x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:47.105.188.40    

时间 速度

检测时间:2022-08-03 13:51:33

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 10 39 1个独立IP 1个独立节点 200 0.117s 0.003s 0.031s 0.056s 文件不一致 文件不一致 164.435KB/s  
山东菏泽市移动 移动 山东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 4.582s 0s 1.485s 1.413113s 8.809KB 8.809KB 6.233KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 3.587s 0s 0.247s 2.373091s 8.809KB 8.809KB 3.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 3.39s 0s 3.137s 0.183501s 8.809KB 8.809KB 48.003KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 1.557s 0s 0.819s 0.229519s 8.809KB 8.809KB 38.378KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾未知台湾 台湾 台湾 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 1.239s 0s 0.373s 0.520309s 8.809KB 8.809KB 16.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 1.022s 0s 0.256s 0.510786s 8.809KB 8.809KB 17.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.929s 0s 0.231s 0.506645s 8.809KB 8.809KB 17.386KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市移动 移动 云南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.838s 0s 0.222s 0.243832s 8.809KB 8.809KB 36.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.834s 0s 0.208s 0.416462s 8.809KB 8.809KB 21.151KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.659s 0s 0.164s 0.328431s 8.809KB 8.809KB 26.82KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.648s 0s 0.161s 0.324049s 8.809KB 8.809KB 27.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.644s 0s 0.124s 0.456941s 8.809KB 8.809KB 19.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.621s 0s 0.263s 0.229799s 8.809KB 8.809KB 38.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.501s 0s 0.121s 0.256583s 8.809KB 8.809KB 34.33KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番市移动 移动 新疆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.476s 0s 0.117s 0.217240s 8.809KB 8.809KB 40.548KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.47s 0s 0.117s 0.234204s 8.809KB 8.809KB 37.611KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.469s 0s 0.12s 0.233321s 8.809KB 8.809KB 37.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.444s 0s 0.106s 0.215180s 8.809KB 8.809KB 40.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.434s 0s 0.127s 0.165962s 8.809KB 8.809KB 53.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.417s 0s 0.066s 0.235900s 8.809KB 8.809KB 37.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.399s 0s 0.115s 0.163381s 8.809KB 8.809KB 53.914KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.397s 0s 0.082s 0.186183s 8.809KB 8.809KB 47.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.385s 0s 0.101s 0.184121s 8.809KB 8.809KB 47.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.37s 0s 0.089s 0.174400s 8.809KB 8.809KB 50.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.36s 0s 0.103s 0.172061s 8.809KB 8.809KB 51.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.347s 0s 0.087s 0.173133s 8.809KB 8.809KB 50.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.343s 0s 0.058s 0.229220s 8.809KB 8.809KB 38.429KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲移动 移动 湖南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.339s 0s 0.04s 0.188302s 8.809KB 8.809KB 46.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州电信 电信 海南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.337s 0s 0.052s 0.218639s 8.809KB 8.809KB 40.288KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东河源市移动 移动 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.312s 0s 0.066s 0.170940s 8.809KB 8.809KB 51.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.31s 0s 0.081s 0.152120s 8.809KB 8.809KB 57.906KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.304s 0s 0.076s 0.151740s 8.809KB 8.809KB 58.051KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.296s 0s 0.062s 0.152741s 8.809KB 8.809KB 57.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城电信 电信 新疆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.284s 0s 0.07s 0.141699s 8.809KB 8.809KB 62.164KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.283s 0s 0.071s 0.141002s 8.809KB 8.809KB 62.471KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.267s 0s 0.069s 0.131942s 8.809KB 8.809KB 66.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.266s 0s 0.066s 0.132639s 8.809KB 8.809KB 66.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.261s 0s 0.062s 0.133020s 8.809KB 8.809KB 66.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.256s 0s 0.059s 0.128040s 8.809KB 8.809KB 68.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市联通 联通 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.254s 0s 0.063s 0.127121s 8.809KB 8.809KB 69.293KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.25s 0s 0.057s 0.114980s 8.809KB 8.809KB 76.61KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市移动 移动 四川 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.25s 0s 0.061s 0.117980s 8.809KB 8.809KB 74.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.247s 0s 0.061s 0.124560s 8.809KB 8.809KB 70.718KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.247s 0s 0.063s 0.121419s 8.809KB 8.809KB 72.547KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州移动 移动 海南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.238s 0s 0.059s 0.116675s 8.809KB 8.809KB 75.497KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.235s 0s 0.057s 0.121421s 8.809KB 8.809KB 72.546KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.233s 0s 0.058s 0.115280s 8.809KB 8.809KB 76.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.232s 0s 0.039s 0.139621s 8.809KB 8.809KB 63.089KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.232s 0s 0.059s 0.114660s 8.809KB 8.809KB 76.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.231s 0s 0.059s 0.113281s 8.809KB 8.809KB 77.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.227s 0s 0.057s 0.111961s 8.809KB 8.809KB 78.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.223s 0s 0.06s 0.106620s 8.809KB 8.809KB 82.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.223s 0s 0.057s 0.110005s 8.809KB 8.809KB 80.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.222s 0s 0.007s 0.004460s 9.083KB 9.083KB 1.989MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.22s 0s 0.045s 0.089541s 8.809KB 8.809KB 98.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.219s 0s 0.055s 0.109240s 8.809KB 8.809KB 80.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.218s 0s 0.055s 0.108771s 8.809KB 8.809KB 80.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市广电网 广电网 四川 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.218s 0s 0.055s 0.108480s 8.809KB 8.809KB 81.2KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.218s 0s 0.055s 0.107640s 8.809KB 8.809KB 81.834KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.217s 0s 0.054s 0.107120s 8.809KB 8.809KB 82.231KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.214s 0s 0.054s 0.106041s 8.809KB 8.809KB 83.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.214s 0s 0.05s 0.109760s 8.809KB 8.809KB 80.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.213s 0s 0.052s 0.107400s 8.809KB 8.809KB 82.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.213s 0s 0.053s 0.106425s 8.809KB 8.809KB 82.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.205s 0s 0.052s 0.100620s 8.809KB 8.809KB 87.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.199s 0s 0.054s 0.096982s 8.809KB 8.809KB 90.827KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山移动 移动 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.196s 0s 0.049s 0.096801s 8.809KB 8.809KB 90.997KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.195s 0s 0.05s 0.096180s 8.809KB 8.809KB 91.584KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州电信 电信 贵州 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.192s 0s 0.048s 0.095400s 8.809KB 8.809KB 92.333KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.192s 0s 0.048s 0.095100s 8.809KB 8.809KB 92.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.191s 0s 0.048s 0.094969s 8.809KB 8.809KB 92.752KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.188s 0s 0.054s 0.085100s 8.809KB 8.809KB 103.509KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.188s 0s 0.047s 0.093720s 8.809KB 8.809KB 93.988KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.187s 0s 0.047s 0.093122s 8.809KB 8.809KB 94.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌移动 移动 海南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.186s 0s 0.047s 0.091676s 8.809KB 8.809KB 96.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.186s 0s 0.043s 0.090480s 8.809KB 8.809KB 97.354KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.185s 0s 0.046s 0.092259s 8.809KB 8.809KB 95.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.185s 0s 0.047s 0.089960s 8.809KB 8.809KB 97.917KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.185s 0s 0.046s 0.091964s 8.809KB 8.809KB 95.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州移动 移动 湖南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.184s 0s 0.039s 0.074520s 8.809KB 8.809KB 118.204KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.183s 0s 0.046s 0.090800s 8.809KB 8.809KB 97.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.182s 0s 0.046s 0.089813s 8.809KB 8.809KB 98.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.181s 0s 0.043s 0.094001s 8.809KB 8.809KB 93.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市移动 移动 黑龙江 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.18s 0s 0.045s 0.088241s 8.809KB 8.809KB 99.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.178s 0s 0.054s 0.083581s 8.809KB 8.809KB 105.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.175s 0s 0.055s 0.081537s 8.809KB 8.809KB 108.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.174s 0s 0.044s 0.085380s 8.809KB 8.809KB 103.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.172s 0s 0.042s 0.086600s 8.809KB 8.809KB 101.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.169s 0s 0.047s 0.080109s 8.809KB 8.809KB 109.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.169s 0s 0.042s 0.088280s 8.809KB 8.809KB 99.78KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安移动 移动 江西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.169s 0s 0.039s 0.089900s 8.809KB 8.809KB 97.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.169s 0s 0.042s 0.082280s 8.809KB 8.809KB 107.056KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.168s 0s 0.042s 0.083360s 8.809KB 8.809KB 105.669KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.167s 0s 0.042s 0.082381s 8.809KB 8.809KB 106.925KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.167s 0s 0.042s 0.082673s 8.809KB 8.809KB 106.547KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.166s 0s 0.041s 0.087995s 8.809KB 8.809KB 100.103KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.164s 0s 0.041s 0.081412s 8.809KB 8.809KB 108.198KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.162s 0s 0.041s 0.080086s 8.809KB 8.809KB 109.989KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.159s 0s 0.04s 0.078467s 8.809KB 8.809KB 112.259KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.159s 0s 0.04s 0.078949s 8.809KB 8.809KB 111.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.159s 0s 0.071s 0.046131s 8.809KB 8.809KB 190.947KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.158s 0s 0.045s 0.075859s 8.809KB 8.809KB 116.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.157s 0s 0.043s 0.076460s 8.809KB 8.809KB 115.205KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.157s 0s 0.04s 0.077069s 8.809KB 8.809KB 114.295KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市移动 移动 安徽 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.153s 0s 0.05s 0.062003s 8.809KB 8.809KB 142.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.152s 0s 0.038s 0.075209s 8.809KB 8.809KB 117.122KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.149s 0s 0.038s 0.073270s 8.809KB 8.809KB 120.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.149s 0s 0.038s 0.073521s 8.809KB 8.809KB 119.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市电信 电信 青海 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.148s 0s 0.036s 0.073435s 8.809KB 8.809KB 119.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市移动 移动 河南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.147s 0s 0.027s 0.062360s 8.809KB 8.809KB 141.254KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.145s 0s 0.003s 0.000840s 9.083KB 9.083KB 10.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.144s 0s 0.036s 0.070746s 8.809KB 8.809KB 124.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.144s 0s 0.036s 0.067280s 8.809KB 8.809KB 130.924KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.144s 0s 0.036s 0.070641s 8.809KB 8.809KB 124.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.143s 0s 0.036s 0.071461s 8.809KB 8.809KB 123.264KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.142s 0.004s 0.038s 0.067280s 8.809KB 8.809KB 130.924KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.141s 0s 0.037s 0.067720s 8.809KB 8.809KB 130.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.138s 0s 0.035s 0.068190s 8.809KB 8.809KB 129.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.137s 0s 0.035s 0.067220s 8.809KB 8.809KB 131.041KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.137s 0s 0.035s 0.067000s 8.809KB 8.809KB 131.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.137s 0s 0.033s 0.065940s 8.809KB 8.809KB 133.585KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.132s 0s 0.033s 0.064458s 8.809KB 8.809KB 136.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.132s 0s 0.037s 0.062420s 8.809KB 8.809KB 141.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.132s 0s 0.033s 0.065403s 8.809KB 8.809KB 134.682KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.131s 0s 0.033s 0.064101s 8.809KB 8.809KB 137.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.13s 0s 0.034s 0.065019s 8.809KB 8.809KB 135.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.13s 0s 0.033s 0.064100s 8.809KB 8.809KB 137.42KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.128s 0s 0.035s 0.059300s 8.809KB 8.809KB 148.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市联通 联通 陕西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.127s 0s 0.028s 0.071720s 8.809KB 8.809KB 122.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市联通 联通 湖南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.127s 0s 0.032s 0.062440s 8.809KB 8.809KB 141.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市移动 移动 内蒙古 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.126s 0s 0.031s 0.061880s 8.809KB 8.809KB 142.35KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.126s 0s 0.032s 0.062676s 8.809KB 8.809KB 140.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.125s 0s 0.031s 0.062441s 8.809KB 8.809KB 141.071KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.124s 0s 0.034s 0.059060s 8.809KB 8.809KB 149.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.124s 0s 0.028s 0.064139s 8.809KB 8.809KB 137.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台电信 电信 河北 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.12s 0s 0.025s 0.068999s 8.809KB 8.809KB 127.663KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.118s 0s 0.029s 0.058997s 8.809KB 8.809KB 149.306KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.118s 0s 0.035s 0.054218s 8.809KB 8.809KB 162.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.117s 0s 0.034s 0.050481s 8.809KB 8.809KB 174.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.115s 0s 0.029s 0.056967s 8.809KB 8.809KB 154.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店移动 移动 河南 47.105.188.40 中国山东青岛阿里云 200 0.114s 0s 0.029s 0.056320s 8.809KB 8.809KB 156.403KB/s 查看