x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.sxriss.cn    

时间 速度

检测时间:2021-04-08 15:54:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
193个点 8 40 2个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.404s 0.379s 0.437s 0.011s 文件不一致 文件不一致 18.321MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江移动 移动 广东 * 连接失败 * 10.24s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.538s 5.001s 5.249s 0.000060s 4.321KB 4.321KB 70.333MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.26s 5.114s 5.15s 0.000545s 4.321KB 4.321KB 7.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.161s 5.001s 5.057s 0.000046s 4.321KB 4.321KB 91.739MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.137s 5.003s 5.046s 0.000067s 4.321KB 4.321KB 62.985MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝中联通 联通 重庆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.121s 5.032s 5.053s 0.000508s 4.321KB 4.321KB 8.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.104s 5.003s 5.03s 0.000064s 4.321KB 4.321KB 65.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 5.074s 5.002s 5.014s 0.000302s 4.321KB 4.321KB 13.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市联通 联通 安徽 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 4.549s 0.676s 1.438s 0.000480s 4.321KB 4.321KB 8.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 3.168s 3.073s 3.098s 0.000059s 4.321KB 4.321KB 71.526MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.984s 0.531s 0.751s 0.617377s 4.321KB 4.321KB 6.999KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.818s 2.731s 2.751s 0.000103s 4.321KB 4.321KB 40.971MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.336s 2.227s 2.257s 0.000635s 4.321KB 4.321KB 6.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.246s 0.073s 0.17s 0.419378s 4.321KB 4.321KB 10.304KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.218s 2.081s 2.11s 0.000830s 4.321KB 4.321KB 5.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.207s 0.203s 0.337s 0.018400s 4.321KB 4.321KB 234.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.192s 0.817s 1.109s 0.001980s 4.321KB 4.321KB 2.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.19s 0.667s 0.845s 0.000101s 4.321KB 4.321KB 41.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.187s 0.283s 0.376s 0.003994s 4.321KB 4.321KB 1.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.174s 0.452s 1.546s 0.000520s 4.321KB 4.321KB 8.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.166s 0.69s 1.174s 0.002902s 4.321KB 4.321KB 1.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.164s 1.122s 1.154s 0.000042s 4.321KB 4.321KB 100.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.164s 0.598s 0.838s 0.000037s 4.321KB 4.321KB 114.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.158s 0.311s 0.494s 0.000070s 4.321KB 4.321KB 60.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.157s 0.275s 0.375s 0.122919s 4.321KB 4.321KB 35.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.154s 0.939s 0.996s 0.000329s 4.321KB 4.321KB 12.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.102s 0.137s 0.401s 0.003440s 4.321KB 4.321KB 1.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.098s 1.048s 1.089s 0.000711s 4.321KB 4.321KB 5.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.094s 0.816s 0.845s 0.000039s 4.321KB 4.321KB 108.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.094s 0.355s 0.406s 0.000520s 4.321KB 4.321KB 8.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.056s 0.364s 0.393s 0.000055s 4.321KB 4.321KB 76.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市电信 电信 广西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.042s 0.336s 0.479s 0.000460s 4.321KB 4.321KB 9.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.039s 0.338s 0.353s 0.000066s 4.321KB 4.321KB 63.94MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.017s 0.336s 0.396s 0.001820s 4.321KB 4.321KB 2.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林移动 移动 广西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 2.012s 0.289s 0.348s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.996s 0.197s 0.247s 0.000560s 4.321KB 4.321KB 7.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.991s 0.206s 0.268s 0.000560s 4.321KB 4.321KB 7.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.968s 0.212s 0.255s 0.000484s 4.321KB 4.321KB 8.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.965s 0.247s 0.269s 0.000520s 4.321KB 4.321KB 8.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.926s 0.156s 0.237s 0.004000s 4.321KB 4.321KB 1.055MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.898s 0.166s 0.237s 0.000580s 4.321KB 4.321KB 7.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.891s 0.136s 0.192s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市联通 联通 云南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.889s 0.198s 0.235s 0.000620s 4.321KB 4.321KB 6.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南移动 移动 贵州 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.876s 0.169s 0.209s 0.004120s 4.321KB 4.321KB 1.024MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.875s 0.171s 0.223s 0.000660s 4.321KB 4.321KB 6.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.869s 0.187s 0.226s 0.000072s 4.321KB 4.321KB 58.611MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄联通 联通 云南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.847s 0.126s 0.17s 0.001540s 4.321KB 4.321KB 2.74MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.844s 0.035s 0.073s 0.000620s 4.321KB 4.321KB 6.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.828s 0.145s 0.212s 0.007020s 4.321KB 4.321KB 615.568KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.82s 0.134s 0.167s 0.286408s 4.321KB 4.321KB 15.088KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.813s 0.158s 0.212s 0.000943s 4.321KB 4.321KB 4.475MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.813s 0.125s 0.171s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.796s 0.131s 0.208s 0.000492s 4.321KB 4.321KB 8.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.762s 0.106s 0.17s 0.002940s 4.321KB 4.321KB 1.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.754s 0.169s 0.2s 0.000610s 4.321KB 4.321KB 6.918MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.748s 0.118s 0.173s 0.002786s 4.321KB 4.321KB 1.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.739s 0.193s 0.229s 0.000042s 4.321KB 4.321KB 100.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.738s 0.204s 0.24s 0.000039s 4.321KB 4.321KB 108.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.721s 0.131s 0.176s 0.002080s 4.321KB 4.321KB 2.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.717s 0.115s 0.175s 0.000540s 4.321KB 4.321KB 7.815MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.716s 0.103s 0.165s 0.002000s 4.321KB 4.321KB 2.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山州移动 移动 四川 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.684s 0.135s 0.184s 0.002900s 4.321KB 4.321KB 1.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.657s 0.11s 0.15s 0.000480s 4.321KB 4.321KB 8.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.65s 0.076s 0.132s 0.000490s 4.321KB 4.321KB 8.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.645s 0.098s 0.168s 0.015120s 4.321KB 4.321KB 285.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.629s 0.141s 0.182s 0.000498s 4.321KB 4.321KB 8.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.62s 0.086s 0.159s 0.010960s 4.321KB 4.321KB 394.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市联通 联通 江西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.614s 0.148s 0.193s 0.000520s 4.321KB 4.321KB 8.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.591s 0.096s 0.152s 0.003600s 4.321KB 4.321KB 1.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.576s 0.144s 0.195s 0.000720s 4.321KB 4.321KB 5.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆电信 电信 黑龙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.574s 0.101s 0.154s 0.000560s 4.321KB 4.321KB 7.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.57s 0.137s 0.18s 0.000540s 4.321KB 4.321KB 7.815MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林移动 移动 广西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.551s 0.108s 0.165s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.543s 0.076s 0.099s 0.025640s 4.321KB 4.321KB 168.537KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.541s 0.093s 0.133s 0.000660s 4.321KB 4.321KB 6.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.535s 0.126s 0.154s 0.001500s 4.321KB 4.321KB 2.813MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.532s 0.149s 0.18s 0.000520s 4.321KB 4.321KB 8.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.512s 0.074s 0.134s 0.000680s 4.321KB 4.321KB 6.206MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.511s 0.137s 0.168s 0.001960s 4.321KB 4.321KB 2.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.488s 0.14s 0.17s 0.016540s 4.321KB 4.321KB 261.263KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯移动 移动 黑龙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.484s 0.099s 0.156s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.443s 0.121s 0.167s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.415s 0.111s 0.134s 0.000880s 4.321KB 4.321KB 4.795MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市电信 电信 云南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.411s 0.096s 0.142s 0.000900s 4.321KB 4.321KB 4.689MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.407s 0.132s 0.169s 0.000074s 4.321KB 4.321KB 57.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.39s 0.086s 0.13s 0.000390s 4.321KB 4.321KB 10.821MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.387s 0.16s 0.186s 0.000071s 4.321KB 4.321KB 59.437MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.34s 0.12s 0.157s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.318s 0.076s 0.125s 0.012700s 4.321KB 4.321KB 340.259KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.307s 0.12s 0.166s 0.002960s 4.321KB 4.321KB 1.426MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.304s 0.077s 0.12s 0.002180s 4.321KB 4.321KB 1.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.294s 0.121s 0.142s 0.000492s 4.321KB 4.321KB 8.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.28s 0.065s 0.094s 0.000620s 4.321KB 4.321KB 6.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.275s 0.061s 0.106s 0.001480s 4.321KB 4.321KB 2.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.275s 0.059s 0.115s 0.001960s 4.321KB 4.321KB 2.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.272s 0.135s 0.153s 0.000600s 4.321KB 4.321KB 7.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.262s 0.115s 0.141s 0.000479s 4.321KB 4.321KB 8.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.261s 0.083s 0.136s 0.003560s 4.321KB 4.321KB 1.185MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.241s 0.106s 0.14s 0.000620s 4.321KB 4.321KB 6.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.228s 0.061s 0.111s 0.001260s 4.321KB 4.321KB 3.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.225s 0.062s 0.116s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.224s 0.119s 0.156s 0.003740s 4.321KB 4.321KB 1.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.169s 0.085s 0.111s 0.000498s 4.321KB 4.321KB 8.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州移动 移动 福建 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.158s 0.077s 0.129s 0.000540s 4.321KB 4.321KB 7.815MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.156s 0.127s 0.149s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.134s 0.101s 0.142s 0.000480s 4.321KB 4.321KB 8.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.13s 0.092s 0.128s 0.000510s 4.321KB 4.321KB 8.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 117.34.111.183 中国陕西西安电信 200 1.106s 0.099s 0.148s 0.000500s 4.321KB 4.321KB 8.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig