x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:uqkjrop.plwnny.com    

时间 速度

检测时间:2021-04-07 03:32:09

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
183个点 8 41 77个独立IP 58个独立节点 有非200状态 0.221s 0.085s 0.112s 0.075s 54.284KB 54.284KB 1.924MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 80.231.126.182 西班牙 200 2.032s 0.604s 0.955s 0.723842s 54.284KB 54.284KB 74.995KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 118.180.56.12 中国甘肃兰州电信 200 2.024s 1.892s 1.925s 0.065124s 54.284KB 54.284KB 833.551KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.37.142.220 中国广东广州电信 200 1.426s 1.404s 1.408s 0.009704s 54.284KB 54.284KB 5.463MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 80.231.126.182 西班牙 200 1.365s 0.282s 0.539s 0.546282s 54.284KB 54.284KB 99.37KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 80.231.126.185 西班牙 200 1.062s 0.433s 0.591s 0.312988s 54.284KB 54.284KB 173.439KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 80.231.126.183 西班牙 200 0.99s 0.354s 0.512s 0.317717s 54.284KB 54.284KB 170.857KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 80.231.126.185 西班牙 200 0.868s 0.465s 0.565s 0.201027s 54.284KB 54.284KB 270.034KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄联通 联通 云南 119.84.129.234 中国重庆电信 200 0.793s 0.044s 0.076s 0.681588s 54.284KB 54.284KB 79.644KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 80.231.126.183 西班牙 200 0.672s 0.389s 0.431s 0.199701s 54.284KB 54.284KB 271.827KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 223.111.24.95 中国江苏南京移动 200 0.648s 0.213s 0.313s 0.220181s 54.284KB 54.284KB 246.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 221.181.200.216 中国江苏南京移动 200 0.635s 0.021s 0.047s 0.540859s 54.284KB 54.284KB 100.367KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 60.217.246.203 中国山东济南联通 200 0.539s 0.018s 0.083s 0.390014s 54.284KB 54.284KB 139.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 180.122.76.217 中国江苏泰州电信 200 0.53s 0.274s 0.338s 0.127415s 54.284KB 54.284KB 426.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.6.243.183 中国河南郑州移动 200 0.512s 0.138s 0.229s 0.188220s 54.284KB 54.284KB 288.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.246.13.227 马来西亚吉隆坡阿里云 200 0.498s 0.131s 0.149s 0.315015s 54.284KB 54.284KB 172.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 163.181.33.166 中国香港阿里云 200 0.443s 0.211s 0.269s 0.115860s 54.284KB 54.284KB 468.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.181.42.206 新加坡阿里云 200 0.419s 0.105s 0.169s 0.173592s 54.284KB 54.284KB 312.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 117.34.7.117 中国陕西西安电信 200 0.417s 0.031s 0.067s 0.090108s 54.284KB 54.284KB 602.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 60.217.246.203 中国山东济南联通 200 0.415s 0.061s 0.09s 0.247499s 54.284KB 54.284KB 219.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.181.36.209 新加坡阿里云 200 0.413s 0.24s 0.281s 0.090170s 54.284KB 54.284KB 602.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市移动 移动 广西 223.111.24.95 中国江苏南京移动 200 0.399s 0.206s 0.251s 0.095840s 54.284KB 54.284KB 566.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 60.217.246.203 中国山东济南联通 200 0.389s 0.063s 0.103s 0.218721s 54.284KB 54.284KB 248.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密移动 移动 新疆 111.6.243.183 中国河南郑州移动 200 0.373s 0.037s 0.116s 0.181460s 54.284KB 54.284KB 299.152KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 180.122.76.217 中国江苏泰州电信 200 0.372s 0.18s 0.228s 0.095464s 54.284KB 54.284KB 568.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 220.113.153.220 中国广东深圳长城宽带 200 0.369s 0.295s 0.312s 0.036682s 54.284KB 54.284KB 1.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 112.54.108.74 中国河北石家庄移动 200 0.361s 0.044s 0.121s 0.168502s 54.284KB 54.284KB 322.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 60.217.246.203 中国山东济南联通 200 0.357s 0.117s 0.176s 0.119700s 54.284KB 54.284KB 453.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 180.122.76.217 中国江苏泰州电信 200 0.354s 0.163s 0.21s 0.094985s 54.284KB 54.284KB 571.503KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 140.249.60.187 中国山东青岛电信 200 0.339s 0.034s 0.052s 0.259781s 54.284KB 54.284KB 208.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 123.6.10.170 中国河南郑州联通 200 0.324s 0.063s 0.09s 0.193260s 54.284KB 54.284KB 280.887KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 180.122.76.217 中国江苏泰州电信 200 0.314s 0.08s 0.119s 0.154390s 54.284KB 54.284KB 351.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 124.200.113.148 中国北京鹏博士 200 0.307s 0.244s 0.259s 0.030750s 54.284KB 54.284KB 1.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 223.111.24.95 中国江苏南京移动 200 0.307s 0.086s 0.125s 0.137386s 54.284KB 54.284KB 395.122KB/s