 6.941KB 118.494KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.229s 0s 0.097s 0.010260s 6.941KB 6.941KB 676.55KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.215s 0s 0.101s 0.009920s 6.941KB 6.941KB 699.739KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.211s 0s 0.096s 0.003400s 6.941KB 6.941KB 1.994MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.178s 0s 0.086s 0.003680s 6.941KB 6.941KB 1.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.178s 0s 0.089s 0.000700s 6.941KB 6.941KB 9.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.164s 0s 0.081s 0.000560s 6.941KB 6.941KB 12.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.159s 0s 0.077s 0.004400s 6.941KB 6.941KB 1.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.157s 0s 0.066s 0.018960s 6.941KB 6.941KB 366.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州移动 移动 新疆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.149s 0s 0.074s 0.000760s 6.941KB 6.941KB 8.919MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.146s 0s 0.065s 0.001740s 6.941KB 6.941KB 3.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.141s 0s 0.071s 0.000151s 6.941KB 6.941KB 44.892MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.137s 0s 0.08s 0.000807s 6.941KB 6.941KB 8.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.135s 0s 0.066s 0.000760s 6.941KB 6.941KB 8.919MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.134s 0s 0.056s 0.005700s 6.941KB 6.941KB 1.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.133s 0s 0.064s 0.000440s 6.941KB 6.941KB 15.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.133s 0s 0.052s 0.001320s 6.941KB 6.941KB 5.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.133s 0s 0.06s 0.010060s 6.941KB 6.941KB 690.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市电信 电信 新疆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.132s 0s 0.065s 0.000800s 6.941KB 6.941KB 8.473MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波联通 联通 浙江 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.127s 0s 0.067s 0.002160s 6.941KB 6.941KB 3.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.123s 0.001s 0.04s 0.024079s 6.941KB 6.941KB 288.276KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市移动 移动 辽宁 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.123s 0s 0.058s 0.008400s 6.941KB 6.941KB 826.358KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.121s 0s 0.04s 0.022040s 6.941KB 6.941KB 314.946KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州电信 电信 广西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.12s 0s 0.057s 0.006140s 6.941KB 6.941KB 1.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.117s 0s 0.064s 0.001460s 6.941KB 6.941KB 4.643MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.117s 0s 0.055s 0.002240s 6.941KB 6.941KB 3.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山壮族苗族自治州电信 电信 云南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.117s 0s 0.056s 0.002800s 6.941KB 6.941KB 2.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.114s 0s 0.055s 0.000380s 6.941KB 6.941KB 17.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.113s 0s 0.055s 0.000630s 6.941KB 6.941KB 10.76MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.112s 0s 0.056s 0.000762s 6.941KB 6.941KB 8.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.111s 0s 0.054s 0.002850s 6.941KB 6.941KB 2.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.11s 0s 0.053s 0.000380s 6.941KB 6.941KB 17.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.11s 0s 0.054s 0.000740s 6.941KB 6.941KB 9.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.11s 0s 0.054s 0.000658s 6.941KB 6.941KB 10.302MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.109s 0s 0.053s 0.000360s 6.941KB 6.941KB 18.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市电信 电信 海南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.108s 0s 0.054s 0.000440s 6.941KB 6.941KB 15.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.108s 0s 0.042s 0.014020s 6.941KB 6.941KB 495.107KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.107s 0s 0.047s 0.001080s 6.941KB 6.941KB 6.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.106s 0s 0.055s 0.001225s 6.941KB 6.941KB 5.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.105s 0s 0.046s 0.001780s 6.941KB 6.941KB 3.808MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.105s 0s 0.047s 0.004920s 6.941KB 6.941KB 1.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.104s 0s 0.048s 0.000600s 6.941KB 6.941KB 11.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.102s 0s 0.05s 0.000588s 6.941KB 6.941KB 11.528MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.101s 0s 0.047s 0.000540s 6.941KB 6.941KB 12.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.101s 0s 0.05s 0.000540s 6.941KB 6.941KB 12.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市移动 移动 海南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.1s 0s 0.049s 0.001920s 6.941KB 6.941KB 3.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.1s 0s 0.048s 0.002400s 6.941KB 6.941KB 2.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.099s 0s 0.045s 0.002780s 6.941KB 6.941KB 2.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.098s 0s 0.045s 0.004920s 6.941KB 6.941KB 1.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.098s 0s 0.048s 0.000360s 6.941KB 6.941KB 18.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.098s 0s 0.048s 0.001760s 6.941KB 6.941KB 3.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.097s 0s 0.048s 0.000500s 6.941KB 6.941KB 13.557MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市电信 电信 四川 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.097s 0s 0.04s 0.010940s 6.941KB 6.941KB 634.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.096s 0s 0.044s 0.004660s 6.941KB 6.941KB 1.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.096s 0s 0.044s 0.005880s 6.941KB 6.941KB 1.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.096s 0s 0.046s 0.002740s 6.941KB 6.941KB 2.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.096s 0s 0.037s 0.014000s 6.941KB 6.941KB 495.815KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.095s 0s 0.036s 0.000600s 6.941KB 6.941KB 11.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.095s 0s 0.04s 0.021460s 6.941KB 6.941KB 323.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.095s 0s 0.042s 0.008840s 6.941KB 6.941KB 785.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.095s 0s 0.041s 0.009340s 6.941KB 6.941KB 743.191KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.093s 0s 0.047s 0.005540s 6.941KB 6.941KB 1.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.091s 0s 0.044s 0.004160s 6.941KB 6.941KB 1.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.09s 0s 0.044s 0.000760s 6.941KB 6.941KB 8.919MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市联通 联通 广东 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.09s 0s 0.034s 0.014080s 6.941KB 6.941KB 492.998KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.09s 0s 0.044s 0.001760s 6.941KB 6.941KB 3.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.09s 0s 0.043s 0.001964s 6.941KB 6.941KB 3.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.089s 0s 0.041s 0.004100s 6.941KB 6.941KB 1.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.088s 0s 0.002s 0.000811s 6.941KB 6.941KB 8.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.087s 0s 0.041s 0.000577s 6.941KB 6.941KB 11.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.087s 0s 0.042s 0.000569s 6.941KB 6.941KB 11.913MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南电信 电信 安徽 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.087s 0s 0.033s 0.000380s 6.941KB 6.941KB 17.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.086s 0s 0.042s 0.000360s 6.941KB 6.941KB 18.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.085s 0s 0.038s 0.007280s 6.941KB 6.941KB 953.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.085s 0s 0.042s 0.000360s 6.941KB 6.941KB 18.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.085s 0s 0.041s 0.000420s 6.941KB 6.941KB 16.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.085s 0s 0.042s 0.000180s 6.941KB 6.941KB 37.66MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山彝族自治州移动 移动 四川 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.085s 0s 0.042s 0.000380s 6.941KB 6.941KB 17.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.084s 0s 0.039s 0.000700s 6.941KB 6.941KB 9.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.084s 0s 0.04s 0.000400s 6.941KB 6.941KB 16.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 43.248.134.89 中国江苏镇江电信&联通&移动 200 0.084s 0s 0.041s 0.000040s 6.941KB 6.941KB 169.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig