x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:jt.xiaomeijingxuan.com    

时间 速度

检测时间:2021-07-04 03:23:48

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
186个点 8 39 74个独立IP 58个独立节点 有非200状态 0.206s 0.073s 0.1s 0.068s 文件不一致 文件不一致 2.32MB/s  
河南新乡市电信 电信 河南 * 连接失败 * 10.054s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.22.184 美国纽约阿里云 200 1.303s 0.31s 0.552s 0.501384s 54.417KB 54.417KB 108.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 47.246.22.184 美国纽约阿里云 200 1.177s 0.256s 0.469s 0.483082s 54.417KB 54.417KB 112.645KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 47.246.22.184 美国纽约阿里云 200 0.961s 0.358s 0.509s 0.300228s 54.417KB 54.417KB 181.252KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.22.184 美国纽约阿里云 200 0.958s 0.36s 0.509s 0.298470s 54.417KB 54.417KB 182.32KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 221.181.200.210 中国江苏南京移动 200 0.712s 0.223s 0.331s 0.269330s 54.417KB 54.417KB 202.046KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 120.223.244.249 中国山东济南移动 200 0.699s 0.242s 0.345s 0.232782s 54.417KB 54.417KB 233.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.181.42.208 新加坡阿里云 200 0.69s 0.232s 0.307s 0.272370s 54.417KB 54.417KB 199.791KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 163.177.20.203 中国广东广州联通 200 0.682s 0.226s 0.336s 0.234222s 54.417KB 54.417KB 232.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 124.236.20.200 中国河北石家庄电信 200 0.672s 0.056s 0.064s 0.018222s 54.417KB 54.417KB 2.916MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.253.60.106 中国宁夏银川广电网 200 0.636s 0.184s 0.192s 0.427001s 54.417KB 54.417KB 127.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 163.181.42.208 新加坡阿里云 200 0.623s 0.323s 0.382s 0.174878s 54.417KB 54.417KB 311.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 221.178.6.225 中国重庆移动 200 0.618s 0.198s 0.292s 0.225984s 54.417KB 54.417KB 240.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 221.181.200.210 中国江苏南京移动 200 0.613s 0.2s 0.291s 0.216962s 54.417KB 54.417KB 250.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 58.215.145.107 中国江苏无锡电信 200 0.45s 0.198s 0.261s 0.125438s 54.417KB 54.417KB 433.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 120.223.244.248 中国山东济南移动 200 0.443s 0.131s 0.22s 0.148419s 54.417KB 54.417KB 366.644KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 39.130.171.74 中国云南昆明移动 200 0.439s 0.075s 0.159s 0.188698s 54.417KB 54.417KB 288.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.181.42.208 新加坡阿里云 200 0.43s 0.426s 0.427s 0.001204s 54.417KB 54.417KB 44.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 120.223.244.245 中国山东济南移动 200 0.427s 0.045s 0.089s 0.093780s 54.417KB 54.417KB 580.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 58.215.145.107 中国江苏无锡电信 200 0.42s 0.007s 0.013s 0.010440s 54.417KB 54.417KB 5.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 111.47.213.223 中国湖北武汉移动 200 0.399s 0.146s 0.209s 0.125123s 54.417KB 54.417KB 434.908KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.23.107 美国加利福尼亚圣何塞阿里云 200 0.391s 0.385s 0.386s 0.002174s 54.417KB 54.417KB 24.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 114.80.187.86 中国上海电信 200 0.382s 0.365s 0.369s 0.007386s 54.417KB 54.417KB 7.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 112.19.5.224 中国四川成都移动 200 0.381s 0.268s 0.293s 0.052240s 54.417KB 54.417KB 1.017MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 58.215.145.107 中国江苏无锡电信 200 0.371s 0.184s 0.231s 0.092879s 54.417KB 54.417KB 585.891KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 111.47.213.223 中国湖北武汉移动 200 0.355s 0.101s 0.162s 0.127480s 54.417KB 54.417KB 426.867KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 124.200.113.111 中国北京鹏博士 200 0.345s 0.159s 0.203s 0.094543s 54.417KB 54.417KB 575.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 125.76.247.240 中国陕西西安电信 200 0.341s 0.055s 0.125s 0.142679s 54.417KB 54.417KB 381.395KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 111.47.213.223 中国湖北武汉移动 200 0.332s 0.094s 0.153s 0.118780s 54.417KB 54.417KB 458.133KB/s