x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.huohuvip122.com    

时间 速度

检测时间:2021-12-01 08:47:56

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 7 38 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.953s 0.733s 0.941s 0s 1.761KB 1.761KB 9.689MB/s  
马来西亚国外 国外 马来西亚 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 17.433s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 * 连接失败 * 18.099s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 * 连接失败 * 15.013s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 * 连接失败 * 29.158s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州电信 电信 江苏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 * 连接失败 * 16.957s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 15.076s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳移动 移动 湖南 * 连接失败 * 15.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市电信 电信 广东 * 连接失败 * 15.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 * 连接失败 * 15.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 * 连接失败 * 13.908s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 * 连接失败 * 11.739s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 * 连接失败 * 11.626s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 10.075s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 * 连接失败 * 10.042s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 * 连接失败 * 10.037s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 213.176.17.21 德国法兰克福 0 9.537s 8.873s 9.179s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 213.176.17.21 德国法兰克福 200 8.994s 7.934s 8.097s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 213.176.17.21 德国法兰克福 200 8.864s 7.255s 7.587s 0.000500s 1.761KB 1.761KB 3.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 213.176.17.21 德国法兰克福 200 8.849s 7.559s 7.79s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 213.176.17.21 德国法兰克福 200 8.778s 7.573s 7.741s 0.000407s 1.761KB 1.761KB 4.225MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 213.176.17.21 德国法兰克福 200 8.3s 7.311s 7.461s 0.000527s 1.761KB 1.761KB 3.263MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.472s 5.096s 5.335s 0.000434s 1.761KB 1.761KB 3.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.336s 5.03s 5.219s 0.000466s 1.761KB 1.761KB 3.69MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥联通 联通 安徽 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.296s 5.22s 5.401s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.127s 5.075s 5.259s 0.000031s 1.761KB 1.761KB 55.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.125s 5.002s 5.201s 0.000045s 1.761KB 1.761KB 38.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.113s 5.024s 5.205s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 6.085s 5.056s 5.222s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 213.176.17.21 德国法兰克福 200 5.968s 5.004s 5.165s 0.000049s 1.761KB 1.761KB 35.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 5.967s 5.014s 5.172s 0.000048s 1.761KB 1.761KB 35.822MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青联通 联通 天津 213.176.17.21 德国法兰克福 200 5.441s 4.283s 4.443s 0.000427s 1.761KB 1.761KB 4.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳电信 电信 甘肃 213.176.17.21 德国法兰克福 200 4.807s 0.179s 1.511s 0.000520s 1.761KB 1.761KB 3.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市电信 电信 黑龙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 4.725s 1.36s 2.076s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 4.719s 3.768s 3.926s 0.000044s 1.761KB 1.761KB 39.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 3.406s 2.06s 2.257s 0.000417s 1.761KB 1.761KB 4.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 3.001s 0.206s 0.389s 0.000402s 1.761KB 1.761KB 4.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市移动 移动 河南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 2.864s 0.717s 1.15s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波移动 移动 浙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 2.8s 0.042s 0.566s 0.000480s 1.761KB 1.761KB 3.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 2.242s 0.391s 1.02s 0.000580s 1.761KB 1.761KB 2.965MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.983s 0.15s 0.503s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.855s 0.848s 1.013s 0.000045s 1.761KB 1.761KB 38.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.839s 0.019s 0.312s 0.000404s 1.761KB 1.761KB 4.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州移动 移动 青海 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.694s 0.085s 0.402s 0.000326s 1.761KB 1.761KB 5.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.69s 0.279s 0.489s 0.000409s 1.761KB 1.761KB 4.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.671s 0.227s 0.482s 0.000460s 1.761KB 1.761KB 3.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.67s 0.312s 0.563s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.616s 0.065s 0.361s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.616s 0.294s 0.487s 0.000402s 1.761KB 1.761KB 4.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.597s 0.187s 0.42s 0.000500s 1.761KB 1.761KB 3.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.563s 0.147s 0.447s 0.000360s 1.761KB 1.761KB 4.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.547s 0.055s 0.244s 0.000620s 1.761KB 1.761KB 2.773MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东阳江市移动 移动 广东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.537s 0.085s 0.348s 0.000520s 1.761KB 1.761KB 3.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建三明市移动 移动 福建 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.52s 0.049s 0.512s 0.000560s 1.761KB 1.761KB 3.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.518s 0.2s 0.393s 0.000415s 1.761KB 1.761KB 4.143MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.484s 0.041s 0.316s 0.000359s 1.761KB 1.761KB 4.79MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林辽源市联通 联通 吉林 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.468s 0.013s 0.194s 0.000620s 1.761KB 1.761KB 2.773MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市移动 移动 福建 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.465s 0.024s 0.293s 0.000500s 1.761KB 1.761KB 3.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.458s 0.038s 0.258s 0.000680s 1.761KB 1.761KB 2.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.446s 0.157s 0.377s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.42s 0.016s 0.214s 0.000410s 1.761KB 1.761KB 4.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.4s 0.116s 0.302s 0.000410s 1.761KB 1.761KB 4.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.389s 0.141s 0.316s 0.000740s 1.761KB 1.761KB 2.324MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠电信 电信 安徽 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.378s 0.032s 0.18s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.377s 0.016s 0.195s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.371s 0.04s 0.264s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.369s 0.113s 0.454s 0.000360s 1.761KB 1.761KB 4.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.368s 0.238s 0.427s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.363s 0.079s 0.293s 0.000560s 1.761KB 1.761KB 3.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.338s 0.082s 0.303s 0.000480s 1.761KB 1.761KB 3.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.326s 0.112s 0.321s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.323s 0.073s 0.282s 0.000460s 1.761KB 1.761KB 3.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.32s 0.049s 0.277s 0.000600s 1.761KB 1.761KB 2.866MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.314s 0.12s 0.308s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.306s 0.049s 0.256s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.3s 0.016s 0.202s 0.000580s 1.761KB 1.761KB 2.965MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.297s 0.013s 0.19s 0.000447s 1.761KB 1.761KB 3.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.283s 0.041s 0.233s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城电信 电信 山西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.279s 0.062s 0.268s 0.000460s 1.761KB 1.761KB 3.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.273s 0.224s 0.405s 0.000031s 1.761KB 1.761KB 55.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.272s 0.016s 0.193s 0.000401s 1.761KB 1.761KB 4.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.271s 0.056s 0.229s 0.000405s 1.761KB 1.761KB 4.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.267s 0.007s 0.186s 0.000399s 1.761KB 1.761KB 4.309MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.265s 0.04s 0.256s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.26s 0.011s 0.181s 0.000427s 1.761KB 1.761KB 4.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.244s 0.105s 0.296s 0.000640s 1.761KB 1.761KB 2.687MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.24s 0.089s 0.315s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.228s 0.02s 0.233s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.222s 0.096s 0.277s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.221s 0.043s 0.244s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.208s 0.069s 0.252s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.208s 0.071s 0.265s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.206s 0.03s 0.232s 0.000540s 1.761KB 1.761KB 3.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.198s 0.08s 0.258s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市移动 移动 广西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.197s 0.03s 0.214s 0.000520s 1.761KB 1.761KB 3.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南移动 移动 贵州 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.191s 0.066s 0.256s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.191s 0.01s 0.173s 0.000441s 1.761KB 1.761KB 3.899MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.19s 0.012s 0.204s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.183s 0.057s 0.235s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.181s 0.073s 0.259s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.18s 0.044s 0.209s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州移动 移动 湖南 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.179s 0.031s 0.214s 0.000500s 1.761KB 1.761KB 3.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.175s 0.05s 0.239s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.173s 0.011s 0.175s 0.000349s 1.761KB 1.761KB 4.927MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.172s 0.05s 0.239s 0.000520s 1.761KB 1.761KB 3.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.168s 0.064s 0.245s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.166s 0.026s 0.221s 0.000520s 1.761KB 1.761KB 3.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.159s 0.025s 0.219s 0.000500s 1.761KB 1.761KB 3.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.159s 0.01s 0.208s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.153s 0.025s 0.213s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.152s 0.007s 0.196s 0.000540s 1.761KB 1.761KB 3.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.145s 0.089s 0.256s 0.000460s 1.761KB 1.761KB 3.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.143s 0.025s 0.215s 0.000460s 1.761KB 1.761KB 3.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.142s 0.017s 0.209s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.14s 0.012s 0.167s 0.000934s 1.761KB 1.761KB 1.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.139s 0.013s 0.204s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.138s 0.077s 0.251s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.128s 0.064s 0.239s 0.000360s 1.761KB 1.761KB 4.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.128s 0.02s 0.208s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.127s 0.037s 0.22s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海移动 移动 天津 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.119s 0.017s 0.203s 0.000420s 1.761KB 1.761KB 4.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.117s 0.114s 0.283s 0.000041s 1.761KB 1.761KB 41.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.112s 0.027s 0.209s 0.000440s 1.761KB 1.761KB 3.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.104s 0.037s 0.211s 0.000400s 1.761KB 1.761KB 4.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.103s 0.024s 0.205s 0.000480s 1.761KB 1.761KB 3.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.101s 0.118s 0.286s 0.000030s 1.761KB 1.761KB 57.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林延边州联通 联通 吉林 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.1s 0.041s 0.214s 0.000460s 1.761KB 1.761KB 3.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 213.176.17.21 德国法兰克福 200 1.099s 0.089s 0.257s 0.000044s 1.761KB 1.761KB 39.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig