x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.0937.com    

时间 速度

检测时间:2021-02-24 09:51:35

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
189个点 8 39 2个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.518s 0.377s 0.432s 0.016s 文件不一致 文件不一致 26.156MB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 15.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 * 连接失败 * 11.897s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 10.071s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 5.946s 5.856s 5.895s 0.000088s 10.641KB 10.641KB 118.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 5.6s 5.299s 5.468s 0.004259s 10.641KB 10.641KB 2.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 5.144s 5.004s 5.031s 0.000089s 9.884KB 9.884KB 108.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 5.12s 5.053s 5.081s 0.003680s 10.641KB 10.641KB 2.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 4.417s 4.36s 4.384s 0.001140s 10.641KB 10.641KB 9.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 3.866s 3.828s 3.842s 0.001356s 9.884KB 9.884KB 7.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 3.714s 3.451s 3.505s 0.136557s 10.641KB 10.641KB 77.921KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 2.993s 2.471s 2.619s 0.083999s 9.884KB 9.884KB 117.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 2.786s 0.532s 0.8s 1.612331s 9.884KB 9.884KB 6.13KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南张家界市联通 联通 湖南 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 2.25s 1.905s 2.068s 0.005780s 9.884KB 9.884KB 1.67MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 2.109s 2.005s 2.053s 0.000784s 10.641KB 10.641KB 13.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 1.875s 1.397s 1.632s 0.000103s 10.641KB 10.641KB 100.886MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 1.237s 0.466s 0.854s 0.003680s 10.641KB 10.641KB 2.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春联通 联通 江西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 1.156s 1.033s 1.075s 0.000877s 9.884KB 9.884KB 11.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 1.078s 0.105s 0.403s 0.354326s 9.884KB 9.884KB 27.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 1.043s 0.1s 0.505s 0.015713s 9.884KB 9.884KB 629.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.974s 0.326s 0.664s 0.004440s 9.884KB 9.884KB 2.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.923s 0.74s 0.816s 0.012220s 9.884KB 9.884KB 808.821KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.858s 0.769s 0.788s 0.005718s 9.884KB 9.884KB 1.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.798s 0.679s 0.707s 0.003020s 10.641KB 10.641KB 3.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.746s 0.631s 0.689s 0.003313s 10.641KB 10.641KB 3.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.732s 0.623s 0.661s 0.005653s 9.884KB 9.884KB 1.707MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.673s 0.566s 0.598s 0.005440s 9.884KB 9.884KB 1.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.653s 0.31s 0.511s 0.015794s 10.641KB 10.641KB 673.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.651s 0.595s 0.613s 0.006202s 9.884KB 9.884KB 1.556MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.63s 0.516s 0.559s 0.017740s 10.641KB 10.641KB 599.81KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.62s 0.57s 0.578s 0.000936s 9.884KB 9.884KB 10.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.618s 0.33s 0.414s 0.011120s 10.641KB 10.641KB 956.891KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳联通 联通 贵州 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.598s 0.498s 0.542s 0.000801s 9.884KB 9.884KB 12.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝中联通 联通 重庆 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.593s 0.493s 0.537s 0.000799s 10.641KB 10.641KB 13.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.592s 0.204s 0.388s 0.000208s 9.884KB 9.884KB 46.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.563s 0.314s 0.469s 0.004920s 9.884KB 9.884KB 1.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.525s 0.508s 0.512s 0.000088s 9.884KB 9.884KB 109.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.483s 0.302s 0.39s 0.000541s 10.641KB 10.641KB 19.207MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.477s 0.419s 0.443s 0.000837s 9.884KB 9.884KB 11.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.473s 0.086s 0.268s 0.000353s 9.884KB 9.884KB 27.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.457s 0.196s 0.307s 0.004320s 9.884KB 9.884KB 2.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.451s 0.302s 0.372s 0.000840s 10.641KB 10.641KB 12.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.44s 0.351s 0.391s 0.000785s 10.641KB 10.641KB 13.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.437s 0.365s 0.391s 0.004132s 9.884KB 9.884KB 2.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.411s 0.357s 0.379s 0.004200s 10.641KB 10.641KB 2.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市铁通 铁通 广东 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.408s 0.282s 0.339s 0.000651s 9.884KB 9.884KB 14.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽电信 电信 山东 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.405s 0.058s 0.085s 0.000800s 10.641KB 10.641KB 12.989MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.404s 0.315s 0.332s 0.035070s 9.884KB 9.884KB 281.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.4s 0.245s 0.322s 0.000800s 10.641KB 10.641KB 12.989MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.39s 0.14s 0.282s 0.003504s 10.641KB 10.641KB 2.966MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.389s 0.301s 0.342s 0.000920s 10.641KB 10.641KB 11.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.386s 0.303s 0.337s 0.006535s 9.884KB 9.884KB 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.385s 0.271s 0.321s 0.004600s 10.641KB 10.641KB 2.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.381s 0.223s 0.304s 0.005200s 10.641KB 10.641KB 1.998MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.38s 0.358s 0.364s 0.000787s 9.884KB 9.884KB 12.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.375s 0.269s 0.315s 0.006240s 9.884KB 9.884KB 1.547MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.369s 0.313s 0.339s 0.000060s 10.641KB 10.641KB 173.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番市电信 电信 新疆 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.366s 0.207s 0.27s 0.027937s 10.641KB 10.641KB 380.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西鹰潭移动 移动 江西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.361s 0.25s 0.295s 0.004900s 9.884KB 9.884KB 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.35s 0.183s 0.255s 0.004580s 10.641KB 10.641KB 2.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.345s 0.098s 0.211s 0.006080s 9.884KB 9.884KB 1.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.345s 0.242s 0.286s 0.004580s 9.884KB 9.884KB 2.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津北辰移动 移动 天津 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.342s 0.298s 0.309s 0.004060s 9.884KB 9.884KB 2.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶移动 移动 江西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.34s 0.256s 0.291s 0.005439s 9.884KB 9.884KB 1.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.337s 0.31s 0.319s 0.000807s 10.641KB 10.641KB 12.876MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市移动 移动 吉林 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.337s 0.27s 0.297s 0.006020s 9.884KB 9.884KB 1.603MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.333s 0.232s 0.278s 0.004740s 9.884KB 9.884KB 2.036MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.328s 0.007s 0.062s 0.000062s 10.641KB 10.641KB 167.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.319s 0.25s 0.281s 0.005980s 10.641KB 10.641KB 1.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.306s 0.192s 0.235s 0.018700s 9.884KB 9.884KB 528.545KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.304s 0.21s 0.254s 0.000125s 10.641KB 10.641KB 83.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川雅安市电信 电信 四川 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.304s 0.223s 0.261s 0.001480s 10.641KB 10.641KB 7.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.301s 0.23s 0.262s 0.000121s 10.641KB 10.641KB 85.878MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.298s 0.137s 0.243s 0.011472s 10.641KB 10.641KB 927.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.298s 0.191s 0.24s 0.000316s 9.884KB 9.884KB 30.545MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.294s 0.186s 0.242s 0.001820s 10.641KB 10.641KB 5.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.294s 0.111s 0.192s 0.018140s 9.884KB 9.884KB 544.862KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市移动 移动 黑龙江 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.283s 0.198s 0.232s 0.004061s 9.884KB 9.884KB 2.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.283s 0.156s 0.21s 0.002162s 9.884KB 9.884KB 4.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.281s 0.172s 0.223s 0.000988s 10.641KB 10.641KB 10.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.281s 0.106s 0.19s 0.001440s 10.641KB 10.641KB 7.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.281s 0.059s 0.163s 0.006337s 9.884KB 9.884KB 1.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.277s 0.106s 0.11s 0.014641s 41.808KB 41.808KB 2.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.265s 0.118s 0.188s 0.022420s 9.884KB 9.884KB 440.847KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.264s 0.221s 0.24s 0.000070s 10.641KB 10.641KB 148.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.262s 0.139s 0.184s 0.000073s 10.641KB 10.641KB 142.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.255s 0.188s 0.219s 0.000231s 10.641KB 10.641KB 44.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.252s 0.151s 0.198s 0.000051s 10.641KB 10.641KB 203.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.252s 0.199s 0.222s 0.000172s 10.641KB 10.641KB 60.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.249s 0.126s 0.184s 0.000780s 10.641KB 10.641KB 13.322MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.245s 0.099s 0.147s 0.000800s 10.641KB 10.641KB 12.989MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.244s 0.119s 0.173s 0.009220s 9.884KB 9.884KB 1.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 47.93.57.72 中国北京阿里云 200 0.242s 0.179s 0.203s 0.004280s 9.884KB 9.884KB 2.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 39.105.181.219 中国北京阿里云 200 0.241s 0.159s 0.191s 0.012200s 10.641KB 10.641KB 872.182KB/s