x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.lewen.cm    

时间 速度

检测时间:2021-09-15 21:38:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 9 36 2个独立IP 1个独立节点 有非200状态 2.717s 0.361s 0.416s 0.304s 7.387KB 7.387KB 1.221KB/s  
山西朔州市移动 移动 山西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 301 16.75s 5.853s 5.609s 10.001340s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 1.448s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 3.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳移动 移动 广东 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.01s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.105s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水电信 电信 甘肃 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 301 13.726s 0.513s 0.648s 10.001508s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 1.378s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.554s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.041s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 12.425s 2.617s 2.787s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.153s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市电信 电信 吉林 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.038s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.166s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.041s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州移动 移动 福建 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.07s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈移动 移动 湖北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.03s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.045s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊联通 联通 河北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.02s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.032s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.124s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.03s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.017s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺移动 移动 辽宁 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.034s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.013s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.228s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.047s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.03s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.149s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.039s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 301 11.88s 0.832s 0.863s 10.002475s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.007s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.01s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳移动 移动 河南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.058s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.44s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青联通 联通 天津 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.017s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.052s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.049s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.01s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.08s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.085s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉电信 电信 新疆 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 10.907s 5.018s 5.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市联通 联通 河南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 9.594s 0.735s 1.219s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 0 9.465s 9.033s 9.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 * 连接失败 * 1.249s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 0 9.128s 4.608s 4.83s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青电信 电信 天津 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 7.705s 0.021s 0.022s 1.215733s 7.387KB 7.387KB 6.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 7.123s 0.617s 0.661s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 7.063s 0.033s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 6.41s 2.935s 2.972s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 6.314s 0.007s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 5.914s 0.008s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 5.812s 0.037s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.781s 0.044s 0.228s 0.869055s 7.387KB 7.387KB 8.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.638s 0.034s 0.173s 0.646439s 7.387KB 7.387KB 11.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.595s 0.354s 0.46s 1.139023s 7.387KB 7.387KB 6.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.559s 0.052s 0.239s 1.208407s 7.387KB 7.387KB 6.113KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 5.549s 1.291s 1.333s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.539s 0.016s 0.125s 0.707885s 7.387KB 7.387KB 10.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.515s 0.007s 0.042s 1.135750s 7.387KB 7.387KB 6.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.15s 0.077s 0.214s 0.892388s 7.387KB 7.387KB 8.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.079s 0.046s 0.115s 0.408662s 7.387KB 7.387KB 18.075KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 4.765s 1.391s 1.413s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州电信 电信 河南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 4.534s 0.091s 0.189s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 4.172s 0.3s 0.317s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.001s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 3.68s 0.004s 0.042s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏移动 移动 新疆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 3.288s 0.072s 0.207s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 3.16s 0.066s 0.144s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.086s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 3.088s 1.185s 1.244s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 连接失败 * 0.027s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 23.249.25.17 美国加利福尼亚洛杉矶 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.866s 0.068s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.729s 0.057s 0.139s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.703s 0.513s 0.56s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.545s 0.031s 0.087s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.433s 0.279s 0.449s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.272s 0.065s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.266s 0.059s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.131s 0.392s 0.442s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.118s 0.071s 0.165s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.115s 0.572s 0.601s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 2.089s 0.573s 0.624s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.885s 0.013s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.784s 0.026s 0.077s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.767s 0.03s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.758s 0.403s 0.448s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.723s 0.014s 0.075s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆九龙坡移动 移动 重庆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.71s 0.017s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.704s 0.159s 0.269s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.701s 0.079s 0.114s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.697s 0.039s 0.097s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市联通 联通 安徽 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.695s 0.501s 0.55s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.677s 0.071s 0.139s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津南开移动 移动 天津 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.676s 0.01s 0.037s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市移动 移动 甘肃 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.64s 0.067s 0.152s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.638s 0.016s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市电信 电信 安徽 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.634s 0.039s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.615s 0.06s 0.123s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.592s 0.007s 0.048s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.567s 0.28s 0.32s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.56s 0.019s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市移动 移动 海南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.536s 0.079s 0.128s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.511s 0.019s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.503s 0.024s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京通州移动 移动 北京 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.496s 0.018s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.496s 0.027s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.454s 0.02s 0.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.433s 0.043s 0.102s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.406s 0.012s 0.045s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.344s 0.423s 0.435s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市联通 联通 西藏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.337s 0.023s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.329s 0.054s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.304s 0.017s 0.034s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.291s 0.027s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.277s 0.02s 0.132s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.264s 0.023s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.238s 0.022s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.227s 0.155s 0.214s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.218s 0.052s 0.112s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.211s 0.07s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.182s 0.27s 0.506s 0.340769s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.169s 0.059s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.161s 0.256s 0.259s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.153s 0.048s 0.117s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.125s 0.054s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.087s 0.095s 0.146s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆江北联通 联通 重庆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.083s 0.01s 0.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.079s 0.021s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.073s 0.076s 0.092s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.065s 0.066s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.059s 0.041s 0.09s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.055s 0.073s 0.122s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.048s 0.034s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.045s 0.037s 0.11s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.037s 0.031s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.037s 0.027s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.034s 0.014s 0.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.025s 0.034s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.01s 0.033s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 1.008s 0.095s 0.143s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市电信 电信 广西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.994s 0.01s 0.029s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.992s 0.058s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.991s 0.063s 0.112s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.982s 0.034s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.971s 0.022s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.968s 0.01s 0.021s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.966s 0.057s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.955s 0.025s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.942s 0.05s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.936s 0.026s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.928s 0.035s 0.067s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.918s 0.028s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.917s 0.072s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.905s 0.014s 0.067s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.88s 0.073s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.876s 0.01s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.871s 0.029s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.835s 0.056s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名联通 联通 广东 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.831s 0.031s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安电信 电信 安徽 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.83s 0.022s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.824s 0.002s 0.03s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.801s 0.047s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.757s 0.042s 0.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.683s 0.025s 0.032s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.613s 0.009s 0.018s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 301 0.601s 0.011s 0.019s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 23.249.25.20 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.263s 0.061s 0.074s 0.100981s 7.387KB 7.387KB 73.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 19.74s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 * 连接失败 * 20.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig