x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:mall.vvuoo.cn    

时间 速度

检测时间:2021-03-01 15:56:42

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
51个点 2 29 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.185s 0.071s 0.115s 0.021s 9.118KB 9.118KB 18.142MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 2.743s 2.687s 2.711s 0.005146s 9.118KB 9.118KB 1.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.467s 0.103s 0.185s 0.183700s 9.118KB 9.118KB 49.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.463s 0.035s 0.132s 0.219319s 9.118KB 9.118KB 41.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.376s 0.02s 0.069s 0.252919s 9.118KB 9.118KB 36.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.364s 0.002s 0.109s 0.147560s 9.118KB 9.118KB 61.793KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.329s 0.105s 0.159s 0.112181s 9.118KB 9.118KB 81.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.251s 0.002s 0.125s 0.000700s 9.118KB 9.118KB 12.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏移动 移动 新疆 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.216s 0.003s 0.106s 0.005380s 9.118KB 9.118KB 1.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.211s 0.002s 0.091s 0.033879s 9.118KB 9.118KB 269.139KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山移动 移动 四川 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.169s 0.071s 0.119s 0.001220s 9.118KB 9.118KB 7.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.154s 0.02s 0.073s 0.018180s 9.118KB 9.118KB 501.549KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市移动 移动 辽宁 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.153s 0.037s 0.084s 0.000940s 9.118KB 9.118KB 9.473MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.15s 0.021s 0.081s 0.000527s 9.118KB 9.118KB 16.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.148s 0.022s 0.083s 0.002960s 9.118KB 9.118KB 3.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.13s 0.042s 0.085s 0.000094s 9.118KB 9.118KB 94.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.13s 0.003s 0.066s 0.005260s 9.118KB 9.118KB 1.693MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市移动 移动 黑龙江 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.123s 0.002s 0.058s 0.008760s 9.118KB 9.118KB 1.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州楚雄市移动 移动 云南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.113s 0.012s 0.06s 0.001140s 9.118KB 9.118KB 7.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.111s 0.019s 0.063s 0.000800s 9.118KB 9.118KB 11.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.11s 0.003s 0.055s 0.001040s 9.118KB 9.118KB 8.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市移动 移动 黑龙江 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.109s 0.002s 0.054s 0.001180s 9.118KB 9.118KB 7.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城移动 移动 吉林 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.106s 0.002s 0.052s 0.002320s 9.118KB 9.118KB 3.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.102s 0.011s 0.055s 0.000050s 9.118KB 9.118KB 178.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.1s 0.002s 0.05s 0.001220s 9.118KB 9.118KB 7.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.097s 0.013s 0.052s 0.000780s 9.118KB 9.118KB 11.416MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.09s 0.002s 0.042s 0.000940s 9.118KB 9.118KB 9.473MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.089s 0.025s 0.056s 0.000680s 9.118KB 9.118KB 13.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.088s 0.002s 0.042s 0.004940s 9.118KB 9.118KB 1.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.087s 0.002s 0.043s 0.001100s 9.118KB 9.118KB 8.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.078s 0.031s 0.054s 0.000089s 9.118KB 9.118KB 100.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.077s 0.002s 0.038s 0.001180s 9.118KB 9.118KB 7.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.076s 0.003s 0.038s 0.000920s 9.118KB 9.118KB 9.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.076s 0.034s 0.054s 0.000077s 9.118KB 9.118KB 115.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.075s 0.023s 0.048s 0.000099s 9.118KB 9.118KB 89.944MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.074s 0.002s 0.036s 0.001394s 9.118KB 9.118KB 6.388MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.073s 0.002s 0.036s 0.001240s 9.118KB 9.118KB 7.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州移动 移动 湖南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.071s 0.008s 0.033s 0.000780s 9.118KB 9.118KB 11.416MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市移动 移动 湖北 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.069s 0.009s 0.037s 0.001180s 9.118KB 9.118KB 7.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北移动 移动 重庆 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.066s 0.002s 0.032s 0.001603s 9.118KB 9.118KB 5.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.065s 0.002s 0.03s 0.000940s 9.118KB 9.118KB 9.473MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.065s 0.002s 0.031s 0.003000s 9.118KB 9.118KB 2.968MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.064s 0.017s 0.039s 0.001520s 9.118KB 9.118KB 5.858MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.064s 0.002s 0.03s 0.000800s 9.118KB 9.118KB 11.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北移动 移动 安徽 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.062s 0.002s 0.025s 0.002460s 9.118KB 9.118KB 3.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.056s 0.002s 0.027s 0.001920s 9.118KB 9.118KB 4.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.045s 0.004s 0.022s 0.001320s 9.118KB 9.118KB 6.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市移动 移动 江苏 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.043s 0.011s 0.026s 0.000191s 9.118KB 9.118KB 46.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.042s 0.003s 0.023s 0.002720s 9.118KB 9.118KB 3.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 116.62.103.48 中国浙江杭州阿里云 200 0.03s 0.022s 0.025s 0.000623s 9.118KB 9.118KB 14.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 * 连接失败 * 15.12s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig