x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www3.yespmp.com    

时间 速度

检测时间:2021-04-08 15:54:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
190个点 8 40 111个独立IP 75个独立节点 有非200状态 1.641s 0.134s 0.208s 0.063s 文件不一致 文件不一致 2.438MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 * 连接失败 * 13.414s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 * 连接失败 * 10.102s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃甘南州电信 电信 甘肃 * 连接失败 * 10.052s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 111.62.55.45 中国河北石家庄移动 0 10s 3.607s 5.519s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 7.601s 1.154s 6.599s 0.237191s 48.359KB 48.359KB 203.884KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.162.138.215 中国四川成都长城宽带 200 3.547s 0.368s 0.418s 0.064268s 48.362KB 48.362KB 752.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 36.158.226.158 中国湖南长沙移动 200 3.384s 0.142s 0.351s 0.698393s 48.362KB 48.362KB 69.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 124.14.19.201 中国上海长城宽带 200 3.359s 1.257s 1.297s 0.046462s 48.359KB 48.359KB 1.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 3.187s 0.479s 0.714s 0.265440s 48.359KB 48.359KB 182.186KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 111.62.55.44 中国河北石家庄移动 200 3.154s 0.056s 0.1s 0.059440s 48.359KB 48.359KB 813.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.181.28 中国广东广电网 200 3.154s 0.029s 0.038s 0.020000s 48.362KB 48.362KB 2.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 124.14.19.201 中国上海长城宽带 200 2.975s 1.242s 1.279s 0.068739s 48.359KB 48.359KB 703.522KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.972s 0.257s 0.324s 0.236118s 48.365KB 48.365KB 204.835KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 223.111.212.162 中国江苏苏州移动 200 2.954s 0.318s 0.468s 0.506606s 48.359KB 48.359KB 95.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.782s 0.024s 0.091s 0.145201s 48.363KB 48.363KB 333.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.724s 0.103s 0.195s 0.092799s 48.364KB 48.364KB 521.172KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.714s 0.029s 0.087s 0.122441s 50.022KB 50.022KB 408.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.707s 0.009s 0.082s 0.072581s 48.363KB 48.363KB 666.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.7s 0.053s 0.101s 0.113240s 48.363KB 48.363KB 427.087KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.691s 0.054s 0.12s 0.069600s 48.363KB 48.363KB 694.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.678s 0.145s 0.2s 0.068220s 48.365KB 48.365KB 708.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 2.673s 0.134s 0.347s 0.251661s 48.359KB 48.359KB 192.161KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.666s 0.098s 0.163s 0.064060s 48.363KB 48.363KB 754.968KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆铜梁移动 移动 重庆 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.664s 0.021s 0.064s 0.042514s 48.362KB 48.362KB 1.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳移动 移动 河南 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.654s 0.067s 0.112s 0.050700s 48.363KB 48.363KB 953.911KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南移动 移动 安徽 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.653s 0.012s 0.057s 0.045380s 48.364KB 48.364KB 1.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.638s 0.057s 0.196s 0.049000s 48.364KB 48.364KB 987.026KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.637s 0.055s 0.102s 0.061080s 48.363KB 48.363KB 791.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.627s 0.03s 0.06s 0.037640s 48.363KB 48.363KB 1.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.625s 0.011s 0.043s 0.032242s 48.364KB 48.364KB 1.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.622s 0.008s 0.037s 0.031183s 48.363KB 48.363KB 1.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.614s 0.048s 0.088s 0.041120s 48.363KB 48.363KB 1.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.596s 0.004s 0.043s 0.041083s 48.363KB 48.363KB 1.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 2.582s 1.111s 1.399s 0.301491s 48.359KB 48.359KB 160.401KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.499s 0.061s 0.157s 0.127621s 48.361KB 48.361KB 378.945KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 36.158.230.100 中国湖南长沙移动 200 2.483s 0.027s 0.035s 0.997371s 48.362KB 48.362KB 48.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 2.46s 0.167s 0.383s 0.352746s 48.359KB 48.359KB 137.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.436s 0.108s 0.215s 0.079060s 48.364KB 48.364KB 611.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.433s 0.03s 0.112s 0.083041s 48.363KB 48.363KB 582.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.162.138.213 中国四川成都长城宽带 200 2.43s 0.328s 0.377s 0.056241s 48.362KB 48.362KB 859.912KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳移动 移动 湖南 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.34s 0.036s 0.071s 0.042664s 48.363KB 48.363KB 1.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.323s 0.095s 0.134s 0.038600s 48.363KB 48.363KB 1.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 61.146.164.2 中国广东梅州电信 200 2.282s 0.034s 0.082s 0.053121s 48.363KB 48.363KB 910.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.130.44 中国陕西汉中联通 200 2.253s 0.163s 0.186s 0.511919s 48.359KB 48.359KB 94.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市移动 移动 江苏 119.188.221.234 中国山东济南联通 200 2.17s 0.042s 0.057s 0.033720s 48.359KB 48.359KB 1.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 103.57.14.230 中国吉林长春电信 200 2.152s 0.025s 0.039s 0.070181s 48.359KB 48.359KB 689.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 223.111.212.162 中国江苏苏州移动 200 2.152s 0.136s 0.254s 0.130200s 48.359KB 48.359KB 371.424KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 118.213.54.60 中国青海西宁电信 200 2.127s 0.143s 0.152s 0.159621s 48.359KB 48.359KB 302.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 2.12s 0.032s 0.07s 0.045598s 48.365KB 48.365KB 1.036MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 36.103.239.41 中国宁夏吴忠电信 200 2.114s 0.046s 0.065s 0.030040s 48.359KB 48.359KB 1.572MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 153.0.226.32 中国海南海口联通 200 2.085s 0.09s 0.095s 0.020544s 48.362KB 48.362KB 2.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 150.139.137.87 中国山东济南电信 200 2.084s 0.046s 0.063s 0.029340s 48.359KB 48.359KB 1.61MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 111.62.55.44 中国河北石家庄移动 200 2.07s 0.13s 0.195s 0.193300s 48.359KB 48.359KB 250.178KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 180.97.163.29 中国江苏苏州电信 200 1.995s 0.079s 0.116s 0.350479s 48.359KB 48.359KB 137.981KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 1.96s 0.947s 1.139s 0.196634s 48.359KB 48.359KB 245.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 61.146.164.66 中国广东梅州电信 200 1.954s 0.102s 0.139s 0.040749s 48.361KB 48.361KB 1.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 1.929s 0.215s 0.274s 0.069300s 48.359KB 48.359KB 697.826KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 58.222.56.32 中国江苏泰州电信 200 1.928s 0.136s 0.213s 0.094520s 48.359KB 48.359KB 511.631KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市电信 电信 黑龙江 42.101.80.45 中国黑龙江哈尔滨电信 200 1.891s 0.029s 0.046s 0.021640s 48.359KB 48.359KB 2.182MB/s 查看 GET    PING    Trace