x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:wmz.im    

时间 速度

检测时间:2022-05-14 22:29:28

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
176个点 7 40 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 3.288s 0.336s 0.817s 0s 957B 957B 8.258MB/s  
陕西西安市移动 移动 陕西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 0 10.001s 0.851s 2.837s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 0 9.925s 0.008s 9.166s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 * 连接失败 * 2.213s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.007s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 7.681s 0.038s 7.136s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 7.38s 0.4s 4.104s 0.000400s 957B 957B 2.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 7.288s 0.032s 3.349s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.861s 5.194s 5.555s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.543s 0.008s 3.324s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.45s 0.017s 3.334s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.447s 4.434s 4.729s 0.000327s 957B 957B 2.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.432s 5.003s 5.337s 0.000060s 957B 957B 15.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.39s 0.013s 3.298s 0.000089s 957B 957B 10.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.193s 0.085s 0.399s 0.000030s 957B 957B 30.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 6.127s 0.065s 0.414s 0.000290s 957B 957B 3.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.944s 0.005s 0.323s 0.000040s 957B 957B 22.817MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.907s 5.032s 5.175s 0.000380s 957B 957B 2.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.66s 5.017s 5.104s 0.000376s 957B 957B 2.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.649s 0.008s 3.322s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.639s 0.028s 3.338s 0.000335s 957B 957B 2.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.587s 5.041s 5.12s 0.000328s 957B 957B 2.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.476s 5.02s 5.125s 0.000056s 957B 957B 16.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.367s 0.089s 0.393s 0.000560s 957B 957B 1.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.303s 0.046s 0.35s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 5.051s 0.145s 0.473s 0.000420s 957B 957B 2.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.599s 0.02s 3.325s 0.000480s 957B 957B 1.901MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.594s 0.02s 0.317s 0.000029s 957B 957B 31.471MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.58s 0.01s 0.3s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.555s 0.041s 0.341s 0.000033s 957B 957B 27.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.518s 0.529s 1.079s 0.001040s 957B 957B 898.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.459s 1.328s 1.654s 0.000420s 957B 957B 2.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.417s 0.028s 0.321s 0.000077s 957B 957B 11.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.217s 0.103s 0.568s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.132s 0.096s 0.441s 0.000050s 957B 957B 18.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.132s 0.066s 0.362s 0.000033s 957B 957B 27.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.068s 0.002s 0.32s 0.000560s 957B 957B 1.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.049s 0.044s 0.366s 0.000027s 957B 957B 33.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 4.003s 0.001s 1.334s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.946s 0.218s 3.35s 0.000380s 957B 957B 2.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.818s 0.035s 0.332s 0.000112s 957B 957B 8.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.771s 0.705s 0.987s 0.000080s 957B 957B 11.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市电信 电信 辽宁 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.742s 0.819s 1.146s 0.000280s 957B 957B 3.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.725s 0.045s 0.386s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市联通 联通 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.689s 0.517s 0.85s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.666s 0.021s 0.361s 0.000349s 957B 957B 2.615MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.657s 0.019s 0.385s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.603s 2.241s 2.356s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.577s 0.001s 0.287s 0.000085s 957B 957B 10.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.549s 0.043s 0.345s 0.000028s 957B 957B 32.595MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.546s 0.045s 0.361s 0.000027s 957B 957B 33.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.529s 0.069s 0.394s 0.000296s 957B 957B 3.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.525s 0.057s 0.4s 0.000440s 957B 957B 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.524s 0.037s 3.135s 0.000038s 957B 957B 24.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.496s 0.04s 0.337s 0.000025s 957B 957B 36.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.486s 0.063s 0.395s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市移动 移动 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.463s 0.053s 0.276s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.456s 0.135s 0.473s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.444s 0.237s 0.413s 0.000400s 957B 957B 2.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁联通 联通 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.392s 0.588s 0.904s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.381s 0.02s 0.346s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.367s 0.014s 0.17s 0.000291s 957B 957B 3.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.355s 0.007s 0.27s 0.000038s 957B 957B 24.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.346s 0.153s 0.352s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.322s 0.454s 0.685s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市移动 移动 浙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.297s 0.041s 0.135s 0.000280s 957B 957B 3.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.297s 1.747s 1.802s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.289s 0.044s 0.178s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市联通 联通 河北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.285s 0.049s 0.218s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区移动 移动 西藏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.255s 0.046s 0.235s 0.000346s 957B 957B 2.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.253s 0.041s 0.21s 0.000480s 957B 957B 1.901MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.251s 0.035s 0.233s 0.000380s 957B 957B 2.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.243s 0.254s 0.444s 0.000420s 957B 957B 2.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.234s 0.1s 0.259s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.228s 0.262s 0.345s 0.000322s 957B 957B 2.834MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.217s 0.043s 0.234s 0.000026s 957B 957B 35.103MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.211s 0.651s 0.68s 0.000026s 957B 957B 35.103MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.208s 0.027s 0.185s 0.000338s 957B 957B 2.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.202s 0.238s 0.303s 0.000560s 957B 957B 1.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.201s 0.952s 1.012s 0.000348s 957B 957B 2.623MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中移动 移动 四川 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.198s 0.103s 0.208s 0.000440s 957B 957B 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.197s 0.198s 0.302s 0.000025s 957B 957B 36.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.194s 0.26s 0.483s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.192s 0.203s 0.289s 0.000420s 957B 957B 2.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.18s 0s 0.165s 0.000039s 957B 957B 23.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.176s 0.062s 0.19s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津联通 联通 天津 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.174s 0.022s 0.157s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.162s 0.104s 0.205s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.159s 0.205s 0.258s 0.000045s 957B 957B 20.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州电信 电信 广西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.158s 0.035s 0.155s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市移动 移动 福建 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.153s 0.086s 0.178s 0.000800s 957B 957B 1.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.15s 0.002s 0.249s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.139s 0.061s 0.151s 0.000331s 957B 957B 2.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.134s 0.036s 0.351s 0.000025s 957B 957B 36.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.134s 0.035s 0.137s 0.000280s 957B 957B 3.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.13s 0.04s 0.161s 0.000047s 957B 957B 19.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.128s 0.2s 0.25s 0.000035s 957B 957B 26.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.101s 0.091s 0.247s 0.000580s 957B 957B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.093s 0.057s 0.364s 0.000021s 957B 957B 43.46MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.084s 0.031s 0.347s 0.000380s 957B 957B 2.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.047s 0.021s 0.36s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南电信 电信 贵州 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 3.033s 0.039s 0.354s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.968s 0.031s 0.327s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.879s 0.059s 0.164s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 * 连接失败 * 0.625s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.775s 0.09s 0.24s 0.000361s 957B 957B 2.528MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.732s 0.217s 0.247s 0.000035s 957B 957B 26.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.715s 0.011s 0.157s 0.000046s 957B 957B 19.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.626s 0.058s 0.169s 0.000440s 957B 957B 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂移动 移动 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.608s 0.025s 0.164s 0.000620s 957B 957B 1.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.589s 0.09s 0.185s 0.000560s 957B 957B 1.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.587s 0.055s 0.17s 0.000560s 957B 957B 1.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.587s 0.143s 0.21s 0.000085s 957B 957B 10.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.582s 0.062s 0.161s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.582s 0.069s 0.167s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市联通 联通 湖北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.575s 0.028s 0.149s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛联通 联通 陕西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.573s 0.03s 0.144s 0.000400s 957B 957B 2.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.565s 0.178s 0.21s 0.000035s 957B 957B 26.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市移动 移动 云南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.562s 0.016s 0.144s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛移动 移动 河北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.56s 0.056s 0.152s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.56s 0.036s 0.131s 0.000640s 957B 957B 1.426MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林移动 移动 广西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.559s 0.034s 0.134s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.555s 0.066s 0.156s 0.000380s 957B 957B 2.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市移动 移动 福建 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.553s 0.046s 0.141s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.549s 0.065s 0.146s 0.000460s 957B 957B 1.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.543s 0.002s 0.167s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.541s 0.046s 0.139s 0.000440s 957B 957B 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.541s 0.067s 0.148s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.539s 0.044s 0.14s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州移动 移动 辽宁 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.536s 0.032s 0.131s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.534s 0.03s 0.128s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山移动 移动 辽宁 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.532s 0.038s 0.128s 0.000420s 957B 957B 2.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色联通 联通 广西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.531s 0.016s 0.127s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.53s 0.023s 0.11s 0.000280s 957B 957B 3.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.517s 0.049s 0.124s 0.000331s 957B 957B 2.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.482s 0.056s 0.241s 0.000300s 957B 957B 3.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.439s 0.067s 0.209s 0.000380s 957B 957B 2.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 * 连接失败 * 0.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 2.043s 0.039s 0.152s 0.000095s 957B 957B 9.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.859s 0.012s 0.023s 0.000289s 957B 957B 3.158MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.737s 0.02s 0.107s 0.000400s 957B 957B 2.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.473s 0.027s 0.122s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.473s 0.023s 0.107s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.453s 0.045s 0.124s 0.000045s 957B 957B 20.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.448s 0.018s 0.114s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市移动 移动 河北 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.446s 0.036s 0.115s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.446s 0.038s 0.122s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市移动 移动 山西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.446s 0.017s 0.113s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市电信 电信 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.445s 0.043s 0.123s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀联通 联通 北京 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.435s 0.018s 0.11s 0.000307s 957B 957B 2.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.428s 0.008s 0.115s 0.000051s 957B 957B 17.895MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.414s 0.01s 0.1s 0.000341s 957B 957B 2.676MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州移动 移动 江苏 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.389s 0.025s 0.098s 0.000309s 957B 957B 2.954MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.369s 0.311s 0.373s 0.000327s 957B 957B 2.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.276s 0.008s 0.089s 0.000339s 957B 957B 2.692MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.27s 0.012s 0.083s 0.000329s 957B 957B 2.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀区移动 移动 北京 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.099s 0.018s 0.101s 0.000038s 957B 957B 24.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 1.009s 0.029s 0.137s 0.000030s 957B 957B 30.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.92s 0.032s 0.094s 0.000035s 957B 957B 26.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.657s 0.015s 0.105s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.647s 0.01s 0.104s 0.000041s 957B 957B 22.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.627s 0.002s 0.088s 0.000041s 957B 957B 22.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.623s 0.001s 0.094s 0.000311s 957B 957B 2.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.606s 0.021s 0.084s 0.000360s 957B 957B 2.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.59s 0.017s 0.105s 0.000340s 957B 957B 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.59s 0.028s 0.088s 0.000019s 957B 957B 48.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.418s 0.012s 0.078s 0.000015s 957B 957B 60.844MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河联通 联通 天津 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.404s 0.019s 0.073s 0.000320s 957B 957B 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 0 0.197s 0.044s 0.159s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 152.32.167.44 中国台湾台北优刻云 200 0.17s 0s 0.029s 0.000082s 957B 957B 11.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳移动 移动 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义移动 移动 贵州 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig