x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:v2.bb5333.com    

时间 速度

检测时间:2021-09-26 23:50:14

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
46个点 2 30 3个独立IP 2个独立节点 200 0.268s 0.047s 0.114s 0.015s 文件不一致 文件不一致 6.297MB/s  
西藏未知移动 移动 西藏 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.715s 0.082s 0.202s 0.381254s 6.601KB 6.601KB 17.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 182.16.47.146 中国香港 200 0.539s 0.011s 0.233s 0.000840s 6.601KB 6.601KB 7.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 111.68.3.82 中国香港 200 0.504s 0.221s 0.347s 0.003800s 6.601KB 6.601KB 1.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 111.68.3.82 中国香港 200 0.474s 0.316s 0.374s 0.010254s 6.601KB 6.601KB 643.708KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 182.16.47.146 中国香港 200 0.463s 0.001s 0.196s 0.000223s 6.601KB 6.601KB 28.905MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 111.68.3.82 中国香港 200 0.458s 0.215s 0.293s 0.055720s 6.601KB 6.601KB 118.46KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 111.68.3.82 中国香港 200 0.411s 0.003s 0.125s 0.000620s 6.601KB 6.601KB 10.397MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 111.68.3.82 中国香港 200 0.384s 0.236s 0.291s 0.000600s 6.601KB 6.601KB 10.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 182.16.47.146 中国香港 200 0.352s 0.052s 0.161s 0.004520s 6.601KB 6.601KB 1.426MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远市移动 移动 广东 182.16.47.146 中国香港 200 0.34s 0.074s 0.09s 0.029728s 6.601KB 6.601KB 222.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 182.16.47.146 中国香港 200 0.323s 0.047s 0.099s 0.061000s 6.601KB 6.601KB 108.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.32s 0.026s 0.123s 0.000580s 6.601KB 6.601KB 11.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.308s 0.097s 0.161s 0.004880s 6.601KB 6.601KB 1.321MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.29s 0.037s 0.121s 0.000660s 6.601KB 6.601KB 9.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 111.68.3.82 中国香港 200 0.287s 0.003s 0.108s 0.000740s 6.601KB 6.601KB 8.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 111.68.3.82 中国香港 200 0.281s 0.032s 0.109s 0.000740s 6.601KB 6.601KB 8.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 182.16.47.146 中国香港 200 0.273s 0.047s 0.092s 0.054012s 6.601KB 6.601KB 122.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.27s 0.077s 0.161s 0.004940s 6.601KB 6.601KB 1.305MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 111.68.3.82 中国香港 200 0.269s 0.07s 0.126s 0.004440s 6.601KB 6.601KB 1.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 182.16.47.146 中国香港 200 0.267s 0.02s 0.066s 0.054401s 6.601KB 6.601KB 121.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 111.68.3.82 中国香港 200 0.264s 0.003s 0.094s 0.005820s 6.601KB 6.601KB 1.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.263s 0.001s 0.097s 0.001780s 6.601KB 6.601KB 3.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 111.68.3.82 中国香港 200 0.257s 0.021s 0.057s 0.000864s 6.601KB 6.601KB 7.461MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳移动 移动 陕西 182.16.47.146 中国香港 200 0.24s 0.028s 0.033s 0.003900s 6.876KB 6.876KB 1.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳移动 移动 辽宁 182.16.47.146 中国香港 200 0.234s 0.042s 0.101s 0.001240s 6.601KB 6.601KB 5.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海移动 移动 天津 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.224s 0.01s 0.074s 0.000580s 6.601KB 6.601KB 11.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.218s 0.044s 0.105s 0.002960s 6.601KB 6.601KB 2.178MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.216s 0.033s 0.087s 0.002080s 6.601KB 6.601KB 3.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.208s 0.04s 0.092s 0.000920s 6.601KB 6.601KB 7.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 111.68.3.82 中国香港 200 0.206s 0.003s 0.067s 0.000581s 6.601KB 6.601KB 11.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 111.68.3.82 中国香港 200 0.206s 0.018s 0.06s 0.001341s 6.601KB 6.601KB 4.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 182.16.47.146 中国香港 200 0.205s 0.043s 0.111s 0.000580s 6.601KB 6.601KB 11.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 182.16.47.146 中国香港 200 0.202s 0.026s 0.069s 0.002640s 6.601KB 6.601KB 2.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙移动 移动 海南 182.16.47.146 中国香港 200 0.192s 0.003s 0.029s 0.003440s 6.601KB 6.601KB 1.874MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南州移动 移动 贵州 182.16.47.146 中国香港 200 0.174s 0.026s 0.062s 0.000560s 6.601KB 6.601KB 11.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.172s 0.024s 0.063s 0.000342s 6.601KB 6.601KB 18.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 111.68.3.82 中国香港 200 0.163s 0.005s 0.071s 0.000589s 6.601KB 6.601KB 10.944MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.161s 0.003s 0.042s 0.001216s 6.601KB 6.601KB 5.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳移动 移动 河南 182.16.47.146 中国香港 200 0.161s 0.021s 0.079s 0.000940s 6.601KB 6.601KB 6.857MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 111.68.3.82 中国香港 200 0.157s 0.006s 0.045s 0.001038s 6.601KB 6.601KB 6.21MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.15s 0.023s 0.077s 0.001060s 6.601KB 6.601KB 6.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.128s 0.035s 0.072s 0.000562s 6.601KB 6.601KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 182.16.47.146 中国香港 200 0.111s 0.008s 0.046s 0.000546s 6.601KB 6.601KB 11.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 111.68.3.82 中国香港 200 0.103s 0.003s 0.04s 0.001445s 6.601KB 6.601KB 4.461MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 182.16.47.146 中国香港 200 0.102s 0.003s 0.039s 0.001029s 6.601KB 6.601KB 6.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 119.28.92.18 中国香港腾讯云 200 0.086s 0.012s 0.039s 0.000560s 6.601KB 6.601KB 11.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig