x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.s11.cn    

时间 速度

检测时间:2022-09-26 11:50:24

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 200 0.257s 0.111s 0.168s 0.018s 文件不一致 文件不一致 16.77MB/s  
福建三明移动 移动 福建 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 5.498s 5.288s 5.356s 0.037100s 12.96KB 12.96KB 349.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市电信 电信 河南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 5.164s 5.024s 5.072s 0.038220s 12.96KB 12.96KB 339.088KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州电信 电信 云南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 1.824s 1.217s 1.412s 0.003200s 12.96KB 12.96KB 3.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 1.776s 0.024s 0.074s 0.000900s 12.96KB 12.96KB 14.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 1.494s 0.112s 0.195s 1.212773s 12.96KB 12.96KB 10.686KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市移动 移动 黑龙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 1.239s 0.959s 1.061s 0.026260s 12.96KB 12.96KB 493.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.778s 0.229s 0.503s 0.000115s 12.96KB 12.96KB 110.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.771s 0.122s 0.203s 0.471057s 12.96KB 12.96KB 27.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.758s 0.002s 0.404s 0.026952s 12.96KB 12.96KB 480.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.683s 0.279s 0.476s 0.005582s 12.96KB 12.96KB 2.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.522s 0.066s 0.319s 0.000920s 12.96KB 12.96KB 13.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.516s 0.19s 0.349s 0.003707s 12.96KB 12.96KB 3.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.483s 0.281s 0.438s 0.010420s 12.96KB 12.96KB 1.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海崇明移动 移动 上海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.471s 0.039s 0.21s 0.001140s 12.96KB 12.96KB 11.102MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.457s 0.004s 0.226s 0.004020s 12.96KB 12.96KB 3.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.434s 0.131s 0.23s 0.127059s 12.96KB 12.96KB 102KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.405s 0.001s 0.224s 0.056281s 12.96KB 12.96KB 230.272KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.398s 0.169s 0.275s 0.005960s 12.96KB 12.96KB 2.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.388s 0.101s 0.161s 0.159922s 12.96KB 12.96KB 81.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.387s 0.058s 0.174s 0.003340s 12.96KB 12.96KB 3.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.364s 0.159s 0.247s 0.005960s 12.96KB 12.96KB 2.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市联通 联通 江苏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.352s 0.069s 0.187s 0.034440s 12.96KB 12.96KB 376.305KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.342s 0.215s 0.276s 0.004315s 12.96KB 12.96KB 2.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.323s 0.061s 0.187s 0.027839s 12.96KB 12.96KB 465.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.318s 0.014s 0.015s 0.053660s 70.833KB 70.833KB 1.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.306s 0.06s 0.123s 0.109540s 12.96KB 12.96KB 118.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.3s 0.125s 0.209s 0.005098s 12.96KB 12.96KB 2.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.296s 0.016s 0.122s 0.054100s 12.96KB 12.96KB 239.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.285s 0.07s 0.178s 0.001120s 12.96KB 12.96KB 11.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.275s 0.119s 0.179s 0.000900s 12.96KB 12.96KB 14.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.256s 0.104s 0.169s 0.003807s 12.96KB 12.96KB 3.324MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.253s 0.067s 0.182s 0.002680s 12.96KB 12.96KB 4.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.25s 0.111s 0.174s 0.008433s 12.96KB 12.96KB 1.501MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞联通 联通 广东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.243s 0.117s 0.177s 0.005560s 12.96KB 12.96KB 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.238s 0.048s 0.14s 0.002820s 12.96KB 12.96KB 4.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.237s 0.025s 0.119s 0.017100s 12.96KB 12.96KB 757.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.235s 0.027s 0.076s 0.075060s 12.96KB 12.96KB 172.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城电信 电信 新疆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.232s 0.04s 0.129s 0.010320s 12.96KB 12.96KB 1.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.227s 0.083s 0.142s 0.022900s 12.96KB 12.96KB 565.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.227s 0.097s 0.153s 0.017421s 12.96KB 12.96KB 743.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什电信 电信 新疆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.226s 0.012s 0.116s 0.003520s 12.96KB 12.96KB 3.596MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.224s 0.102s 0.156s 0.007880s 12.96KB 12.96KB 1.606MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.22s 0.095s 0.152s 0.004780s 12.96KB 12.96KB 2.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.219s 0.068s 0.137s 0.003123s 12.96KB 12.96KB 4.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海黄南移动 移动 青海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.216s 0.089s 0.15s 0.001160s 12.96KB 12.96KB 10.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.21s 0.062s 0.133s 0.003860s 12.96KB 12.96KB 3.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.206s 0.043s 0.1s 0.068280s 12.96KB 12.96KB 189.806KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.205s 0.085s 0.144s 0.000157s 12.96KB 12.96KB 80.613MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.205s 0.067s 0.127s 0.010020s 12.96KB 12.96KB 1.263MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.203s 0.123s 0.167s 0.008120s 12.96KB 12.96KB 1.559MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古锡林郭勒盟移动 移动 内蒙古 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.198s 0.07s 0.132s 0.001400s 12.96KB 12.96KB 9.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.197s 0.168s 0.18s 0.004230s 12.96KB 12.96KB 2.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原联通 联通 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.194s 0.045s 0.118s 0.003780s 12.96KB 12.96KB 3.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.189s 0.029s 0.102s 0.027201s 12.96KB 12.96KB 476.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市移动 移动 江苏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.189s 0.002s 0.113s 0.012540s 12.96KB 12.96KB 1.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.183s 0.041s 0.104s 0.002780s 12.96KB 12.96KB 4.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳移动 移动 湖南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.182s 0.1s 0.128s 0.002900s 12.96KB 12.96KB 4.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.179s 0.026s 0.099s 0.002700s 12.96KB 12.96KB 4.687MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市电信 电信 四川 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.179s 0.061s 0.115s 0.003520s 12.96KB 12.96KB 3.596MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.178s 0.042s 0.108s 0.001740s 12.96KB 12.96KB 7.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.177s 0.023s 0.098s 0.001060s 12.96KB 12.96KB 11.94MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.172s 0.039s 0.103s 0.003300s 12.96KB 12.96KB 3.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.172s 0.07s 0.115s 0.007186s 12.96KB 12.96KB 1.761MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市移动 移动 山东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.172s 0.071s 0.119s 0.001060s 12.96KB 12.96KB 11.94MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.17s 0.033s 0.085s 0.012020s 12.96KB 12.96KB 1.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.168s 0.054s 0.099s 0.003980s 12.96KB 12.96KB 3.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.165s 0.034s 0.097s 0.000980s 12.96KB 12.96KB 12.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市移动 移动 河北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.164s 0.067s 0.114s 0.000960s 12.96KB 12.96KB 13.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.163s 0.061s 0.11s 0.001340s 12.96KB 12.96KB 9.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州电信 电信 湖南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.162s 0.067s 0.11s 0.007240s 12.96KB 12.96KB 1.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.162s 0.041s 0.098s 0.000840s 12.96KB 12.96KB 15.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市电信 电信 内蒙古 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.161s 0.062s 0.11s 0.001620s 12.96KB 12.96KB 7.812MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.161s 0.049s 0.089s 0.024340s 12.96KB 12.96KB 532.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市移动 移动 辽宁 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.161s 0.014s 0.084s 0.001100s 12.96KB 12.96KB 11.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.16s 0.065s 0.111s 0.000940s 12.96KB 12.96KB 13.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州电信 电信 云南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.16s 0.044s 0.094s 0.005860s 12.96KB 12.96KB 2.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.159s 0.042s 0.097s 0.006100s 12.96KB 12.96KB 2.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.151s 0.029s 0.085s 0.007500s 12.96KB 12.96KB 1.687MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.15s 0.067s 0.106s 0.005620s 12.96KB 12.96KB 2.252MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.15s 0.016s 0.078s 0.007280s 12.96KB 12.96KB 1.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山联通 联通 安徽 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.149s 0.025s 0.08s 0.002840s 12.96KB 12.96KB 4.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.148s 0.02s 0.082s 0.001260s 12.96KB 12.96KB 10.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.146s 0.03s 0.086s 0.001329s 12.96KB 12.96KB 9.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.146s 0.026s 0.075s 0.025180s 12.96KB 12.96KB 514.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.145s 0.048s 0.093s 0.003340s 12.96KB 12.96KB 3.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆联通 联通 重庆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.144s 0.017s 0.078s 0.001260s 12.96KB 12.96KB 10.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.141s 0.041s 0.085s 0.009220s 12.96KB 12.96KB 1.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.14s 0.06s 0.096s 0.006660s 12.96KB 12.96KB 1.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.14s 0.04s 0.086s 0.004280s 12.96KB 12.96KB 2.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.139s 0.015s 0.075s 0.001680s 12.96KB 12.96KB 7.533MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.138s 0.039s 0.079s 0.013240s 12.96KB 12.96KB 978.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.137s 0.033s 0.081s 0.004600s 12.96KB 12.96KB 2.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.136s 0.017s 0.07s 0.005380s 12.96KB 12.96KB 2.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.136s 0.008s 0.063s 0.008240s 12.96KB 12.96KB 1.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.135s 0.019s 0.071s 0.008540s 12.96KB 12.96KB 1.482MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.133s 0.028s 0.073s 0.005200s 12.96KB 12.96KB 2.434MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.132s 0.037s 0.081s 0.001566s 12.96KB 12.96KB 8.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.131s 0.012s 0.059s 0.004720s 12.96KB 12.96KB 2.681MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.131s 0.041s 0.084s 0.001500s 12.96KB 12.96KB 8.437MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾市移动 移动 广东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.129s 0.048s 0.085s 0.006040s 12.96KB 12.96KB 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州电信 电信 湖南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.128s 0.037s 0.076s 0.004012s 12.96KB 12.96KB 3.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.128s 0.058s 0.078s 0.022380s 12.96KB 12.96KB 579.087KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.127s 0.003s 0.063s 0.000447s 12.96KB 12.96KB 28.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.127s 0.014s 0.067s 0.005120s 12.96KB 12.96KB 2.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.124s 0.024s 0.07s 0.001880s 12.96KB 12.96KB 6.732MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.124s 0.011s 0.066s 0.000900s 12.96KB 12.96KB 14.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.123s 0.027s 0.074s 0.000558s 12.96KB 12.96KB 22.681MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.122s 0.015s 0.066s 0.001440s 12.96KB 12.96KB 8.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳联通 联通 湖北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.122s 0.029s 0.067s 0.014301s 12.96KB 12.96KB 906.228KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.122s 0.042s 0.077s 0.000880s 12.96KB 12.96KB 14.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.121s 0.035s 0.076s 0.001560s 12.96KB 12.96KB 8.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.121s 0.051s 0.075s 0.003020s 12.96KB 12.96KB 4.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.121s 0.05s 0.084s 0.000857s 12.96KB 12.96KB 14.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.12s 0.002s 0.049s 0.002380s 12.96KB 12.96KB 5.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.12s 0.052s 0.083s 0.003000s 12.96KB 12.96KB 4.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.12s 0.044s 0.078s 0.004380s 12.96KB 12.96KB 2.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.119s 0.027s 0.069s 0.004560s 12.96KB 12.96KB 2.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.117s 0.069s 0.08s 0.020676s 12.96KB 12.96KB 626.812KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.117s 0.074s 0.093s 0.001360s 12.96KB 12.96KB 9.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.114s 0.021s 0.065s 0.000920s 12.96KB 12.96KB 13.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.114s 0.036s 0.073s 0.001560s 12.96KB 12.96KB 8.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.114s 0.016s 0.06s 0.002720s 12.96KB 12.96KB 4.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.113s 0.014s 0.061s 0.001920s 12.96KB 12.96KB 6.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.113s 0.031s 0.071s 0.001560s 12.96KB 12.96KB 8.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.112s 0.027s 0.066s 0.001540s 12.96KB 12.96KB 8.218MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.112s 0.019s 0.06s 0.007140s 12.96KB 12.96KB 1.773MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.111s 0.001s 0.051s 0.002300s 12.96KB 12.96KB 5.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市移动 移动 河南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.111s 0.032s 0.068s 0.003420s 12.96KB 12.96KB 3.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.109s 0.032s 0.063s 0.007160s 12.96KB 12.96KB 1.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.109s 0.042s 0.074s 0.003120s 12.96KB 12.96KB 4.056MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州电信 电信 贵州 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.107s 0.032s 0.065s 0.005560s 12.96KB 12.96KB 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池移动 移动 广西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.106s 0.046s 0.073s 0.003080s 12.96KB 12.96KB 4.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.106s 0.015s 0.059s 0.002549s 12.96KB 12.96KB 4.965MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.105s 0.009s 0.053s 0.005720s 12.96KB 12.96KB 2.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津联通 联通 天津 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.104s 0.012s 0.054s 0.007620s 12.96KB 12.96KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.104s 0.032s 0.065s 0.003620s 12.96KB 12.96KB 3.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.101s 0.068s 0.084s 0.000063s 12.96KB 12.96KB 200.892MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.099s 0.01s 0.055s 0.000208s 12.96KB 12.96KB 60.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市移动 移动 安徽 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.099s 0.013s 0.054s 0.001120s 12.96KB 12.96KB 11.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市联通 联通 河南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.098s 0.01s 0.049s 0.008280s 12.96KB 12.96KB 1.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.095s 0.035s 0.062s 0.000129s 12.96KB 12.96KB 98.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市联通 联通 广西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.093s 0.024s 0.056s 0.003100s 12.96KB 12.96KB 4.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.093s 0.038s 0.062s 0.001100s 12.96KB 12.96KB 11.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.092s 0.023s 0.055s 0.005420s 12.96KB 12.96KB 2.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.092s 0.017s 0.053s 0.000106s 12.96KB 12.96KB 119.398MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.09s 0.03s 0.051s 0.004640s 12.96KB 12.96KB 2.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.09s 0.035s 0.061s 0.000158s 12.96KB 12.96KB 80.103MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.089s 0.002s 0.042s 0.000980s 12.96KB 12.96KB 12.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.089s 0.028s 0.058s 0.000217s 12.96KB 12.96KB 58.324MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.088s 0.046s 0.066s 0.000706s 12.96KB 12.96KB 17.927MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 183.60.156.132 中国广东东莞电信 200 0.088s 0.015s 0.049s 0.001540s 12.96KB 12.96KB 8.218MB/s