x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.puuxofi.cn    

时间 速度

检测时间:2022-06-24 02:35:04

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 7 38 5个独立IP 2个独立节点 有非200状态 0.765s 0.123s 0.331s 0s 902B 902B 6.397MB/s  
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 * 连接失败 * 0.194s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波联通 联通 浙江 20.24.224.143 中国香港微软云 0 10.001s 4.003s 4.754s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 * 连接失败 * 0.484s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 * 连接失败 * 0.035s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南移动 移动 贵州 20.24.224.143 中国香港微软云 200 6.045s 0.058s 5.409s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市移动 移动 广东 20.24.224.143 中国香港微软云 200 5.985s 0.262s 5.573s 0.000019s 902B 902B 45.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 5.892s 0.216s 5.3s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 20.24.226.6 中国香港微软云 200 5.213s 5.037s 5.07s 0.000090s 902B 902B 9.558MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 * 连接失败 * 1.168s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 2.175s 1.201s 1.44s 0.000053s 902B 902B 16.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 20.24.224.143 中国香港微软云 200 2.094s 0.15s 0.208s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 20.24.227.1 中国香港微软云 200 1.543s 0.081s 0.259s 0.000337s 902B 902B 2.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 1.467s 0.024s 0.132s 0.000600s 902B 902B 1.434MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 20.24.227.1 中国香港微软云 200 1.423s 0.011s 1.076s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市联通 联通 河南 23.224.145.228 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.354s 0.07s 0.247s 0.000306s 902B 902B 2.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.315s 0.14s 0.377s 0.000440s 902B 902B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.22s 0.161s 0.339s 0.000058s 902B 902B 14.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 1.172s 0.044s 1.073s 0.000063s 902B 902B 13.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州移动 移动 广西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 1.081s 0.05s 0.175s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.058s 0.726s 0.727s 0.000049s 902B 902B 17.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.039s 0.125s 0.265s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.99s 0.05s 0.216s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.985s 0.393s 0.534s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.956s 0.06s 0.128s 0.000420s 902B 902B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.931s 0.204s 0.374s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.918s 0.052s 0.244s 0.000358s 902B 902B 2.403MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.916s 0.027s 0.191s 0.000331s 902B 902B 2.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.91s 0.061s 0.212s 0.000320s 902B 902B 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.91s 0.134s 0.298s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.842s 0.068s 0.337s 0.000334s 902B 902B 2.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔市电信 电信 新疆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.839s 0.137s 0.281s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.833s 0.014s 0.211s 0.000440s 902B 902B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.818s 0.152s 0.306s 0.000440s 902B 902B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.247.80.109 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.804s 0.465s 0.466s 0.000030s 902B 902B 28.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.787s 0.106s 0.249s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.781s 0.037s 0.182s 0.000400s 902B 902B 2.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.776s 0.108s 0.229s 0.000404s 902B 902B 2.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.771s 0.009s 0.147s 0.000353s 902B 902B 2.437MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.751s 0.072s 0.229s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.742s 0.081s 0.238s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁未知移动 移动 辽宁 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.74s 0.126s 0.298s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.721s 0.067s 0.217s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.704s 0.071s 0.22s 0.000400s 902B 902B 2.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.701s 0.08s 0.157s 0.000420s 902B 902B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.698s 0.094s 0.202s 0.000331s 902B 902B 2.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.683s 0.083s 0.213s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.678s 0.012s 0.083s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.673s 0.096s 0.231s 0.000400s 902B 902B 2.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.663s 0.025s 0.138s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.663s 0.046s 0.181s 0.000420s 902B 902B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.662s 0.095s 0.229s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市电信 电信 广东 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.662s 0.063s 0.176s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.662s 0.062s 0.125s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.66s 0.077s 0.216s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.652s 0.133s 0.251s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.646s 0.02s 0.137s 0.000440s 902B 902B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.645s 0.055s 0.192s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州联通 联通 福建 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.642s 0.074s 0.174s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.639s 0.072s 0.202s 0.000280s 902B 902B 3.072MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.636s 0.027s 0.173s 0.000440s 902B 902B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.632s 0.043s 0.182s 0.000420s 902B 902B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河移动 移动 云南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.629s 0.039s 0.184s 0.000283s 902B 902B 3.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.629s 0.039s 0.18s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.626s 0.062s 0.217s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳电信 电信 陕西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.622s 0.015s 0.087s 0.000300s 902B 902B 2.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.612s 0.056s 0.188s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.612s 0.02s 0.159s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.612s 0.025s 0.166s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.61s 0.029s 0.168s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.605s 0.095s 0.211s 0.000320s 902B 902B 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.604s 0.015s 0.144s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.602s 0.025s 0.162s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.601s 0.009s 0.112s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.597s 0.033s 0.166s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.597s 0.097s 0.214s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.597s 0.047s 0.183s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州移动 移动 湖南 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.596s 0.075s 0.194s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.595s 0.02s 0.156s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.594s 0.039s 0.169s 0.001420s 902B 902B 620.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山联通 联通 安徽 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.59s 0.061s 0.181s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.585s 0.128s 0.224s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.584s 0.071s 0.192s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.584s 0.053s 0.174s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.583s 0.061s 0.185s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.582s 0.086s 0.207s 0.000037s 902B 902B 23.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.579s 0.073s 0.19s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市移动 移动 山西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.577s 0.02s 0.15s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.577s 0.044s 0.17s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.576s 0.052s 0.176s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.573s 0.088s 0.201s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.565s 0.02s 0.148s 0.000320s 902B 902B 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.563s 0.027s 0.077s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东东营市联通 联通 山东 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.561s 0.023s 0.14s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安移动 移动 山东 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.561s 0.079s 0.193s 0.000300s 902B 902B 2.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.559s 0.009s 0.138s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.553s 0.05s 0.169s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.551s 0.015s 0.137s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.547s 0.04s 0.162s 0.000320s 902B 902B 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳移动 移动 河南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.54s 0.031s 0.151s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.536s 0.02s 0.139s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.533s 0.024s 0.114s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.533s 0.063s 0.173s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔电信 电信 内蒙古 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.529s 0.138s 0.233s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳移动 移动 河南 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.528s 0.046s 0.162s 0.000286s 902B 902B 3.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.528s 0.031s 0.148s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州移动 移动 安徽 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.523s 0.028s 0.141s 0.001280s 902B 902B 688.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.522s 0.037s 0.153s 0.000580s 902B 902B 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.517s 0.034s 0.149s 0.000308s 902B 902B 2.793MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.516s 0.188s 0.267s 0.000032s 902B 902B 26.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.514s 0.045s 0.086s 0.000037s 902B 902B 23.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.513s 0.043s 0.159s 0.000044s 902B 902B 19.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.513s 0.031s 0.144s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.513s 0.04s 0.15s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.512s 0.029s 0.141s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市联通 联通 湖南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.511s 0.08s 0.179s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京顺义联通 联通 北京 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.509s 0.013s 0.129s 0.000320s 902B 902B 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.505s 0.081s 0.179s 0.000079s 902B 902B 10.889MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.503s 0.022s 0.135s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.503s 0.021s 0.134s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.501s 0.038s 0.142s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.498s 0.012s 0.128s 0.000046s 902B 902B 18.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.493s 0.014s 0.13s 0.000059s 902B 902B 14.58MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.492s 0.017s 0.132s 0.000028s 902B 902B 30.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.483s 0.021s 0.121s 0.000440s 902B 902B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.481s 0.033s 0.141s 0.000048s 902B 902B 17.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.478s 0.014s 0.123s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.472s 0.06s 0.154s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.472s 0.202s 0.267s 0.000024s 902B 902B 35.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.468s 0.017s 0.119s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.466s 0.028s 0.126s 0.000660s 902B 902B 1.303MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.466s 0.033s 0.134s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.463s 0.01s 0.121s 0.000052s 902B 902B 16.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.461s 0.013s 0.117s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.455s 0.009s 0.113s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.453s 0.084s 0.166s 0.000460s 902B 902B 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.45s 0.034s 0.131s 0.000066s 902B 902B 13.034MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.443s 0.018s 0.123s 0.000044s 902B 902B 19.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.44s 0.029s 0.127s 0.000044s 902B 902B 19.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.44s 0.064s 0.129s 0.000302s 902B 902B 2.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.439s 0.099s 0.176s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.438s 0.018s 0.118s 0.000307s 902B 902B 2.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳移动 移动 陕西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.431s 0.013s 0.094s 0.000300s 902B 902B 2.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.426s 0.029s 0.126s 0.000029s 902B 902B 29.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.405s 0.026s 0.109s 0.000300s 902B 902B 2.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.403s 0.033s 0.118s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.388s 0.036s 0.12s 0.000031s 902B 902B 27.749MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.363s 0.058s 0.124s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.355s 0.082s 0.148s 0.000034s 902B 902B 25.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.348s 0.016s 0.088s 0.000420s 902B 902B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.329s 0.036s 0.1s 0.000580s 902B 902B 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安电信 电信 陕西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.312s 0.01s 0.081s 0.000580s 902B 902B 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市电信 电信 四川 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.303s 0.082s 0.13s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.288s 0.042s 0.095s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.284s 0.027s 0.076s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.283s 0.154s 0.166s 0.000333s 902B 902B 2.583MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌电信 电信 江西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.281s 0.158s 0.169s 0.000341s 902B 902B 2.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.279s 0.228s 0.239s 0.000029s 902B 902B 29.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.279s 0.15s 0.18s 0.000027s 902B 902B 31.86MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.276s 0.018s 0.075s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.27s 0.05s 0.102s 0.000030s 902B 902B 28.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.262s 0.043s 0.093s 0.000156s 902B 902B 5.514MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.25s 0.028s 0.079s 0.000052s 902B 902B 16.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.245s 0.015s 0.065s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.244s 0.092s 0.128s 0.000048s 902B 902B 17.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.236s 0.022s 0.067s 0.000380s 902B 902B 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.213s 0.025s 0.061s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港电信 电信 广西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.211s 0.048s 0.08s 0.000500s 902B 902B 1.72MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.209s 0.052s 0.08s 0.000340s 902B 902B 2.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.186s 0.025s 0.058s 0.000360s 902B 902B 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.185s 0.045s 0.069s 0.000096s 902B 902B 8.961MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.174s 0.029s 0.06s 0.000028s 902B 902B 30.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.17s 0.02s 0.044s 0.000400s 902B 902B 2.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.169s 0.012s 0.047s 0.000081s 902B 902B 10.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.161s 0.025s 0.061s 0.000031s 902B 902B 27.749MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 20.24.226.6 中国香港微软云 200 0.158s 0.011s 0.044s 0.000041s 902B 902B 20.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.149s 0.006s 0.037s 0.000046s 902B 902B 18.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 20.24.224.143 中国香港微软云 200 0.141s 0.002s 0.034s 0.000043s 902B 902B 20.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 20.24.227.1 中国香港微软云 200 0.103s 0.049s 0.061s 0.000068s 902B 902B 12.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 * 连接失败 * 25.381s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig