x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:gzstny.net    

时间 速度

检测时间:2021-04-08 15:53:56

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
189个点 8 40 15个独立IP 12个独立节点 有非200状态 6.294s 0.496s 0.539s 0.067s 文件不一致 文件不一致 666.79KB/s  
吉林四平市铁通 铁通 吉林 * 连接失败 * 14.013s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 27.833s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 27.007s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 162.159.211.57 泛播Cloudflare 0 10.006s 0.033s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 113.207.102.164 中国重庆联通 0 10.002s 0.092s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.002s 3.987s 4.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 162.159.210.57 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.253s 0.416s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 162.159.210.57 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.086s 0.092s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 61.241.118.62 中国浙江丽水联通 0 10.002s 0.144s 0.156s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 113.207.102.164 中国重庆联通 0 10.001s 0.053s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 125.39.174.164 中国天津联通 0 10.001s 0.145s 0.193s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 125.39.174.164 中国天津联通 0 10.001s 0.225s 0.313s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 125.39.174.164 中国天津联通 0 10.001s 0.17s 0.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 2.215s 2.251s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 5s 5.032s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 1s 1.027s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 2.237s 2.265s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 2.239s 2.292s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 5.004s 5.035s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10.001s 0.831s 0.851s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 162.159.210.57 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.11s 0.169s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 162.159.210.57 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.074s 0.131s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 162.159.210.57 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.102s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 162.159.211.57 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.086s 0.126s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 162.159.211.57 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.067s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 42.236.94.164 中国河南郑州联通 0 10.001s 1.5s 1.575s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 42.236.94.164 中国河南郑州联通 0 10.001s 1.305s 1.334s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 113.207.102.164 中国重庆联通 0 10s 2.774s 2.888s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 115.231.187.164 中国浙江宁波电信 0 10s 0.047s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 117.34.14.164 中国陕西西安电信 0 10s 0.698s 0.726s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 117.34.14.164 中国陕西西安电信 0 10s 0.071s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10s 2.239s 2.276s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 10s 3.429s 3.468s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 162.159.210.57 泛播Cloudflare 0 10s 0.185s 0.187s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 162.159.211.57 泛播Cloudflare 0 10s 0.158s 0.16s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄联通 联通 云南 219.159.84.62 中国广西南宁电信 0 10s 1.141s 1.171s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 58.211.137.164 中国江苏苏州电信 0 10s 0.578s 0.608s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 61.241.118.62 中国浙江丽水联通 0 10s 5.321s 5.473s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 150.138.151.62 中国山东青岛电信 0 9.999s 0.495s 0.636s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 219.159.84.62 中国广西南宁电信 0 9.999s 0.535s 0.645s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.95.191.62 中国辽宁沈阳联通 0 9.915s 0.64s 0.659s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 219.159.84.62 中国广西南宁电信 200 9.901s 0.668s 0.695s 0.040302s 43.756KB 43.756KB 1.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 125.39.174.164 中国天津联通 200 9.9s 0.143s 0.202s 0.081700s 43.224KB 43.224KB 529.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 221.178.57.62 中国重庆移动 200 9.836s 0.631s 0.652s 0.036323s 43.754KB 43.754KB 1.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春移动 移动 黑龙江 221.178.57.62 中国重庆移动 0 9.808s 0.598s 0.662s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 221.178.57.62 中国重庆移动 200 9.725s 0.565s 0.615s 0.097991s 43.753KB 43.753KB 446.499KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 124.95.191.62 中国辽宁沈阳联通 0 9.717s 1.508s 1.574s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 117.34.61.62 中国陕西西安电信 200 9.688s 0.56s 0.58s 0.036340s 43.756KB 43.756KB 1.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 221.178.57.62 中国重庆移动 0 9.68s 0.47s 0.507s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 150.138.151.62 中国山东青岛电信 200 9.645s 0.518s 0.567s 0.068401s 43.753KB 43.753KB 639.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 124.95.191.62 中国辽宁沈阳联通 200 9.572s 0.589s 0.61s 0.039127s 43.755KB 43.755KB 1.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔电信 电信 新疆 117.34.61.62 中国陕西西安电信 200 9.535s 0.387s 0.466s 0.525841s 43.754KB 43.754KB 83.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 124.95.191.62 中国辽宁沈阳联通 0 9.477s 1.267s 1.354s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 124.95.191.62 中国辽宁沈阳联通 0 9.474s 1.265s 1.358s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 150.138.151.62 中国山东青岛电信 200 9.447s 0.484s 0.529s 0.097701s 43.752KB 43.752KB 447.815KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 124.95.191.62 中国辽宁沈阳联通 0 9.434s 1.225s 1.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 117.34.61.62 中国陕西西安电信 200 9.222s 0.085s 0.143s 0.024641s 43.754KB 43.754KB 1.734MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 221.178.57.62 中国重庆移动 200 9.219s 0.437s 0.484s 0.093413s 43.754KB 43.754KB 468.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 113.207.102.164 中国重庆联通 200 9.166s 0.585s 0.592s 0.009926s 43.238KB 43.238KB 4.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 221.178.57.62 中国重庆移动 200 9.158s 0.442s 0.528s 0.168041s 43.753KB 43.753KB 260.371KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 113.207.102.164 中国重庆联通 0 9.101s 0.891s 0.915s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 221.178.57.62 中国重庆移动 0 9.048s 2.816s 2.84s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 150.138.151.62 中国山东青岛电信 200 8.983s 0.437s 0.492s 0.120480s 43.755KB 43.755KB 363.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 125.39.174.164 中国天津联通 200 8.925s 0.196s 0.301s 0.123000s 43.131KB 43.131KB 350.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 221.178.57.62 中国重庆移动 200 8.881s 0.506s 0.531s 0.047533s 43.755KB 43.755KB 920.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.178.57.62 中国重庆移动 200 8.767s 0.486s 0.496s 0.010823s 43.754KB 43.754KB 3.948MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 150.138.151.62 中国山东青岛电信 200 8.758s 0.37s 0.409s 0.518677s 43.755KB 43.755KB 84.359KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 150.138.151.62 中国山东青岛电信 200 8.6s 0.424s 0.44s 0.059020s 43.756KB 43.756KB 741.373KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 221.178.57.62 中国重庆移动 200 8.55s 0.373s 0.45s 0.152338s 43.755KB 43.755KB 287.222KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 61.241.118.62 中国浙江丽水联通 200 8.528s 0.516s 0.544s 0.048153s 43.753KB 43.753KB 908.623KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆沙坪坝移动 移动 重庆 221.178.57.62 中国重庆移动 200 8.501s 0.524s 0.528s 0.011149s 43.756KB 43.756KB 3.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信