x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.joy.cn    

时间 速度

检测时间:2021-12-01 09:01:53

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
180个点 9 39 2个独立IP 2个独立节点 有非200状态 0.693s 0.304s 0.366s 0.015s 文件不一致 文件不一致 13.331MB/s  
香港香港 香港 香港 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 0 10s 0.046s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 0 10s 0.356s 1.819s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 0 9.999s 0.003s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 0 9.813s 2.01s 2.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 9.693s 9.605s 9.648s 0.000700s 8.431KB 8.431KB 11.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 0 7.534s 0.087s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 6.27s 5.992s 6.102s 0.038440s 8.431KB 8.431KB 219.32KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 5.102s 5.02s 5.06s 0.000187s 8.431KB 8.431KB 44.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 5.055s 5.001s 5.027s 0.000206s 8.431KB 8.431KB 39.966MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 3.096s 3.029s 3.061s 0.000996s 8.431KB 8.431KB 8.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 3.068s 2.918s 2.981s 0.000836s 8.431KB 8.431KB 9.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 2.605s 2.491s 2.542s 0.010191s 8.431KB 8.431KB 827.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 2.253s 2.184s 2.21s 0.000675s 8.431KB 8.431KB 12.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝州移动 移动 四川 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 1.636s 1.217s 1.357s 0.005260s 8.431KB 8.431KB 1.565MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 1.398s 1.24s 1.309s 0.000704s 8.431KB 8.431KB 11.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 1.384s 1.281s 1.332s 0.000145s 8.431KB 8.431KB 56.78MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 1.21s 0.758s 0.983s 0.000141s 8.431KB 8.431KB 58.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 1.014s 0.547s 0.773s 0.013738s 8.431KB 8.431KB 613.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.868s 0.167s 0.512s 0.012954s 8.431KB 8.431KB 650.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.842s 0.474s 0.657s 0.000895s 8.431KB 8.431KB 9.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.834s 0.196s 0.321s 0.001500s 8.431KB 8.431KB 5.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.803s 0.126s 0.204s 0.000720s 8.431KB 8.431KB 11.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.778s 0.135s 0.238s 0.421318s 62.117KB 62.117KB 147.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.725s 0.588s 0.647s 0.000780s 8.431KB 8.431KB 10.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.622s 0.132s 0.372s 0.007280s 8.431KB 8.431KB 1.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.608s 0.441s 0.515s 0.000671s 8.431KB 8.431KB 12.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.52s 0.352s 0.435s 0.000700s 8.431KB 8.431KB 11.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.468s 0.176s 0.284s 0.017060s 8.431KB 8.431KB 494.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市联通 联通 江苏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.461s 0.188s 0.303s 0.017260s 8.431KB 8.431KB 488.451KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.445s 0.204s 0.306s 0.000777s 8.431KB 8.431KB 10.596MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.402s 0.164s 0.293s 0.004520s 8.431KB 8.431KB 1.821MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市移动 移动 云南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.352s 0.031s 0.07s 0.221300s 62.117KB 62.117KB 280.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.35s 0.111s 0.216s 0.000840s 8.431KB 8.431KB 9.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.344s 0.156s 0.248s 0.001140s 8.431KB 8.431KB 7.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.337s 0.071s 0.203s 0.000780s 8.431KB 8.431KB 10.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.334s 0.05s 0.071s 0.222326s 62.117KB 62.117KB 279.397KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.314s 0.175s 0.232s 0.006080s 8.431KB 8.431KB 1.354MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.312s 0.097s 0.136s 0.093620s 62.117KB 62.117KB 663.503KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.306s 0.017s 0.06s 0.176473s 62.117KB 62.117KB 351.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.302s 0.029s 0.07s 0.162144s 62.117KB 62.117KB 383.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.3s 0.112s 0.195s 0.015040s 8.431KB 8.431KB 560.549KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.297s 0.192s 0.244s 0.000636s 8.431KB 8.431KB 12.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.284s 0.035s 0.156s 0.017460s 8.431KB 8.431KB 482.856KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.278s 0.059s 0.159s 0.003500s 8.431KB 8.431KB 2.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.277s 0.121s 0.214s 0.001811s 8.431KB 8.431KB 4.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.273s 0.155s 0.21s 0.006387s 8.431KB 8.431KB 1.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.268s 0.078s 0.162s 0.015660s 8.431KB 8.431KB 538.357KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.256s 0.013s 0.054s 0.143918s 62.117KB 62.117KB 431.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.253s 0.062s 0.131s 0.018279s 8.431KB 8.431KB 461.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.25s 0.09s 0.151s 0.001340s 8.431KB 8.431KB 6.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.246s 0.114s 0.176s 0.004698s 8.431KB 8.431KB 1.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.245s 0.102s 0.162s 0.002480s 8.431KB 8.431KB 3.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.245s 0.062s 0.138s 0.000860s 8.431KB 8.431KB 9.573MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.243s 0.107s 0.168s 0.010980s 8.431KB 8.431KB 767.82KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州移动 移动 青海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.242s 0.097s 0.16s 0.001739s 8.431KB 8.431KB 4.734MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市电信 电信 四川 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.236s 0.053s 0.093s 0.100179s 62.117KB 62.117KB 620.062KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.231s 0.075s 0.14s 0.001900s 8.431KB 8.431KB 4.333MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.229s 0.087s 0.144s 0.000720s 8.431KB 8.431KB 11.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽电信 电信 山东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.226s 0.041s 0.088s 0.096235s 62.117KB 62.117KB 645.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.225s 0.08s 0.139s 0.000740s 8.431KB 8.431KB 11.126MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.223s 0.079s 0.141s 0.001120s 8.431KB 8.431KB 7.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.222s 0.07s 0.132s 0.003929s 8.431KB 8.431KB 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市电信 电信 四川 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.222s 0.074s 0.147s 0.003060s 8.431KB 8.431KB 2.691MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.222s 0.079s 0.148s 0.000671s 8.431KB 8.431KB 12.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.221s 0.079s 0.134s 0.002020s 8.431KB 8.431KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.221s 0.066s 0.128s 0.008140s 8.431KB 8.431KB 1.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市移动 移动 辽宁 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.219s 0.049s 0.121s 0.000660s 8.431KB 8.431KB 12.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.217s 0.082s 0.148s 0.001411s 8.431KB 8.431KB 5.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.216s 0.064s 0.086s 0.090126s 62.117KB 62.117KB 689.226KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.208s 0.076s 0.141s 0.000980s 8.431KB 8.431KB 8.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州电信 电信 广西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.208s 0.118s 0.148s 0.011420s 8.431KB 8.431KB 738.237KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.205s 0.016s 0.062s 0.095801s 62.117KB 62.117KB 648.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.204s 0.076s 0.119s 0.000780s 8.431KB 8.431KB 10.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.2s 0.127s 0.163s 0.003392s 8.431KB 8.431KB 2.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.2s 0.088s 0.142s 0.000687s 8.431KB 8.431KB 11.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.196s 0.032s 0.093s 0.000700s 8.431KB 8.431KB 11.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.193s 0.052s 0.121s 0.002260s 8.431KB 8.431KB 3.643MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.192s 0.042s 0.112s 0.006580s 8.431KB 8.431KB 1.251MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.192s 0.047s 0.108s 0.002340s 8.431KB 8.431KB 3.518MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.19s 0.07s 0.124s 0.000752s 8.431KB 8.431KB 10.948MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.188s 0.042s 0.114s 0.000642s 8.431KB 8.431KB 12.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.185s 0.092s 0.13s 0.000856s 8.431KB 8.431KB 9.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.182s 0.057s 0.118s 0.000660s 8.431KB 8.431KB 12.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.182s 0.085s 0.109s 0.047691s 62.117KB 62.117KB 1.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.18s 0.026s 0.064s 0.001280s 8.431KB 8.431KB 6.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.178s 0.071s 0.112s 0.000050s 8.431KB 8.431KB 164.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.178s 0.051s 0.114s 0.000411s 8.431KB 8.431KB 20.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.177s 0.026s 0.062s 0.076391s 62.117KB 62.117KB 813.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.174s 0.015s 0.047s 0.093035s 62.117KB 62.117KB 667.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.174s 0.028s 0.084s 0.001840s 8.431KB 8.431KB 4.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.17s 0.011s 0.046s 0.000926s 8.431KB 8.431KB 8.891MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.17s 0.102s 0.135s 0.002143s 8.431KB 8.431KB 3.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.169s 0.044s 0.092s 0.012180s 8.431KB 8.431KB 692.173KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.168s 0.084s 0.104s 0.001040s 8.431KB 8.431KB 7.916MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳移动 移动 河南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.168s 0.05s 0.097s 0.004560s 8.431KB 8.431KB 1.805MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.167s 0.101s 0.133s 0.000647s 8.431KB 8.431KB 12.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照移动 移动 山东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.166s 0.019s 0.08s 0.007000s 8.431KB 8.431KB 1.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.166s 0.019s 0.092s 0.000086s 8.431KB 8.431KB 95.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.165s 0.058s 0.099s 0.000640s 8.431KB 8.431KB 12.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.163s 0.017s 0.079s 0.003000s 8.431KB 8.431KB 2.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.163s 0.074s 0.116s 0.000820s 8.431KB 8.431KB 10.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.162s 0.013s 0.078s 0.001159s 8.431KB 8.431KB 7.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.161s 0.082s 0.12s 0.001120s 8.431KB 8.431KB 7.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.16s 0.068s 0.099s 0.007140s 8.431KB 8.431KB 1.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.159s 0.056s 0.106s 0.001920s 8.431KB 8.431KB 4.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.158s 0.05s 0.091s 0.003820s 8.431KB 8.431KB 2.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.158s 0.017s 0.087s 0.000840s 8.431KB 8.431KB 9.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.158s 0.007s 0.045s 0.074459s 62.117KB 62.117KB 834.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市联通 联通 安徽 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.158s 0.015s 0.049s 0.071120s 62.117KB 62.117KB 873.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化电信 电信 湖南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.157s 0.058s 0.101s 0.010340s 8.431KB 8.431KB 815.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.155s 0.083s 0.116s 0.003620s 8.431KB 8.431KB 2.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠电信 电信 安徽 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.153s 0.032s 0.034s 0.005680s 8.431KB 8.431KB 1.449MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.153s 0.026s 0.076s 0.000620s 8.431KB 8.431KB 13.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.152s 0.037s 0.088s 0.000642s 8.431KB 8.431KB 12.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.152s 0.019s 0.081s 0.004460s 8.431KB 8.431KB 1.846MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.149s 0.053s 0.067s 0.000805s 8.431KB 8.431KB 10.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.146s 0.047s 0.086s 0.000969s 8.431KB 8.431KB 8.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.144s 0.046s 0.099s 0.000820s 8.431KB 8.431KB 10.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.143s 0.03s 0.073s 0.000620s 8.431KB 8.431KB 13.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.142s 0.032s 0.075s 0.001240s 8.431KB 8.431KB 6.64MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.14s 0.051s 0.095s 0.001400s 8.431KB 8.431KB 5.881MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.14s 0.069s 0.103s 0.001280s 8.431KB 8.431KB 6.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.14s 0.027s 0.082s 0.001620s 8.431KB 8.431KB 5.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.14s 0.031s 0.057s 0.055040s 62.117KB 62.117KB 1.102MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.139s 0.119s 0.123s 0.009377s 62.117KB 62.117KB 6.469MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.138s 0.043s 0.089s 0.000660s 8.431KB 8.431KB 12.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江移动 移动 江西 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.136s 0.043s 0.079s 0.001310s 8.431KB 8.431KB 6.285MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.136s 0.018s 0.036s 0.000674s 8.431KB 8.431KB 12.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.134s 0.015s 0.06s 0.000799s 8.431KB 8.431KB 10.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.134s 0.024s 0.067s 0.000724s 8.431KB 8.431KB 11.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.133s 0.038s 0.072s 0.000714s 8.431KB 8.431KB 11.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 211.99.99.74 中国广东东莞电信&联通&移动 200 0.133s 0.017s 0.072s 0.003040s 8.431KB 8.431KB 2.708MB/s