x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:ald2.masald.top    

时间 速度

检测时间:2022-09-26 17:22:59

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 200 0.21s 0.037s 0.095s 0.059s 文件不一致 文件不一致 426.079KB/s  
广东湛江市移动 移动 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 1.554s 0.399s 1.444s 0.052900s 16.199KB 16.199KB 306.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 1.47s 0.456s 0.869s 0.197065s 16.199KB 16.199KB 82.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.992s 0.443s 0.626s 0.182496s 16.199KB 16.199KB 88.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.987s 0.221s 0.476s 0.255113s 16.199KB 16.199KB 63.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.938s 0.343s 0.541s 0.197765s 16.199KB 16.199KB 81.911KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.648s 0.001s 0.054s 0.517228s 16.199KB 16.199KB 31.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.592s 0.002s 0.185s 0.196982s 16.199KB 16.199KB 82.237KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.566s 0.002s 0.191s 0.186940s 16.199KB 16.199KB 86.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.559s 0.2s 0.299s 0.135219s 16.199KB 16.199KB 119.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.548s 0.001s 0.183s 0.181039s 16.199KB 16.199KB 89.479KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山移动 移动 云南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.54s 0.297s 0.373s 0.085200s 16.199KB 16.199KB 190.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.44s 0.284s 0.336s 0.051606s 16.199KB 16.199KB 313.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.422s 0.116s 0.222s 0.106262s 16.199KB 16.199KB 152.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.397s 0.016s 0.054s 0.293479s 16.199KB 16.199KB 55.197KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.394s 0.101s 0.146s 0.175821s 16.199KB 16.199KB 92.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.365s 0.11s 0.196s 0.084189s 16.199KB 16.199KB 192.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.355s 0.062s 0.154s 0.100640s 16.199KB 16.199KB 160.962KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.34s 0.108s 0.179s 0.080717s 16.199KB 16.199KB 200.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.339s 0.077s 0.155s 0.080640s 16.199KB 16.199KB 200.883KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.336s 0.168s 0.224s 0.055279s 16.199KB 16.199KB 293.045KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.336s 0.002s 0.004s 0.074940s 80.37KB 80.37KB 1.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.335s 0.103s 0.18s 0.076685s 16.199KB 16.199KB 211.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.335s 0.002s 0.138s 0.096859s 16.199KB 16.199KB 167.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.331s 0.035s 0.136s 0.096580s 16.199KB 16.199KB 167.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.331s 0.002s 0.118s 0.101241s 16.199KB 16.199KB 160.007KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区移动 移动 西藏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.324s 0.024s 0.119s 0.105977s 16.199KB 16.199KB 152.856KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.308s 0.202s 0.237s 0.034586s 16.199KB 16.199KB 468.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.3s 0.003s 0.11s 0.099740s 16.199KB 16.199KB 162.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.297s 0.016s 0.103s 0.088581s 16.199KB 16.199KB 182.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.292s 0.029s 0.037s 0.245360s 16.199KB 16.199KB 66.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山州电信 电信 四川 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.278s 0.119s 0.172s 0.052340s 16.199KB 16.199KB 309.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.276s 0.002s 0.094s 0.089762s 16.199KB 16.199KB 180.469KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.274s 0.019s 0.085s 0.095420s 16.199KB 16.199KB 169.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.266s 0.036s 0.112s 0.076055s 16.199KB 16.199KB 212.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.265s 0.029s 0.106s 0.080581s 16.199KB 16.199KB 201.03KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城电信 电信 新疆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.262s 0.01s 0.093s 0.085660s 16.199KB 16.199KB 189.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.258s 0.002s 0.093s 0.080341s 16.199KB 16.199KB 201.631KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.257s 0.074s 0.142s 0.055243s 16.199KB 16.199KB 293.236KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.253s 0.005s 0.051s 0.134343s 16.199KB 16.199KB 120.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.25s 0.098s 0.148s 0.049881s 16.199KB 16.199KB 324.757KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.234s 0.002s 0.078s 0.076981s 16.199KB 16.199KB 210.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.232s 0.092s 0.138s 0.046014s 16.199KB 16.199KB 352.05KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.221s 0.144s 0.169s 0.025196s 16.199KB 16.199KB 642.928KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.216s 0.081s 0.126s 0.044626s 16.199KB 16.199KB 363KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.213s 0.077s 0.125s 0.041857s 16.199KB 16.199KB 387.013KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.211s 0.003s 0.063s 0.076741s 16.199KB 16.199KB 211.089KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.21s 0.002s 0.064s 0.073660s 16.199KB 16.199KB 219.919KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.208s 0.048s 0.102s 0.051728s 16.199KB 16.199KB 313.162KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.207s 0.016s 0.078s 0.061801s 16.199KB 16.199KB 262.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市移动 移动 广西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.206s 0.037s 0.092s 0.056001s 16.199KB 16.199KB 289.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.206s 0.021s 0.09s 0.046740s 16.199KB 16.199KB 346.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.2s 0.065s 0.109s 0.045600s 16.199KB 16.199KB 355.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.2s 0.001s 0.066s 0.065503s 16.199KB 16.199KB 247.305KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.198s 0.002s 0.05s 0.058540s 16.199KB 16.199KB 276.721KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.197s 0.074s 0.115s 0.040375s 16.199KB 16.199KB 401.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.196s 0.038s 0.09s 0.052141s 16.199KB 16.199KB 310.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.194s 0.027s 0.084s 0.054900s 16.199KB 16.199KB 295.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.192s 0.002s 0.064s 0.064080s 16.199KB 16.199KB 252.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.192s 0.003s 0.063s 0.066480s 16.199KB 16.199KB 243.671KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.192s 0.002s 0.063s 0.061180s 16.199KB 16.199KB 264.78KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.191s 0.015s 0.062s 0.073480s 16.199KB 16.199KB 220.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.187s 0.002s 0.062s 0.065400s 16.199KB 16.199KB 247.694KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.184s 0.045s 0.09s 0.042793s 16.199KB 16.199KB 378.548KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.184s 0.002s 0.081s 0.032320s 16.199KB 16.199KB 501.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.183s 0.051s 0.094s 0.043409s 16.199KB 16.199KB 373.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.182s 0.072s 0.108s 0.035601s 16.199KB 16.199KB 455.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.182s 0.026s 0.077s 0.051400s 16.199KB 16.199KB 315.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.182s 0.002s 0.061s 0.059053s 16.199KB 16.199KB 274.317KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市联通 联通 湖南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.181s 0.077s 0.111s 0.032500s 16.199KB 16.199KB 498.438KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.178s 0.001s 0.059s 0.056400s 16.199KB 16.199KB 287.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海黄南移动 移动 青海 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.175s 0.002s 0.059s 0.058880s 16.199KB 16.199KB 275.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.175s 0.003s 0.06s 0.058040s 16.199KB 16.199KB 279.104KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林延边州电信 电信 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.175s 0.006s 0.061s 0.054720s 16.199KB 16.199KB 296.038KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市移动 移动 湖北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.174s 0.06s 0.098s 0.036700s 16.199KB 16.199KB 441.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.174s 0.002s 0.061s 0.056020s 16.199KB 16.199KB 289.168KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.173s 0.037s 0.079s 0.049160s 16.199KB 16.199KB 329.52KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.171s 0.013s 0.064s 0.049500s 16.199KB 16.199KB 327.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.168s 0.024s 0.072s 0.046340s 16.199KB 16.199KB 349.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市移动 移动 黑龙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.168s 0.002s 0.057s 0.053820s 16.199KB 16.199KB 300.989KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.168s 0.05s 0.083s 0.041820s 16.199KB 16.199KB 387.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.168s 0.002s 0.055s 0.052941s 16.199KB 16.199KB 305.986KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.168s 0.025s 0.072s 0.046081s 16.199KB 16.199KB 351.538KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳联通 联通 辽宁 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.167s 0.002s 0.056s 0.054640s 16.199KB 16.199KB 296.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.166s 0.011s 0.06s 0.053880s 16.199KB 16.199KB 300.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.166s 0.002s 0.054s 0.053860s 16.199KB 16.199KB 300.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.165s 0.011s 0.061s 0.050480s 16.199KB 16.199KB 320.904KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.163s 0.02s 0.066s 0.048500s 16.199KB 16.199KB 334.005KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺移动 移动 贵州 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.163s 0.014s 0.061s 0.051861s 16.199KB 16.199KB 312.358KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆联通 联通 重庆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.162s 0.01s 0.06s 0.049900s 16.199KB 16.199KB 324.634KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.161s 0.006s 0.056s 0.053880s 16.199KB 16.199KB 300.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭移动 移动 湖南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.161s 0.06s 0.088s 0.030640s 16.199KB 16.199KB 528.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.16s 0.066s 0.087s 0.025240s 16.199KB 16.199KB 641.807KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.16s 0.002s 0.05s 0.056820s 16.199KB 16.199KB 285.097KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.159s 0.002s 0.044s 0.063880s 16.199KB 16.199KB 253.588KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州电信 电信 贵州 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.158s 0.002s 0.052s 0.054340s 16.199KB 16.199KB 298.109KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.158s 0.002s 0.057s 0.032820s 16.199KB 16.199KB 493.578KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.157s 0.003s 0.055s 0.050660s 16.199KB 16.199KB 319.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.156s 0.028s 0.068s 0.041680s 16.199KB 16.199KB 388.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.156s 0.002s 0.061s 0.033159s 16.199KB 16.199KB 488.532KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.155s 0.027s 0.064s 0.043121s 16.199KB 16.199KB 375.669KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌移动 移动 海南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.155s 0.016s 0.062s 0.045399s 16.199KB 16.199KB 356.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市联通 联通 湖北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.155s 0.067s 0.095s 0.028300s 16.199KB 16.199KB 572.411KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.155s 0.002s 0.059s 0.046680s 16.199KB 16.199KB 347.027KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市电信 电信 湖南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.154s 0.052s 0.086s 0.033520s 16.199KB 16.199KB 483.27KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.153s 0.012s 0.059s 0.046940s 16.199KB 16.199KB 345.105KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.152s 0.002s 0.052s 0.049780s 16.199KB 16.199KB 325.416KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.151s 0.014s 0.06s 0.043781s 16.199KB 16.199KB 370.006KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.151s 0.004s 0.052s 0.049660s 16.199KB 16.199KB 326.203KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.15s 0.019s 0.061s 0.043240s 16.199KB 16.199KB 374.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.15s 0.002s 0.047s 0.055960s 16.199KB 16.199KB 289.479KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.149s 0.002s 0.05s 0.048540s 16.199KB 16.199KB 333.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.149s 0.002s 0.05s 0.048221s 16.199KB 16.199KB 335.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.149s 0.002s 0.048s 0.044941s 16.199KB 16.199KB 360.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.148s 0.002s 0.046s 0.051920s 16.199KB 16.199KB 312.003KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.147s 0.001s 0.05s 0.048120s 16.199KB 16.199KB 336.642KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.145s 0.002s 0.048s 0.046599s 16.199KB 16.199KB 347.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.144s 0.001s 0.048s 0.046400s 16.199KB 16.199KB 349.121KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.141s 0.002s 0.052s 0.041320s 16.199KB 16.199KB 392.043KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.14s 0.01s 0.053s 0.042580s 16.199KB 16.199KB 380.442KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市联通 联通 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.14s 0.006s 0.051s 0.047620s 16.199KB 16.199KB 340.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市联通 联通 河南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.14s 0.021s 0.058s 0.036760s 16.199KB 16.199KB 440.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.138s 0.002s 0.047s 0.043281s 16.199KB 16.199KB 374.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.136s 0.002s 0.045s 0.046860s 16.199KB 16.199KB 345.694KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.136s 0.002s 0.047s 0.043801s 16.199KB 16.199KB 369.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.133s 0.002s 0.044s 0.045000s 16.199KB 16.199KB 359.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.13s 0.002s 0.056s 0.037420s 16.199KB 16.199KB 432.903KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.13s 0.022s 0.065s 0.018920s 16.199KB 16.199KB 856.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.13s 0.052s 0.078s 0.025712s 16.199KB 16.199KB 630.026KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.13s 0.073s 0.091s 0.017809s 16.199KB 16.199KB 909.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.129s 0.002s 0.033s 0.062520s 16.199KB 16.199KB 259.105KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.128s 0.002s 0.044s 0.038103s 16.199KB 16.199KB 425.143KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.128s 0.002s 0.043s 0.041440s 16.199KB 16.199KB 390.908KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.127s 0.007s 0.047s 0.039300s 16.199KB 16.199KB 412.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.127s 0.002s 0.044s 0.040561s 16.199KB 16.199KB 399.379KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.127s 0.018s 0.052s 0.038880s 16.199KB 16.199KB 416.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.127s 0.046s 0.073s 0.026366s 16.199KB 16.199KB 614.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.127s 0.002s 0.043s 0.040360s 16.199KB 16.199KB 401.368KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.125s 0.002s 0.041s 0.041440s 16.199KB 16.199KB 390.908KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西土家族苗族自治州联通 联通 湖南 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.125s 0.01s 0.049s 0.037206s 16.199KB 16.199KB 435.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.124s 0.041s 0.066s 0.033680s 16.199KB 16.199KB 480.974KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆忠县电信 电信 重庆 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.123s 0.002s 0.041s 0.042941s 16.199KB 16.199KB 377.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.12s 0.001s 0.036s 0.043240s 16.199KB 16.199KB 374.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市电信 电信 浙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.12s 0.066s 0.084s 0.017458s 16.199KB 16.199KB 927.897KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.119s 0.002s 0.039s 0.037625s 16.199KB 16.199KB 430.544KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.118s 0.049s 0.071s 0.019280s 16.199KB 16.199KB 840.208KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.118s 0.022s 0.054s 0.029920s 16.199KB 16.199KB 541.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.117s 0.003s 0.041s 0.037860s 16.199KB 16.199KB 427.872KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.113s 0.002s 0.038s 0.036560s 16.199KB 16.199KB 443.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 43.248.190.37 中国江苏宿迁电信&联通&移动 200 0.112s 0.067s 0.081s 0.014398s 16.199KB 16.199KB