x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:lite.382453.xyz    

时间 速度

检测时间:2021-12-01 09:01:50

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
180个点 9 39 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 2.189s 0.818s 1.123s 0.001s 2.262KB 2.262KB 12.71MB/s  
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 * 连接失败 * 10.536s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.096s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 0 10s 0.616s 1.027s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 0 9.93s 5.021s 7.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 7.892s 6.702s 6.929s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 6.868s 5.469s 5.738s 0.000402s 2.262KB 2.262KB 5.494MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 6.667s 5.47s 5.742s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 6.16s 5s 5.282s 0.000036s 2.262KB 2.262KB 61.353MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州电信 电信 广西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 6.029s 5.041s 5.275s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 6.006s 5.019s 5.263s 0.000050s 2.262KB 2.262KB 44.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 5.987s 4.45s 4.81s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 5.317s 4.074s 4.368s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.916s 3.464s 3.74s 0.040544s 2.262KB 2.262KB 55.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.602s 3.132s 3.416s 0.000398s 2.262KB 2.262KB 5.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝州移动 移动 四川 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.427s 1.851s 2.918s 0.000480s 2.262KB 2.262KB 4.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.418s 2.858s 3.161s 0.000415s 2.262KB 2.262KB 5.322MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.365s 1.044s 2.385s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.233s 2.699s 2.994s 0.000413s 2.262KB 2.262KB 5.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.121s 2.73s 2.997s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 4.063s 2.724s 2.981s 0.000422s 2.262KB 2.262KB 5.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.909s 0.079s 0.438s 0.000431s 2.262KB 2.262KB 5.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江移动 移动 江西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.41s 1.884s 2.177s 0.001236s 2.262KB 2.262KB 1.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.354s 2.579s 2.771s 0.000048s 2.262KB 2.262KB 46.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.296s 1.794s 2.085s 0.000427s 2.262KB 2.262KB 5.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.293s 2.028s 2.332s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.275s 1.883s 2.136s 0.000500s 2.262KB 2.262KB 4.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.248s 1.364s 1.936s 0.000422s 2.262KB 2.262KB 5.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.156s 1.734s 2.008s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.074s 1.976s 2.229s 0.000520s 2.262KB 2.262KB 4.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 3.005s 1.544s 1.826s 0.000583s 2.262KB 2.262KB 3.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.968s 0.552s 0.819s 0.004471s 2.262KB 2.262KB 505.864KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.963s 1.554s 1.898s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.9s 1.062s 1.342s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.814s 1.577s 1.862s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.648s 1.14s 1.438s 0.000085s 2.262KB 2.262KB 25.985MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.597s 1.407s 1.706s 0.000047s 2.262KB 2.262KB 46.994MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.545s 1.078s 1.358s 0.000545s 2.262KB 2.262KB 4.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.52s 1.014s 1.291s 0.000782s 2.262KB 2.262KB 2.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.518s 1.258s 1.498s 0.000405s 2.262KB 2.262KB 5.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.429s 0.732s 1.036s 0.000399s 2.262KB 2.262KB 5.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.381s 0.96s 1.234s 0.000385s 2.262KB 2.262KB 5.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.348s 1.092s 1.392s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.315s 0.922s 1.19s 0.000394s 2.262KB 2.262KB 5.606MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.298s 0.547s 0.875s 0.000460s 2.262KB 2.262KB 4.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.293s 0.69s 1.001s 0.000457s 2.262KB 2.262KB 4.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.27s 0.727s 0.996s 0.000399s 2.262KB 2.262KB 5.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.269s 0.699s 1.003s 0.000393s 2.262KB 2.262KB 5.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.263s 0.748s 1.041s 0.000423s 2.262KB 2.262KB 5.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.261s 0.687s 0.99s 0.000401s 2.262KB 2.262KB 5.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.255s 0.948s 1.184s 0.000410s 2.262KB 2.262KB 5.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.252s 0.765s 1.051s 0.000417s 2.262KB 2.262KB 5.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.206s 1.021s 1.313s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.194s 0.061s 1.365s 0.000460s 2.262KB 2.262KB 4.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.176s 1.021s 1.306s 0.000055s 2.262KB 2.262KB 40.158MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.167s 0.769s 1.081s 0.000480s 2.262KB 2.262KB 4.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.16s 0.017s 1.287s 0.000640s 2.262KB 2.262KB 3.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.15s 0.683s 0.966s 0.000402s 2.262KB 2.262KB 5.494MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.107s 0.092s 0.412s 0.000038s 2.262KB 2.262KB 58.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.1s 0.804s 1.101s 0.000480s 2.262KB 2.262KB 4.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.062s 0.965s 1.229s 0.000091s 2.262KB 2.262KB 24.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.061s 0.557s 0.847s 0.000427s 2.262KB 2.262KB 5.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽电信 电信 山东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.027s 0.053s 0.333s 0.000332s 2.262KB 2.262KB 6.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.024s 0.51s 0.798s 0.000395s 2.262KB 2.262KB 5.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州移动 移动 青海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.023s 0.783s 1.083s 0.000329s 2.262KB 2.262KB 6.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.023s 0.946s 1.213s 0.000053s 2.262KB 2.262KB 41.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.013s 0.515s 0.803s 0.000399s 2.262KB 2.262KB 5.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 2.006s 0.661s 0.919s 0.000406s 2.262KB 2.262KB 5.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.995s 0.715s 0.959s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳联通 联通 广东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.994s 0.582s 0.859s 0.000394s 2.262KB 2.262KB 5.606MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.984s 0.567s 0.839s 0.000384s 2.262KB 2.262KB 5.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.98s 0.537s 0.815s 0.000422s 2.262KB 2.262KB 5.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.957s 0.591s 0.885s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.917s 0.711s 0.927s 0.000395s 2.262KB 2.262KB 5.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市联通 联通 江苏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.9s 0.248s 0.634s 0.000500s 2.262KB 2.262KB 4.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.866s 0.568s 0.817s 0.000403s 2.262KB 2.262KB 5.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.861s 0.725s 0.996s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.861s 0.728s 1.009s 0.000042s 2.262KB 2.262KB 52.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.857s 0.524s 0.78s 0.000528s 2.262KB 2.262KB 4.183MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港移动 移动 广西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.846s 0.73s 0.993s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市移动 移动 广西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.824s 0.835s 1.073s 0.000323s 2.262KB 2.262KB 6.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.821s 0.7s 0.967s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.812s 0.161s 0.465s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.809s 0.569s 0.867s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.795s 0.044s 0.365s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市电信 电信 四川 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.78s 0.082s 0.389s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.778s 0.068s 0.384s 0.000460s 2.262KB 2.262KB 4.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.764s 0.667s 0.902s 0.000340s 2.262KB 2.262KB 6.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.724s 0.645s 0.911s 0.000042s 2.262KB 2.262KB 52.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.723s 0.519s 0.806s 0.000500s 2.262KB 2.262KB 4.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.721s 0.518s 0.804s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.717s 0.095s 0.409s 0.000460s 2.262KB 2.262KB 4.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.714s 0.278s 0.549s 0.000040s 2.262KB 2.262KB 55.218MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市移动 移动 辽宁 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.701s 0.526s 0.806s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照移动 移动 山东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.676s 0.483s 0.766s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.674s 0.456s 0.735s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳移动 移动 河南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.673s 0.49s 0.772s 0.000500s 2.262KB 2.262KB 4.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.649s 0.504s 0.779s 0.000460s 2.262KB 2.262KB 4.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.648s 0.874s 1.065s 0.000044s 2.262KB 2.262KB 50.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.629s 0.477s 0.762s 0.000037s 2.262KB 2.262KB 59.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.613s 0.238s 0.552s 0.004480s 2.262KB 2.262KB 504.848KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.596s 0.348s 0.646s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.558s 0.318s 0.623s 0.000051s 2.262KB 2.262KB 43.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.556s 0.162s 0.492s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.53s 0.043s 0.328s 0.000421s 2.262KB 2.262KB 5.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.528s 0.075s 0.419s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.523s 0.208s 0.475s 0.000460s 2.262KB 2.262KB 4.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.516s 0.057s 0.408s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.514s 0.013s 0.301s 0.000422s 2.262KB 2.262KB 5.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.495s 0.043s 0.323s 0.000416s 2.262KB 2.262KB 5.309MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.456s 0.027s 0.303s 0.000393s 2.262KB 2.262KB 5.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.452s 0.456s 0.701s 0.000056s 2.262KB 2.262KB 39.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.423s 0.131s 0.424s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.421s 0.327s 0.589s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.421s 0.548s 0.713s 0.000426s 2.262KB 2.262KB 5.185MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.401s 0.06s 0.391s 0.000520s 2.262KB 2.262KB 4.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.392s 0.091s 0.334s 0.000397s 2.262KB 2.262KB 5.564MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.389s 0.006s 0.272s 0.000411s 2.262KB 2.262KB 5.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化电信 电信 湖南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.373s 0.089s 0.385s 0.004460s 2.262KB 2.262KB 507.112KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.372s 0.335s 0.584s 0.000501s 2.262KB 2.262KB 4.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.368s 0.143s 0.423s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.367s 0.148s 0.445s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.367s 0.34s 0.595s 0.000036s 2.262KB 2.262KB 61.353MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.362s 0.048s 0.333s 0.020480s 2.262KB 2.262KB 110.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.36s 0.166s 0.475s 0.000360s 2.262KB 2.262KB 6.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.342s 0.008s 0.264s 0.000430s 2.262KB 2.262KB 5.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.338s 0.109s 0.385s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.326s 0.381s 0.615s 0.000060s 2.262KB 2.262KB 36.812MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.319s 0.293s 0.546s 0.000044s 2.262KB 2.262KB 50.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.304s 0.073s 0.354s 0.001940s 2.262KB 2.262KB 1.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.3s 0.055s 0.351s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.292s 0.032s 0.326s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.283s 0.047s 0.343s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.276s 0.302s 0.543s 0.000035s 2.262KB 2.262KB 63.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.273s 0.293s 0.537s 0.000185s 2.262KB 2.262KB 11.939MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.271s 0.028s 0.326s 0.000380s 2.262KB 2.262KB 5.812MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.263s 0.262s 0.51s 0.000084s 2.262KB 2.262KB 26.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.26s 0.299s 0.535s 0.000108s 2.262KB 2.262KB 20.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.241s 0.015s 0.31s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.223s 0.064s 0.318s 0.000480s 2.262KB 2.262KB 4.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠电信 电信 安徽 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.222s 0.027s 0.308s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.213s 0.061s 0.336s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.196s 0.078s 0.331s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.194s 0.022s 0.292s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.18s 0.06s 0.33s 0.000349s 2.262KB 2.262KB 6.329MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.163s 0.063s 0.326s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市电信 电信 湖北 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.158s 0.048s 0.311s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.156s 0.01s 0.284s 0.000400s 2.262KB 2.262KB 5.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市移动 移动 云南 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.154s 0.032s 0.298s 0.000440s 2.262KB 2.262KB 5.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.152s 0.084s 0.337s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.129s 0.083s 0.342s 0.000036s 2.262KB 2.262KB 61.353MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.123s 0.045s 0.302s 0.000580s 2.262KB 2.262KB 3.808MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.121s 0.037s 0.306s 0.000041s 2.262KB 2.262KB 53.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 5.255.103.196 荷兰弗莱福兰德龙滕 200 1.113s 0.016s 0.276s 0.000420s 2.262KB 2.262KB 5.259MB/s 查看 GET    PING    Trace