x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.ranwen.com.cn    

时间 速度

检测时间:2022-05-29 08:50:02

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
167个点 8 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.879s 0.105s 0.333s 0.327s 文件不一致 文件不一致 113.234KB/s  
四川眉山市移动 移动 四川 * 连接失败 * 0.017s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 * 连接失败 * 0.026s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 * 连接失败 * 0.011s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 * 连接失败 * 0.047s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 * 连接失败 * 0.424s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 10s 0.099s 0.354s 9.394413s 24.113KB 19.37KB 2.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.619s 5.024s 5.221s 0.197101s 24.113KB 24.113KB 122.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.974s 1.521s 2.467s 0.806567s 24.113KB 24.113KB 29.896KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市移动 移动 黑龙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.78s 0.002s 3.204s 0.384899s 24.113KB 24.113KB 62.648KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.859s 0.045s 0.25s 1.313329s 24.113KB 24.113KB 18.36KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.718s 2.169s 2.351s 0.181092s 24.113KB 24.113KB 133.155KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.696s 2.075s 2.081s 0.154581s 24.388KB 24.388KB 157.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.085s 0.899s 1.54s 0.238659s 24.113KB 24.113KB 101.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.073s 0.385s 0.601s 1.255606s 24.113KB 24.113KB 19.204KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.916s 0.142s 0.36s 1.320238s 24.113KB 24.113KB 18.264KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.65s 0.034s 0.219s 1.242548s 24.113KB 24.113KB 19.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.597s 0.092s 0.266s 1.156405s 24.113KB 24.113KB 20.852KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.591s 0.002s 0.194s 1.198650s 24.113KB 24.113KB 20.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.331s 0.002s 0.197s 0.922479s 24.113KB 24.113KB 26.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市电信 电信 安徽 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.187s 0.002s 0.219s 0.737193s 24.113KB 24.113KB 32.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.16s 0.023s 0.183s 0.813755s 24.113KB 24.113KB 29.632KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.144s 0.237s 0.546s 0.304955s 24.113KB 24.113KB 79.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.102s 0.003s 0.362s 0.429045s 24.113KB 24.113KB 56.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.101s 0.023s 0.204s 0.710986s 24.113KB 24.113KB 33.915KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.098s 0.505s 0.725s 0.185379s 24.113KB 24.113KB 130.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.07s 0.488s 0.681s 0.193096s 24.113KB 24.113KB 124.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州联通 联通 湖北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.978s 0.266s 0.496s 0.250981s 24.113KB 24.113KB 96.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.939s 0.002s 0.342s 0.318699s 24.113KB 24.113KB 75.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.932s 0.003s 0.302s 0.299780s 24.113KB 24.113KB 80.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.915s 0.006s 0.238s 0.263981s 24.113KB 24.113KB 91.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州电信 电信 新疆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.876s 0.002s 0.288s 0.296639s 24.113KB 24.113KB 81.288KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.875s 0.131s 0.383s 0.245799s 24.113KB 24.113KB 98.102KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.865s 0.014s 0.226s 0.422860s 24.113KB 24.113KB 57.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.855s 0.113s 0.356s 0.258620s 24.113KB 24.113KB 93.238KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.853s 0.003s 0.28s 0.281659s 24.113KB 24.113KB 85.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.853s 0.033s 0.3s 0.274757s 24.113KB 24.113KB 87.762KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州移动 移动 广西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.847s 0.002s 0.319s 0.332201s 24.113KB 24.113KB 72.586KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南移动 移动 陕西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.814s 0.016s 0.212s 0.401220s 24.113KB 24.113KB 60.1KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山移动 移动 云南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.796s 0.02s 0.274s 0.262109s 24.113KB 24.113KB 91.997KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.794s 0.003s 0.234s 0.313062s 24.113KB 24.113KB 77.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市移动 移动 四川 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.767s 0.038s 0.278s 0.240540s 24.113KB 24.113KB 100.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.765s 0.029s 0.264s 0.260539s 24.113KB 24.113KB 92.552KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.759s 0.12s 0.323s 0.236322s 24.113KB 24.113KB 102.036KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.757s 0.033s 0.273s 0.239881s 24.113KB 24.113KB 100.522KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.749s 0.002s 0.228s 0.230032s 24.113KB 24.113KB 104.826KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州移动 移动 辽宁 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.744s 0.019s 0.26s 0.240040s 24.113KB 24.113KB 100.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.735s 0.017s 0.251s 0.238518s 24.113KB 24.113KB 101.096KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.727s 0.023s 0.248s 0.253019s 24.113KB 24.113KB 95.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城电信 电信 江苏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.718s 0.003s 0.243s 0.231231s 24.113KB 24.113KB 104.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄移动 移动 云南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.714s 0.02s 0.249s 0.233942s 24.113KB 24.113KB 103.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.712s 0.024s 0.25s 0.232923s 24.113KB 24.113KB 103.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.708s 0.022s 0.242s 0.236119s 24.113KB 24.113KB 102.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.707s 0.002s 0.234s 0.237901s 24.113KB 24.113KB 101.358KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.706s 0.002s 0.232s 0.240721s 24.113KB 24.113KB 100.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺移动 移动 贵州 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.705s 0.04s 0.257s 0.227903s 24.113KB 24.113KB 105.805KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.705s 0.016s 0.243s 0.229476s 24.113KB 24.113KB 105.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.704s 0.002s 0.225s 0.247680s 24.113KB 24.113KB 97.357KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.699s 0.006s 0.236s 0.225900s 24.113KB 24.113KB 106.743KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.697s 0.018s 0.243s 0.224560s 24.113KB 24.113KB 107.38KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.69s 0.001s 0.223s 0.229524s 24.113KB 24.113KB 105.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.688s 0.002s 0.224s 0.234520s 24.113KB 24.113KB 102.82KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.687s 0.006s 0.232s 0.225620s 24.113KB 24.113KB 106.876KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远移动 移动 广东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.687s 0.002s 0.223s 0.242541s 24.113KB 24.113KB 99.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.685s 0.003s 0.226s 0.232959s 24.113KB 24.113KB 103.509KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀区移动 移动 北京 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.684s 0.011s 0.232s 0.226681s 24.113KB 24.113KB 106.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳联通 联通 辽宁 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.679s 0.023s 0.234s 0.226000s 24.113KB 24.113KB 106.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.678s 0.002s 0.224s 0.226743s 24.113KB 24.113KB 106.346KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.678s 0.017s 0.237s 0.218679s 24.113KB 24.113KB 110.268KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.672s 0.036s 0.246s 0.211169s 24.113KB 24.113KB 114.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.671s 0.052s 0.258s 0.204774s 24.113KB 24.113KB 117.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.669s 0.038s 0.247s 0.203300s 24.113KB 24.113KB 118.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.669s 0.002s 0.218s 0.230615s 24.113KB 24.113KB 104.561KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.667s 0.031s 0.238s 0.203858s 24.113KB 24.113KB 118.285KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.665s 0.002s 0.222s 0.219900s 24.113KB 24.113KB 109.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.664s 0.003s 0.221s 0.220503s 24.113KB 24.113KB 109.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.664s 0.002s 0.227s 0.222162s 24.113KB 24.113KB 108.539KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.662s 0.002s 0.215s 0.226560s 24.113KB 24.113KB 106.432KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.659s 0.002s 0.217s 0.217201s 24.113KB 24.113KB 111.018KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.655s 0.009s 0.223s 0.213282s 24.113KB 24.113KB 113.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.655s 0.006s 0.222s 0.215142s 24.113KB 24.113KB 112.081KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.655s 0.014s 0.227s 0.212263s 24.113KB 24.113KB 113.601KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市移动 移动 海南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.653s 0.002s 0.217s 0.218120s 24.113KB 24.113KB 110.551KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.65s 0.026s 0.233s 0.207019s 24.113KB 24.113KB 116.479KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.649s 0.005s 0.219s 0.214381s 24.113KB 24.113KB 112.479KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.649s 0.002s 0.218s 0.213752s 24.113KB 24.113KB 112.81KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀联通 联通 北京 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.648s 0.034s 0.235s 0.206158s 24.113KB 24.113KB 116.965KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.647s 0.002s 0.215s 0.215661s 24.113KB 24.113KB 111.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.645s 0.003s 0.216s 0.214159s 24.113KB 24.113KB 112.595KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.644s 0.004s 0.217s 0.211419s 24.113KB 24.113KB 114.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.644s 0.001s 0.213s 0.215543s 24.113KB 24.113KB 111.872KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.642s 0.002s 0.158s 0.321493s 24.113KB 24.113KB 75.004KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.64s 0.012s 0.218s 0.214100s 24.113KB 24.113KB 112.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.638s 0.038s 0.233s 0.204338s 24.113KB 24.113KB 118.007KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.637s 0.032s 0.233s 0.198029s 24.113KB 24.113KB 121.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.634s 0.003s 0.211s 0.208801s 24.113KB 24.113KB 115.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.629s 0.006s 0.214s 0.205400s 24.113KB 24.113KB 117.397KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.626s 0.016s 0.219s 0.201361s 24.113KB 24.113KB 119.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.625s 0.07s 0.252s 0.187919s 24.113KB 24.113KB 128.317KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.621s 0.073s 0.255s 0.181828s 24.113KB 24.113KB 132.616KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.619s 0.011s 0.21s 0.206040s 24.113KB 24.113KB 117.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州联通 联通 广西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.619s 0.001s 0.204s 0.209425s 24.113KB 24.113KB 115.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.619s 0.002s 0.208s 0.199485s 24.113KB 24.113KB 120.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.614s 0.002s 0.204s 0.202607s 24.113KB 24.113KB 119.015KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.611s 0.006s 0.198s 0.213699s 24.113KB 24.113KB 112.838KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.601s 0.045s 0.229s 0.183520s 24.113KB 24.113KB 131.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.6s 0.011s 0.197s 0.208974s 24.113KB 24.113KB 115.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.599s 0.002s 0.204s 0.193281s 24.113KB 24.113KB 124.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.597s 0.03s 0.219s 0.187339s 24.113KB 24.113KB 128.715KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.597s 0.027s 0.212s 0.181812s 24.113KB 24.113KB 132.628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.595s 0.022s 0.203s 0.221735s 24.113KB 24.113KB 108.748KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.59s 0.002s 0.197s 0.190294s 24.113KB 24.113KB 126.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.59s 0.007s 0.2s 0.193377s 24.113KB 24.113KB 124.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市电信 电信 广西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.588s 0.043s 0.223s 0.178959s 24.113KB 24.113KB 134.742KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.588s 0.004s 0.198s 0.193797s 24.113KB 24.113KB 124.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.587s 0.041s 0.222s 0.180599s 24.113KB 24.113KB 133.518KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市联通 联通 江苏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.585s 0.02s 0.207s 0.183042s 24.113KB 24.113KB 131.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.585s 0.001s 0.195s 0.193799s 24.113KB 24.113KB 124.424KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.577s 0.044s 0.221s 0.174400s 24.113KB 24.113KB 138.264KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.577s 0.04s 0.219s 0.176453s 24.113KB 24.113KB 136.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.576s 0.037s 0.215s 0.180328s 24.113KB 24.113KB 133.719KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.573s 0.008s 0.195s 0.186687s 24.113KB 24.113KB 129.164KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.573s 0.034s 0.212s 0.178828s 24.113KB 24.113KB 134.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.567s 0.022s 0.206s 0.179784s 24.113KB 24.113KB 134.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.566s 0.038s 0.212s 0.176134s 24.113KB 24.113KB 136.903KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.565s 0.026s 0.204s 0.176700s 24.113KB 24.113KB 136.465KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.565s 0.002s 0.187s 0.192459s 24.113KB 24.113KB 125.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.565s 0.002s 0.18s 0.183007s 24.113KB 24.113KB 131.762KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市电信 电信 辽宁 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.563s 0.002s 0.192s 0.178801s 24.113KB 24.113KB 134.861KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.557s 0.005s 0.193s 0.179841s 24.113KB 24.113KB 134.081KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.556s 0.005s 0.186s 0.180481s 24.113KB 24.113KB 133.606KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.556s 0.009s 0.187s 0.182223s 24.113KB 24.113KB 132.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.555s 0.002s 0.182s 0.191082s 24.113KB 24.113KB 126.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.549s 0.002s 0.183s 0.181023s 24.113KB 24.113KB 133.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.549s 0.001s 0.188s 0.175621s 24.113KB 24.113KB 137.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.547s 0.018s 0.195s 0.162989s 24.113KB 24.113KB 147.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.546s 0.019s 0.195s 0.173515s 24.113KB 24.113KB 138.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.545s 0.002s 0.18s 0.183506s 24.113KB 24.113KB 131.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.544s 0.002s 0.18s 0.184126s 24.113KB 24.113KB 130.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.54s 0.003s 0.181s 0.177602s 24.113KB 24.113KB 135.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.539s 0.009s 0.184s 0.175700s 24.113KB 24.113KB 137.241KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.525s 0.036s 0.199s 0.162205s 24.113KB 24.113KB 148.659KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.524s 0.002s 0.175s 0.173440s 24.113KB 24.113KB 139.03KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.524s 0.026s 0.198s 0.156856s 24.113KB 24.113KB 153.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北未知移动 移动 河北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.522s 0.002s 0.167s 0.180941s 24.113KB 24.113KB 133.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.519s 0.031s 0.202s 0.157241s 24.113KB 24.113KB 153.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.518s 0.01s 0.177s 0.169540s 24.113KB 24.113KB 142.228KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.517s 0s 0.171s 0.171389s 24.113KB 24.113KB 140.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.516s 0.028s 0.189s 0.161358s 24.113KB 24.113KB 149.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.516s 0.023s 0.186s 0.163100s 24.113KB 24.113KB 147.844KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.514s 0.002s 0.17s 0.165690s 24.113KB 24.113KB 145.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.513s 0.004s 0.172s 0.169620s 24.113KB 24.113KB 142.161KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市联通 联通 广东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.509s 0.001s 0.171s 0.166842s 24.113KB 24.113KB 144.528KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.498s 0.156s 0.269s 0.112638s 24.113KB 24.113KB 214.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.497s 0.002s 0.166s 0.163713s 24.113KB 24.113KB 147.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青电信 电信 天津 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.496s 0.002s 0.166s 0.162842s 24.113KB 24.113KB 148.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.493s 0.003s 0.165s 0.161853s 24.113KB 24.113KB 148.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.488s 0.002s 0.162s 0.160581s 24.113KB 24.113KB 150.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.481s 0.001s 0.17s 0.153323s 24.113KB 24.113KB 157.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.479s 0.006s 0.163s 0.157375s 24.113KB 24.113KB 153.222KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.478s 0.004s 0.161s 0.156630s 24.113KB 24.113KB 153.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.448s 0.003s 0.147s 0.149840s 24.113KB 24.113KB 160.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.417s 0.003s 0.142s 0.135504s 24.113KB 24.113KB 177.953KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.4s 0.099s 0.198s 0.099007s 24.113KB 24.113KB 243.551KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.369s 0.159s 0.226s 0.072549s 24.113KB 24.113KB 332.372KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 23.249.17.122 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.015s 0s 0.004s 0.003193s 24.113KB 24.113KB 7.375MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 14.524s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig