x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:h-3833.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-05 10:20:04

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
57个点 2 31 2个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.614s 0.161s 0.262s 0.2s 5.218KB 5.218KB 2.092KB/s  
湖南益阳市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 9.916s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 0.766s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 182.16.109.197 中国香港 200 5.642s 0.003s 0.022s 5.445358s 5.218KB 5.218KB 0.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈移动 移动 湖北 182.16.109.197 中国香港 0 2.447s 0.338s 2.446s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 182.16.109.197 中国香港 200 2.052s 0.341s 0.486s 0.831978s 5.218KB 5.218KB 6.272KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京延庆联通 联通 北京 182.16.109.197 中国香港 200 1.964s 0.003s 0.075s 1.591604s 5.218KB 5.218KB 3.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 182.16.109.198 中国香港 301 1.495s 0.006s 0.432s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 182.16.109.197 中国香港 200 1.116s 0.003s 0.06s 0.718772s 5.218KB 5.218KB 7.259KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 182.16.109.197 中国香港 301 1.049s 0.003s 0.037s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 182.16.109.197 中国香港 301 0.862s 0.02s 0.068s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 182.16.109.197 中国香港 0 0.821s 0.786s 0.82s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 182.16.109.197 中国香港 200 0.806s 0.003s 0.053s 0.533182s 5.218KB 5.218KB 9.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 182.16.109.197 中国香港 200 0.77s 0.001s 0.063s 0.474377s 5.218KB 5.218KB 10.999KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 182.16.109.197 中国香港 200 0.76s 0.003s 0.069s 0.425225s 5.218KB 5.218KB 12.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 182.16.109.197 中国香港 0 0.728s 0.595s 0.665s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 182.16.109.197 中国香港 200 0.722s 0.004s 0.086s 0.297941s 5.218KB 5.218KB 17.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 182.16.109.198 中国香港 0 0.623s 0.347s 0.461s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 182.16.109.197 中国香港 200 0.611s 0.003s 0.059s 0.290563s 5.218KB 5.218KB 17.957KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 182.16.109.197 中国香港 0 0.604s 0.54s 0.603s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 182.16.109.197 中国香港 0 0.598s 0.425s 0.516s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 182.16.109.197 中国香港 0 0.561s 0.517s 0.56s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 182.16.109.197 中国香港 0 0.557s 0.513s 0.557s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 182.16.109.197 中国香港 301 0.532s 0.003s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 182.16.109.197 中国香港 0 0.527s 0.488s 0.527s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 182.16.109.197 中国香港 301 0.503s 0.003s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 182.16.109.197 中国香港 200 0.467s 0.003s 0.054s 0.195419s 5.218KB 5.218KB 26.7KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 182.16.109.197 中国香港 0 0.429s 0.348s 0.429s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 182.16.109.197 中国香港 0 0.384s 0.178s 0.293s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 182.16.109.197 中国香港 0 0.368s 0.333s 0.367s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 182.16.109.197 中国香港 0 0.358s 0.308s 0.357s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 182.16.109.197 中国香港 0 0.356s 0.316s 0.356s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 182.16.109.198 中国香港 0 0.297s 0.104s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 182.16.109.197 中国香港 0 0.289s 0.257s 0.289s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 182.16.109.197 中国香港 0 0.266s 0.234s 0.266s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 182.16.109.198 中国香港 0 0.239s 0.104s 0.174s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 182.16.109.197 中国香港 0 0.219s 0.146s 0.185s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 182.16.109.198 中国香港 0 0.214s 0.115s 0.167s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 182.16.109.198 中国香港 0 0.211s 0.096s 0.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 182.16.109.197 中国香港 0 0.186s 0.076s 0.142s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 182.16.109.197 中国香港 0 0.185s 0.056s 0.131s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 182.16.109.197 中国香港 0 0.183s 0.053s 0.122s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 182.16.109.197 中国香港 0 0.18s 0.119s 0.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 182.16.109.197 中国香港 0 0.178s 0.116s 0.149s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 182.16.109.197 中国香港 0 0.169s 0.102s 0.141s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 182.16.109.197 中国香港 0 0.165s 0.029s 0.103s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 182.16.109.197 中国香港 0 0.154s 0.113s 0.135s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 182.16.109.197 中国香港 0 0.152s 0.104s 0.131s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 182.16.109.198 中国香港 0 0.15s 0.063s 0.111s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中移动 移动 陕西 182.16.109.197 中国香港 0 0.145s 0.039s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 182.16.109.197 中国香港 0 0.137s 0.09s 0.137s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 182.16.109.197 中国香港 0 0.136s 0.068s 0.104s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 182.16.109.197 中国香港 0 0.123s 0.034s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 182.16.109.197 中国香港 0 0.118s 0.056s 0.087s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 182.16.109.197 中国香港 0 0.117s 0.04s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 182.16.109.197 中国香港 0 0.114s 0.025s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 182.16.109.198 中国香港 0 0.113s 0.017s 0.068s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig