x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:t.mmkuia.xyz    

时间 速度

检测时间:2021-04-23 01:43:52

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 9 39 6个独立IP 5个独立节点 有非200状态 1.972s 0.46s 0.549s 0.508s 文件不一致 文件不一致 3.441MB/s  
西藏移动 移动 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 * 连接失败 * 15.067s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市联通 联通 湖北 * 连接失败 * 10.059s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 * 连接失败 * 0.255s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 * 连接失败 * 0.087s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 * 连接失败 * 0.08s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 * 连接失败 * 0.022s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 180.215.5.162 中国香港 0 10.002s 0.117s 0.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 * 连接失败 * 0.034s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 * 连接失败 * 0.065s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 * 连接失败 * 0.097s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 * 连接失败 * 0.078s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 * 连接失败 * 0.035s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 * 连接失败 * 0.096s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 连接失败 * 0.243s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 180.215.5.162 中国香港 200 10.001s 0.152s 0.252s 9.282180s 5.262KB 5.262KB 0.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 180.215.5.162 中国香港 301 10.001s 0.065s 0.185s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 180.215.5.162 中国香港 0 10.001s 0.303s 0.413s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 180.215.5.162 中国香港 0 10.001s 0.254s 0.369s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市联通 联通 安徽 * 连接失败 * 0.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 * 连接失败 * 0.356s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 * 连接失败 * 0.018s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 * 连接失败 * 0.04s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 180.215.5.162 中国香港 200 10s 0.073s 0.206s 1.881136s 2.426KB 2.426KB 1.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 180.215.5.162 中国香港 0 9.444s 0.202s 0.331s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 180.215.5.162 中国香港 200 9.098s 0.219s 0.399s 7.905813s 5.621KB 5.621KB 0.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 8.511s 8.437s 8.474s 0.000263s 943B 943B 3.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 180.215.5.162 中国香港 200 7.504s 0.205s 0.394s 0.000720s 5.623KB 5.623KB 7.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市联通 联通 广西 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 6.726s 6.105s 6.156s 0.000280s 977B 977B 3.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 43.128.43.251 中国香港腾讯云 0 5.949s 5.907s 5.947s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 5.693s 0.064s 0.1s 5.187257s 5.638KB 5.638KB 1.087KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 5.38s 5.326s 5.353s 0.000340s 979B 979B 2.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 5.025s 0.046s 3.101s 0.964563s 5.626KB 5.626KB 5.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 4.498s 0.005s 0.035s 0.537781s 5.637KB 5.637KB 10.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 180.215.5.162 中国香港 200 4.324s 0.197s 0.378s 2.679951s 5.63KB 5.63KB 2.101KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮联通 联通 广东 180.215.5.162 中国香港 200 3.85s 0.12s 0.276s 0.000580s 5.627KB 5.627KB 9.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 180.215.5.162 中国香港 200 3.44s 0.362s 0.45s 1.247465s 5.624KB 5.624KB 4.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 3.062s 3.044s 3.053s 0.000038s 872B 872B 21.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 0.287s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 * 连接失败 * 0.255s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 180.215.5.162 中国香港 200 2.445s 0.072s 0.205s 1.807053s 5.626KB 5.626KB 3.113KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 2.331s 2.246s 2.276s 0.000282s 884B 884B 2.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城移动 移动 山东 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 2.277s 0.347s 0.402s 1.406471s 5.632KB 5.632KB 4.004KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 502 2.125s 0.165s 0.206s 0.749330s 552B 552B 0.719KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 2.114s 0.001s 0.102s 1.525152s 5.629KB 5.629KB 3.691KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 180.215.5.162 中国香港 200 2.109s 0.206s 0.33s 0.568256s 5.624KB 5.624KB 9.897KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 180.215.5.162 中国香港 200 2.108s 0.341s 0.428s 0.201459s 5.623KB 5.623KB 27.912KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 2.08s 0.011s 0.052s 1.581801s 5.633KB 5.633KB 3.561KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 2.064s 0.029s 0.104s 1.411802s 5.621KB 5.621KB 3.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 2.035s 0.095s 0.239s 0.761579s 5.623KB 5.623KB 7.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 2.024s 0.007s 0.069s 1.382019s 5.629KB 5.629KB 4.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.994s 0.124s 0.253s 0.802576s 5.624KB 5.624KB 7.007KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 43.128.43.251 中国香港腾讯云 502 1.969s 0.002s 0.065s 1.136741s 552B 552B 0.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 43.128.43.251 中国香港腾讯云 502 1.96s 0.042s 0.159s 0.868327s 552B 552B 0.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.952s 0.607s 0.639s 0.586139s 5.631KB 5.631KB 9.607KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.896s 0.024s 0.091s 0.834076s 5.63KB 5.63KB 6.75KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.871s 0.046s 0.085s 0.832162s 5.621KB 5.621KB 6.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远移动 移动 广东 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.863s 0.014s 0.038s 1.128544s 5.631KB 5.631KB 4.989KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.856s 1.759s 1.807s 0.000280s 917B 917B 3.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.856s 0.063s 0.097s 1.030285s 5.628KB 5.628KB 5.462KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.854s 0.022s 0.08s 0.860719s 5.627KB 5.627KB 6.538KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州移动 移动 新疆 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.83s 0.017s 0.113s 0.840027s 5.631KB 5.631KB 6.703KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.812s 1.678s 1.744s 0.000282s 853B 853B 2.885MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.81s 0.076s 0.149s 0.637925s 5.633KB 5.633KB 8.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.783s 0.017s 0.112s 0.861058s 5.627KB 5.627KB 6.535KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.763s 0.041s 0.134s 0.662920s 5.624KB 5.624KB 8.484KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.755s 0.032s 0.071s 0.776115s 5.629KB 5.629KB 7.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.75s 0.009s 0.075s 1.201150s 5.623KB 5.623KB 4.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.711s 0.04s 0.11s 0.727837s 5.63KB 5.63KB 7.735KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.703s 0.058s 0.123s 0.585433s 5.629KB 5.629KB 9.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.632s 0.001s 0.042s 0.612578s 5.625KB 5.625KB 9.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.631s 0.065s 0.119s 0.649311s 5.625KB 5.625KB 8.663KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.592s 0s 1.04s 0.508836s 915B 915B 1.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.578s 0.059s 0.114s 0.673764s 5.631KB 5.631KB 8.357KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.569s 0s 1.032s 0.502231s 848B 848B 1.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.554s 0.001s 0.01s 0.589216s 5.626KB 5.626KB 9.548KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮联通 联通 广东 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.529s 0.021s 0.046s 0.516101s 5.638KB 5.638KB 10.924KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛移动 移动 河北 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.489s 0.037s 0.097s 0.737058s 5.629KB 5.629KB 7.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.462s 0.369s 1.406s 0.016555s 909B 909B 53.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.459s 1.449s 1.454s 0.000024s 938B 938B 37.273MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.441s 0s 1.048s 0.341657s 1.032KB 1.032KB 3.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.438s 0.042s 0.103s 0.573299s 5.621KB 5.621KB 9.805KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.418s 0.04s 0.095s 0.755079s 5.627KB 5.627KB 7.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.412s 0.018s 0.055s 0.689833s 5.634KB 5.634KB 8.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.392s 0.004s 0.042s 0.593519s 5.636KB 5.636KB 9.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.391s 0.001s 0.039s 0.552009s 5.627KB 5.627KB 10.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆江北联通 联通 重庆 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.375s 1.299s 1.337s 0.000292s 883B 883B 2.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.351s 0.935s 1.143s 0.000026s 870B 870B 31.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.337s 0.076s 0.11s 0.470253s 5.629KB 5.629KB 11.97KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.272s 0.009s 0.057s 0.448782s 5.632KB 5.632KB 12.549KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.243s 0.045s 0.101s 0.496570s 5.628KB 5.628KB 11.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.201s 0.011s 0.057s 0.461844s 5.632KB 5.632KB 12.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.199s 0.483s 0.563s 0.000360s 901B 901B 2.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 1.174s 0.014s 0.066s 0.454161s 5.631KB 5.631KB 12.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.113s 0.005s 0.036s 0.483280s 5.616KB 5.616KB 11.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 127.0.0.1 Local Address 403 1.073s 0.483s 0.484s 0.018540s 3.51KB 3.51KB 189.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.047s 0.896s 0.969s 0.000340s 981B 981B 2.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.041s 0s 0.037s 0.957547s 927B 927B 0.945KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.02s 0.818s 0.965s 0.000299s 899B 899B 2.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.015s 0.932s 0.974s 0.000051s 882B 882B 16.493MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 0.995s 0.012s 0.058s 0.369063s 5.631KB 5.631KB 15.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城移动 移动 安徽 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 0.967s 0.014s 0.051s 0.436259s 5.623KB 5.623KB 12.889KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.963s 0s 0.061s 0.841889s 938B 938B 1.088KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.933s 0s 0.066s 0.798855s 1.061KB 1.061KB 1.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.932s 0.765s 0.848s 0.000400s 943B 943B 2.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 0.918s 0.126s 0.171s 0.194519s 5.633KB 5.633KB 28.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.883s 0s 0.038s 0.807207s 918B 918B 1.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南未知移动 移动 湖南 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.871s 0s 0.04s 0.543759s 852B 852B 1.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.87s 0s 0.072s 0.725420s 874B 874B 1.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.863s 0.724s 0.793s 0.000285s 920B 920B 3.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.838s 0.517s 0.557s 0.000320s 978B 978B 2.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.837s 0s 0.055s 0.473387s 876B 876B 1.807KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市联通 联通 云南 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.826s 0.673s 0.725s 0.000309s 898B 898B 2.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.811s 0s 0.017s 0.776081s 921B 921B 1.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.799s 0s 0.06s 0.675641s 970B 970B 1.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 180.215.5.162 中国香港 200 0.792s 0.008s 0.01s 0.228889s 5.617KB 5.617KB 24.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.783s 0s 0.074s 0.634799s 1011B 1011B 1.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市移动 移动 广东 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 0.769s 0.001s 0.021s 0.263727s 5.62KB 5.62KB 21.31KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.75s 0.673s 0.712s 0.000353s 917B 917B 2.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.745s 0.63s 0.688s 0.000024s 879B 879B 34.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.74s 0.65s 0.695s 0.000300s 860B 860B 2.734MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙电信 电信 湖南 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.735s 0s 0.072s 0.590329s 932B 932B 1.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.727s 0.412s 0.57s 0.000057s 985B 985B 16.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.725s 0s 0.046s 0.632689s 980B 980B 1.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 43.128.43.251 中国香港腾讯云 200 0.724s 0.006s 0.024s 0.263002s 5.62KB 5.62KB 21.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.72s 0.552s 0.632s 0.000280s 886B 886B 3.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.706s 0.621s 0.663s 0.000026s 1008B 1008B 36.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.693s 0s 0.027s 0.626523s 937B 937B 1.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.685s 0.598s 0.642s 0.000040s 815B 815B 19.431MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.667s 0s 0.031s 0.601314s 829B 829B 1.346KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.657s 0s 0.046s 0.569943s 898B 898B 1.539KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.654s 0.268s 0.336s 0.000320s 983B 983B 2.93MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.645s 0s 0.036s 0.571607s 874B 874B 1.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 162.209.140.189 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.626s 0.316s 0.471s 0.000047s 935B 935B 18.972MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 180.215.5.162 中国香港 200 0.596s 0.108s 0.243s 0.000860s 5.635KB 5.635KB 6.398MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 127.0.0.1 Local Address 200 0.547s 0.544s 0.545s 0.000320s 541B 541B 1.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 180.96.21.84 中国江苏南京电信 200 0.539s 0.02s 0.033s 0.479859s 8.687KB 8.687KB 18.102KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 127.0.0.1 Local Address 200 0.536s 0.089s 0.218s 0.001730s 16.267KB 16.267KB 9.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.523s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 180.215.5.162 中国香港 200 0.519s 0.094s 0.181s 0.001559s 5.628KB 5.628KB 3.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 127.0.0.1 Local Address 200 0.509s 0.506s 0.507s 0.000260s 541B 541B 1.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 180.215.5.162 中国香港 200 0.509s 0.068s 0.18s 0.005300s 5.629KB 5.629KB 1.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 0.507s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 * 连接失败 * 0.504s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 * 连接失败 * 0.49s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 * 连接失败 * 0.484s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 * 连接失败 * 0.473s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市电信 电信 河北 221.228.32.13 中国江苏南京电信 200 0.474s 0.351s 0.425s 0.000303s 297B 297B 957.225KB/s 查看