x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.chinapeace.gov.cn    

时间 速度

检测时间:2021-04-08 23:59:00

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
186个点 9 40 2个独立IP 2个独立节点 有非200状态 0.425s 0.181s 0.246s 0.083s 文件不一致 文件不一致 493.281KB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 10s 3.526s 6.274s 0.397742s 8.057KB 8.057KB 20.256KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 5.308s 5.03s 5.118s 0.095500s 16.145KB 16.145KB 169.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 5.151s 5.005s 5.051s 0.046555s 16.145KB 16.145KB 346.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 4.589s 1.188s 1.237s 3.047376s 16.145KB 16.145KB 5.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 4.049s 0.374s 0.554s 1.796372s 16.145KB 16.145KB 8.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 2.329s 1.482s 1.805s 0.260641s 16.145KB 16.145KB 61.942KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 2.219s 1.357s 1.642s 0.284821s 16.145KB 16.145KB 56.683KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 1.616s 1.478s 1.52s 0.041710s 16.145KB 16.145KB 387.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 1.555s 0.598s 0.859s 0.273044s 16.145KB 16.145KB 59.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 1.516s 1.383s 1.424s 0.040830s 16.145KB 16.145KB 395.409KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 1.308s 0.479s 0.757s 0.268120s 16.145KB 16.145KB 60.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 1.224s 0.301s 0.461s 0.159112s 16.145KB 16.145KB 101.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 1.207s 0.988s 1.043s 0.026416s 16.145KB 16.145KB 611.165KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.874s 0.177s 0.396s 0.236311s 16.145KB 16.145KB 68.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.844s 0.335s 0.502s 0.167539s 16.145KB 16.145KB 96.363KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.76s 0.173s 0.324s 0.288879s 16.145KB 16.145KB 55.887KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.759s 0.197s 0.326s 0.161004s 16.145KB 16.145KB 100.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.744s 0.188s 0.371s 0.182679s 16.145KB 16.145KB 88.377KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.726s 0.377s 0.475s 0.060180s 16.145KB 16.145KB 268.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.541s 0.032s 0.035s 0.230181s 79.045KB 79.045KB 343.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.528s 0.185s 0.294s 0.116721s 16.145KB 16.145KB 138.317KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.513s 0.033s 0.101s 0.067600s 16.145KB 16.145KB 238.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.475s 0.199s 0.285s 0.089820s 16.145KB 16.145KB 179.743KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.456s 0.107s 0.217s 0.116459s 16.145KB 16.145KB 138.628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.442s 0.006s 0.159s 0.130720s 16.145KB 16.145KB 123.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.432s 0.164s 0.249s 0.085140s 16.145KB 16.145KB 189.623KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.425s 0.081s 0.186s 0.122838s 16.145KB 16.145KB 131.429KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.409s 0.119s 0.204s 0.102541s 16.145KB 16.145KB 157.445KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.399s 0.054s 0.163s 0.118260s 16.145KB 16.145KB 136.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.391s 0.186s 0.25s 0.065265s 16.145KB 16.145KB 247.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.374s 0.109s 0.201s 0.079939s 16.145KB 16.145KB 201.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.37s 0.206s 0.26s 0.050935s 16.145KB 16.145KB 316.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.358s 0.139s 0.218s 0.058580s 16.145KB 16.145KB 275.598KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.341s 0.182s 0.232s 0.049451s 16.145KB 16.145KB 326.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.338s 0.127s 0.194s 0.066640s 16.145KB 16.145KB 242.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.325s 0.098s 0.161s 0.079839s 16.145KB 16.145KB 202.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.314s 0.227s 0.253s 0.026194s 16.145KB 16.145KB 616.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.309s 0.085s 0.157s 0.071059s 16.145KB 16.145KB 227.199KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.307s 0.218s 0.242s 0.025863s 16.145KB 16.145KB 624.233KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.305s 0.11s 0.146s 0.103339s 16.145KB 16.145KB 156.229KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则市电信 电信 西藏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.303s 0.056s 0.133s 0.079460s 16.145KB 16.145KB 203.178KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.3s 0.109s 0.158s 0.071400s 16.145KB 16.145KB 226.114KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.283s 0.119s 0.169s 0.050040s 16.145KB 16.145KB 322.633KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.256s 0.117s 0.155s 0.050940s 16.145KB 16.145KB 316.932KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.254s 0.064s 0.122s 0.064720s 16.145KB 16.145KB 249.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.25s 0.059s 0.117s 0.064580s 16.145KB 16.145KB 249.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.248s 0.05s 0.108s 0.071060s 16.145KB 16.145KB 227.196KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.244s 0.16s 0.185s 0.026698s 16.145KB 16.145KB 604.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.242s 0.137s 0.169s 0.033206s 16.145KB 16.145KB 486.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州移动 移动 广西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.241s 0.037s 0.098s 0.072640s 16.145KB 16.145KB 222.254KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.239s 0.104s 0.147s 0.042039s 16.145KB 16.145KB 384.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.238s 0.06s 0.117s 0.057397s 16.145KB 16.145KB 281.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市联通 联通 甘肃 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.237s 0.157s 0.181s 0.022933s 16.145KB 16.145KB 703.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.236s 0.104s 0.135s 0.061113s 16.145KB 16.145KB 264.175KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄联通 联通 云南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.233s 0.034s 0.094s 0.066440s 16.145KB 16.145KB 242.994KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市电信 电信 新疆 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.231s 0.025s 0.092s 0.065900s 16.145KB 16.145KB 244.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德联通 联通 湖南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.229s 0.075s 0.107s 0.037340s 16.145KB 16.145KB 432.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.228s 0.104s 0.14s 0.035759s 16.145KB 16.145KB 451.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.227s 0.149s 0.173s 0.023477s 16.145KB 16.145KB 687.674KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.226s 0.019s 0.086s 0.065921s 16.145KB 16.145KB 244.907KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.226s 0.076s 0.124s 0.048459s 16.145KB 16.145KB 333.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.226s 0.029s 0.091s 0.063859s 16.145KB 16.145KB 252.815KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.22s 0.038s 0.093s 0.060020s 16.145KB 16.145KB 268.986KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.217s 0.072s 0.116s 0.043056s 16.145KB 16.145KB 374.966KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.216s 0.055s 0.106s 0.051209s 16.145KB 16.145KB 315.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.216s 0.128s 0.151s 0.033020s 16.145KB 16.145KB 488.932KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.215s 0.053s 0.104s 0.051039s 16.145KB 16.145KB 316.318KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.213s 0.044s 0.066s 0.081981s 16.145KB 16.145KB 196.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东阳江市联通 联通 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.212s 0.072s 0.113s 0.046060s 16.145KB 16.145KB 350.511KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.211s 0.033s 0.093s 0.052820s 16.145KB 16.145KB 305.652KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.208s 0.058s 0.097s 0.050500s 16.145KB 16.145KB 319.694KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆电信 电信 黑龙江 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.206s 0.032s 0.086s 0.053620s 16.145KB 16.145KB 301.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.205s 0.049s 0.086s 0.068520s 16.145KB 16.145KB 235.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.205s 0.026s 0.081s 0.058801s 16.145KB 16.145KB 274.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.201s 0.022s 0.076s 0.063641s 16.145KB 16.145KB 253.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.201s 0.034s 0.084s 0.059419s 16.145KB 16.145KB 271.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.201s 0.08s 0.118s 0.036720s 16.145KB 16.145KB 439.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.2s 0.049s 0.097s 0.047354s 16.145KB 16.145KB 340.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市移动 移动 四川 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.198s 0.039s 0.089s 0.049020s 16.145KB 16.145KB 329.346KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.197s 0.059s 0.099s 0.050540s 16.145KB 16.145KB 319.441KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.196s 0.077s 0.111s 0.032220s 16.145KB 16.145KB 501.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.192s 0.042s 0.089s 0.047400s 16.145KB 16.145KB 340.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.19s 0.055s 0.096s 0.041221s 16.145KB 16.145KB 391.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.19s 0.073s 0.107s 0.042159s 16.145KB 16.145KB 382.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.19s 0.05s 0.084s 0.067215s 16.145KB 16.145KB 240.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.189s 0.036s 0.081s 0.046298s 16.145KB 16.145KB 348.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.187s 0.017s 0.067s 0.057100s 16.145KB 16.145KB 282.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.187s 0.03s 0.075s 0.051540s 16.145KB 16.145KB 313.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳移动 移动 湖南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.186s 0.041s 0.082s 0.053265s 16.145KB 16.145KB 303.098KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.185s 0.086s 0.114s 0.034585s 16.145KB 16.145KB 466.807KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.185s 0.052s 0.09s 0.046780s 16.145KB 16.145KB 345.116KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.184s 0.073s 0.109s 0.032680s 16.145KB 16.145KB 494.019KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.183s 0.025s 0.073s 0.047554s 16.145KB 16.145KB 339.499KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.182s 0.026s 0.076s 0.049120s 16.145KB 16.145KB 328.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中移动 移动 四川 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.181s 0.02s 0.068s 0.053720s 16.145KB 16.145KB 300.531KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.179s 0.012s 0.051s 0.065940s 16.145KB 16.145KB 244.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.179s 0.018s 0.068s 0.049240s 16.145KB 16.145KB 327.874KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.178s 0.014s 0.066s 0.051752s 16.145KB 16.145KB 311.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.177s 0.022s 0.071s 0.047959s 16.145KB 16.145KB 336.632KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.175s 0.024s 0.07s 0.044920s 16.145KB 16.145KB 359.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.174s 0.056s 0.091s 0.041260s 16.145KB 16.145KB 391.288KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.173s 0.024s 0.07s 0.044798s 16.145KB 16.145KB 360.385KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.172s 0.034s 0.077s 0.044618s 16.145KB 16.145KB 361.839KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.171s 0.09s 0.115s 0.024724s 16.145KB 16.145KB 652.99KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.171s 0.019s 0.065s 0.052705s 16.145KB 16.145KB 306.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.168s 0.063s 0.093s 0.038095s 16.145KB 16.145KB 423.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 59.110.247.109 中国北京阿里云 200 0.167s 0.07s 0.098s 0.034020s 16.145KB 16.145KB 474.56