x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.bisowu.com    

时间 速度

检测时间:2022-01-12 07:05:05

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
58个点 3 30 6个独立IP 6个独立节点 200 0.18s 0.083s 0.125s 0.006s 文件不一致 文件不一致 12.123MB/s  
湖南怀化移动 移动 湖南 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 1.548s 1.244s 1.373s 0.017000s 9.532KB 9.532KB 560.719KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.652s 0.37s 0.479s 0.035661s 9.532KB 9.532KB 267.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.47s 0.258s 0.341s 0.005960s 9.532KB 9.532KB 1.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.427s 0.291s 0.354s 0.000702s 9.532KB 9.532KB 13.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.4s 0.178s 0.287s 0.012100s 9.532KB 9.532KB 787.787KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.307s 0.237s 0.266s 0.001540s 9.532KB 9.532KB 6.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊移动 移动 山东 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.297s 0.152s 0.241s 0.000719s 9.532KB 9.532KB 12.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.253s 0.14s 0.193s 0.000687s 9.532KB 9.532KB 13.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 220.170.186.66 中国湖南株洲电信 200 0.246s 0.043s 0.159s 0.001040s 9.532KB 9.532KB 8.951MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.228s 0.108s 0.161s 0.006140s 9.532KB 9.532KB 1.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.221s 0.003s 0.08s 0.024821s 9.532KB 9.532KB 384.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.214s 0.003s 0.051s 0.093861s 9.532KB 9.532KB 101.557KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.95.191.66 中国辽宁沈阳联通 200 0.206s 0.129s 0.162s 0.000810s 9.974KB 9.974KB 12.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.203s 0.076s 0.134s 0.005640s 9.532KB 9.532KB 1.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.183s 0.102s 0.139s 0.000756s 9.532KB 9.532KB 12.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.182s 0.059s 0.118s 0.000712s 9.532KB 9.532KB 13.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.182s 0.016s 0.092s 0.004180s 9.532KB 9.532KB 2.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.178s 0.126s 0.15s 0.000464s 9.532KB 9.532KB 20.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.167s 0.036s 0.098s 0.001546s 9.532KB 9.532KB 6.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.158s 0.048s 0.099s 0.001405s 9.532KB 9.532KB 6.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城移动 移动 山东 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.156s 0.056s 0.098s 0.003920s 9.532KB 9.532KB 2.375MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.148s 0.077s 0.106s 0.006140s 9.532KB 9.532KB 1.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津南开移动 移动 天津 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.147s 0.041s 0.09s 0.001163s 9.532KB 9.532KB 8.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.147s 0.103s 0.123s 0.001181s 9.532KB 9.532KB 7.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.144s 0.065s 0.095s 0.012680s 9.532KB 9.532KB 751.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.141s 0.095s 0.114s 0.000822s 9.532KB 9.532KB 11.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 150.138.151.66 中国山东青岛电信 200 0.138s 0.04s 0.083s 0.000038s 9.532KB 9.532KB 244.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.132s 0.072s 0.099s 0.000853s 9.532KB 9.532KB 10.913MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.13s 0.019s 0.071s 0.001543s 9.532KB 9.532KB 6.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.125s 0.039s 0.07s 0.015260s 9.532KB 9.532KB 624.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.123s 0.006s 0.059s 0.004920s 9.532KB 9.532KB 1.892MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.123s 0.022s 0.069s 0.001480s 9.532KB 9.532KB 6.29MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.112s 0.017s 0.056s 0.008760s 9.532KB 9.532KB 1.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.109s 0.005s 0.045s 0.005700s 9.532KB 9.532KB 1.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.109s 0.019s 0.049s 0.027129s 9.532KB 9.532KB 351.367KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.105s 0.057s 0.078s 0.000780s 9.532KB 9.532KB 11.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.105s 0.046s 0.072s 0.000733s 9.532KB 9.532KB 12.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.101s 0.022s 0.061s 0.000728s 9.532KB 9.532KB 12.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥移动 移动 安徽 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.1s 0.027s 0.057s 0.003160s 9.532KB 9.532KB 2.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 124.95.191.66 中国辽宁沈阳联通 200 0.095s 0.023s 0.05s 0.001347s 9.974KB 9.974KB 7.231MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.095s 0.002s 0.041s 0.007120s 9.532KB 9.532KB 1.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.091s 0.027s 0.056s 0.001060s 9.532KB 9.532KB 8.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.09s 0.026s 0.055s 0.002797s 9.532KB 9.532KB 3.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.088s 0.047s 0.056s 0.017591s 9.532KB 9.532KB 541.881KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.085s 0.058s 0.064s 0.003112s 9.532KB 9.532KB 2.991MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.085s 0.003s 0.041s 0.001448s 9.532KB 9.532KB 6.429MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.079s 0.01s 0.041s 0.001040s 9.532KB 9.532KB 8.951MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 150.138.151.66 中国山东青岛电信 200 0.078s 0.018s 0.046s 0.000780s 9.532KB 9.532KB 11.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.078s 0.02s 0.044s 0.000280s 9.532KB 9.532KB 33.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.078s 0.024s 0.047s 0.000477s 9.532KB 9.532KB 19.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 150.138.151.66 中国山东青岛电信 200 0.065s 0.003s 0.031s 0.001380s 9.532KB 9.532KB 6.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州移动 移动 甘肃 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.064s 0.002s 0.03s 0.000960s 9.532KB 9.532KB 9.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.057s 0.012s 0.031s 0.000519s 9.532KB 9.532KB 17.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 183.232.53.66 中国广东广州移动 200 0.048s 0.001s 0.022s 0.000183s 9.532KB 9.532KB 50.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.045s 0.016s 0.027s 0.000710s 9.532KB 9.532KB 13.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 2409:8c54:b000:7 IP Address illegal 200 0.044s 0.024s 0.032s 0.001678s 9.532KB 9.532KB 5.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.038s 0.013s 0.022s 0.001100s 9.532KB 9.532KB 8.463MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北移动 移动 重庆 221.178.57.66 中国重庆移动 200 0.036s 0.017s 0.023s 0.001392s 9.532KB 9.532KB 6.687MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig