x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:188.116.19.9    

时间 速度

检测时间:2020-10-26 18:04:19

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
160个点 8 40 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.432s 0.001s 0.187s 0s 文件不一致 文件不一致 1.944MB/s  
湖北潜江市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 188.116.19.9 波兰 0 10.001s 0s 1.337s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 188.116.19.9 波兰 0 10s 0s 1.465s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 188.116.19.9 波兰 200 5.22s 0s 1.875s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 188.116.19.9 波兰 200 1.268s 0s 1.131s 0.000323s 1.295KB 1.295KB 3.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 188.116.19.9 波兰 200 0.82s 0s 0.265s 0.000332s 785B 785B 2.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 188.116.19.9 波兰 200 0.726s 0s 0.176s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 188.116.19.9 波兰 200 0.718s 0s 0.346s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 188.116.19.9 波兰 200 0.648s 0s 0.318s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 188.116.19.9 波兰 200 0.596s 0s 0.177s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 188.116.19.9 波兰 200 0.589s 0s 0.243s 0.000058s 1.295KB 1.295KB 21.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 188.116.19.9 波兰 200 0.578s 0s 0.251s 0.000285s 785B 785B 2.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州电信 电信 青海 188.116.19.9 波兰 200 0.567s 0s 0.239s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 188.116.19.9 波兰 200 0.548s 0s 0.174s 0.000072s 1.295KB 1.295KB 17.564MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 188.116.19.9 波兰 200 0.545s 0s 0.221s 0.000054s 1.295KB 1.295KB 23.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 188.116.19.9 波兰 200 0.534s 0s 0.212s 0.000301s 785B 785B 2.487MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 188.116.19.9 波兰 200 0.531s 0s 0.253s 0.000460s 785B 785B 1.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 188.116.19.9 波兰 200 0.531s 0s 0.256s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.529s 0s 0.2s 0.000480s 785B 785B 1.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 188.116.19.9 波兰 200 0.528s 0s 0.215s 0.002140s 785B 785B 358.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区联通 联通 新疆 188.116.19.9 波兰 200 0.526s 0s 0.23s 0.000400s 785B 785B 1.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 188.116.19.9 波兰 200 0.517s 0s 0.209s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 188.116.19.9 波兰 200 0.516s 0s 0.204s 0.000334s 785B 785B 2.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 188.116.19.9 波兰 200 0.516s 0s 0.217s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 188.116.19.9 波兰 200 0.514s 0s 0.208s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 188.116.19.9 波兰 200 0.514s 0s 0.243s 0.000331s 785B 785B 2.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 188.116.19.9 波兰 200 0.51s 0s 0.232s 0.000096s 1.295KB 1.295KB 13.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 188.116.19.9 波兰 200 0.499s 0s 0.189s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 188.116.19.9 波兰 200 0.494s 0s 0.184s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 188.116.19.9 波兰 200 0.486s 0s 0.19s 0.000332s 785B 785B 2.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 188.116.19.9 波兰 200 0.481s 0s 0.208s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 188.116.19.9 波兰 200 0.473s 0s 0.184s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 188.116.19.9 波兰 200 0.472s 0s 0.228s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 188.116.19.9 波兰 200 0.47s 0s 0.185s 0.000560s 785B 785B 1.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 188.116.19.9 波兰 200 0.465s 0s 0.213s 0.000420s 785B 785B 1.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 188.116.19.9 波兰 200 0.464s 0s 0.201s 0.000053s 1.295KB 1.295KB 23.86MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 188.116.19.9 波兰 200 0.461s 0s 0.208s 0.000400s 785B 785B 1.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 188.116.19.9 波兰 200 0.457s 0s 0.199s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市电信 电信 云南 188.116.19.9 波兰 200 0.456s 0s 0.206s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 188.116.19.9 波兰 200 0.454s 0.001s 0.186s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 188.116.19.9 波兰 200 0.453s 0s 0.2s 0.000281s 785B 785B 2.664MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 188.116.19.9 波兰 200 0.453s 0s 0.197s 0.000350s 785B 785B 2.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市电信 电信 甘肃 188.116.19.9 波兰 200 0.453s 0s 0.199s 0.000440s 785B 785B 1.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 188.116.19.9 波兰 200 0.452s 0s 0.194s 0.000339s 785B 785B 2.208MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 188.116.19.9 波兰 200 0.451s 0s 0.2s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 188.116.19.9 波兰 200 0.451s 0s 0.204s 0.000088s 1.295KB 1.295KB 14.37MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.448s 0s 0.198s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 188.116.19.9 波兰 200 0.446s 0s 0.003s 0.002100s 1.295KB 1.295KB 616.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市电信 电信 四川 188.116.19.9 波兰 200 0.445s 0s 0.204s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 188.116.19.9 波兰 200 0.444s 0s 0.216s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 188.116.19.9 波兰 200 0.443s 0s 0.215s 0.000058s 1.295KB 1.295KB 21.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 188.116.19.9 波兰 200 0.442s 0s 0.189s 0.000323s 785B 785B 2.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 188.116.19.9 波兰 200 0.44s 0s 0.192s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 188.116.19.9 波兰 200 0.44s 0s 0.189s 0.000298s 785B 785B 2.512MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 188.116.19.9 波兰 200 0.438s 0s 0.189s 0.000600s 785B 785B 1.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市联通 联通 广西 188.116.19.9 波兰 200 0.437s 0s 0.19s 0.000540s 785B 785B 1.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 188.116.19.9 波兰 200 0.437s 0s 0.006s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 188.116.19.9 波兰 200 0.435s 0s 0.189s 0.000112s 1.295KB 1.295KB 11.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 188.116.19.9 波兰 200 0.435s 0.001s 0.195s 0.000440s 785B 785B 1.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 188.116.19.9 波兰 200 0.435s 0s 0.202s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 188.116.19.9 波兰 200 0.434s 0s 0.185s 0.000323s 785B 785B 2.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 188.116.19.9 波兰 200 0.432s 0s 0.183s 0.000381s 785B 785B 1.965MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 188.116.19.9 波兰 200 0.43s 0s 0.193s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南五指山市电信 电信 海南 188.116.19.9 波兰 200 0.429s 0s 0.182s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 188.116.19.9 波兰 200 0.428s 0s 0.179s 0.000165s 1.295KB 1.295KB 7.664MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 188.116.19.9 波兰 200 0.427s 0s 0.188s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 188.116.19.9 波兰 200 0.424s 0s 0.174s 0.000440s 785B 785B 1.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 188.116.19.9 波兰 200 0.42s 0s 0.171s 0.000400s 785B 785B 1.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 188.116.19.9 波兰 200 0.419s 0s 0.171s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 188.116.19.9 波兰 200 0.418s 0s 0.177s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 188.116.19.9 波兰 200 0.418s 0s 0.185s 0.000312s 785B 785B 2.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 188.116.19.9 波兰 200 0.418s 0s 0.184s 0.000058s 1.295KB 1.295KB 21.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 188.116.19.9 波兰 200 0.414s 0s 0.184s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市电信 电信 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.413s 0s 0.179s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 188.116.19.9 波兰 200 0.413s 0s 0.175s 0.000540s 785B 785B 1.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 188.116.19.9 波兰 200 0.412s 0s 0.204s 0.000320s 785B 785B 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 188.116.19.9 波兰 200 0.412s 0s 0.179s 0.000520s 785B 785B 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 188.116.19.9 波兰 200 0.411s 0s 0.179s 0.000288s 785B 785B 2.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 188.116.19.9 波兰 200 0.409s 0s 0.18s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市电信 电信 广西 188.116.19.9 波兰 200 0.408s 0s 0.184s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 188.116.19.9 波兰 200 0.408s 0.001s 0.181s 0.000418s 785B 785B 1.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 188.116.19.9 波兰 200 0.407s 0s 0.174s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 188.116.19.9 波兰 200 0.404s 0s 0.174s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 188.116.19.9 波兰 200 0.403s 0s 0.181s 0.000440s 785B 785B 1.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 188.116.19.9 波兰 200 0.401s 0s 0.183s 0.000437s 785B 785B 1.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 188.116.19.9 波兰 200 0.401s 0s 0.181s 0.000081s 1.295KB 1.295KB 15.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 188.116.19.9 波兰 200 0.401s 0s 0.174s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 188.116.19.9 波兰 200 0.399s 0s 0.172s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 188.116.19.9 波兰 200 0.398s 0s 0.176s 0.000349s 785B 785B 2.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 188.116.19.9 波兰 200 0.396s 0s 0.169s 0.000312s 785B 785B 2.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 188.116.19.9 波兰 200 0.394s 0s 0.167s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.392s 0s 0.198s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 188.116.19.9 波兰 200 0.39s 0s 0.172s 0.001580s 785B 785B 485.191KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 188.116.19.9 波兰 200 0.387s 0s 0.171s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 188.116.19.9 波兰 200 0.386s 0s 0.171s 0.000402s 785B 785B 1.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 188.116.19.9 波兰 200 0.383s 0s 0.168s 0.000400s 785B 785B 1.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 188.116.19.9 波兰 200 0.381s 0s 0.17s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 188.116.19.9 波兰 200 0.381s 0s 0.173s 0.000560s 785B 785B 1.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 188.116.19.9 波兰 200 0.38s 0s 0.171s 0.000540s 785B 785B 1.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 188.116.19.9 波兰 200 0.377s 0s 0.167s 0.000480s 785B 785B 1.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 188.116.19.9 波兰 200 0.373s 0s 0.161s 0.000353s 785B 785B 2.121MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾市电信 电信 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.371s 0s 0.165s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 188.116.19.9 波兰 200 0.368s 0s 0.176s 0.000105s 1.295KB 1.295KB 12.044MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 188.116.19.9 波兰 200 0.367s 0s 0.18s 0.000500s 785B 785B 1.497MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 188.116.19.9 波兰 200 0.363s 0s 0.176s 0.000135s 1.295KB 1.295KB 9.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 188.116.19.9 波兰 200 0.362s 0s 0.176s 0.000100s 1.295KB 1.295KB 12.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 188.116.19.9 波兰 200 0.36s 0s 0.174s 0.000083s 1.295KB 1.295KB 15.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.359s 0s 0.164s 0.000389s 785B 785B 1.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 188.116.19.9 波兰 200 0.357s 0s 0.175s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 188.116.19.9 波兰 200 0.357s 0s 0.159s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 188.116.19.9 波兰 200 0.356s 0s 0.169s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 188.116.19.9 波兰 200 0.356s 0s 0.17s 0.000460s 785B 785B 1.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 188.116.19.9 波兰 200 0.352s 0s 0.168s 0.000326s 785B 785B 2.296MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 188.116.19.9 波兰 200 0.351s 0s 0.166s 0.000352s 785B 785B 2.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 188.116.19.9 波兰 200 0.35s 0s 0.169s 0.000074s 1.295KB 1.295KB 17.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 188.116.19.9 波兰 200 0.349s 0s 0.164s 0.000201s 1.295KB 1.295KB 6.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市移动 移动 河南 188.116.19.9 波兰 200 0.349s 0s 0.169s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 188.116.19.9 波兰 200 0.347s 0s 0.164s 0.000193s 1.295KB 1.295KB 6.552MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 188.116.19.9 波兰 200 0.346s 0s 0.166s 0.000077s 1.295KB 1.295KB 16.423MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 188.116.19.9 波兰 200 0.345s 0s 0.166s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 188.116.19.9 波兰 200 0.345s 0s 0.164s 0.000094s 1.295KB 1.295KB 13.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 188.116.19.9 波兰 200 0.343s 0s 0.167s 0.000520s 785B 785B 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 188.116.19.9 波兰 200 0.343s 0s 0.168s 0.000580s 785B 785B 1.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 188.116.19.9 波兰 200 0.341s 0s 0.167s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 188.116.19.9 波兰 200 0.339s 0s 0.158s 0.000083s 1.295KB 1.295KB 15.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 188.116.19.9 波兰 200 0.339s 0s 0.161s 0.000498s 785B 785B 1.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 188.116.19.9 波兰 200 0.338s 0s 0.161s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 188.116.19.9 波兰 200 0.338s 0s 0.165s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 188.116.19.9 波兰 200 0.337s 0s 0.159s 0.000180s 1.295KB 1.295KB 7.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 188.116.19.9 波兰 200 0.336s 0s 0.169s 0.000082s 1.295KB 1.295KB 15.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 188.116.19.9 波兰 200 0.336s 0s 0.162s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 188.116.19.9 波兰 200 0.336s 0s 0.163s 0.000089s 1.295KB 1.295KB 14.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 188.116.19.9 波兰 200 0.336s 0s 0.167s 0.000420s 785B 785B 1.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 188.116.19.9 波兰 200 0.333s 0s 0.163s 0.000323s 785B 785B 2.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 188.116.19.9 波兰 200 0.333s 0s 0.156s 0.000329s 785B 785B 2.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 188.116.19.9 波兰 200 0.333s 0s 0.149s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 188.116.19.9 波兰 200 0.332s 0s 0.159s 0.000066s 1.295KB 1.295KB 19.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 188.116.19.9 波兰 200 0.332s 0s 0.157s 0.000094s 1.295KB 1.295KB 13.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 188.116.19.9 波兰 200 0.331s 0s 0.156s 0.000109s 1.295KB 1.295KB 11.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 188.116.19.9 波兰 200 0.33s 0s 0.159s 0.000520s 785B 785B 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 188.116.19.9 波兰 200 0.329s 0s 0.161s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 188.116.19.9 波兰 200 0.328s 0s 0.159s 0.000380s 785B 785B 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 188.116.19.9 波兰 200 0.325s 0s 0.16s 0.000340s 785B 785B 2.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 188.116.19.9 波兰 200 0.325s 0s 0.153s 0.000342s 785B 785B 2.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海金山区联通 联通 上海 188.116.19.9 波兰 200 0.324s 0s 0.154s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 188.116.19.9 波兰 200 0.322s 0s 0.154s 0.000095s 1.295KB 1.295KB 13.311MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 188.116.19.9 波兰 200 0.322s 0s 0.157s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 188.116.19.9 波兰 200 0.321s 0s 0.152s 0.000549s 785B 785B 1.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 188.116.19.9 波兰 200 0.319s 0s 0.151s 0.000480s 785B 785B 1.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 188.116.19.9 波兰 200 0.31s 0s 0.153s 0.000264s 1.295KB 1.295KB 4.79MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 188.116.19.9 波兰 200 0.308s 0s 0.144s 0.000360s 785B 785B 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 188.116.19.9 波兰 200 0.3s 0s 0.149s 0.000082s 1.295KB 1.295KB 15.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 188.116.19.9 波兰 200 0.298s 0s 0.141s 0.000071s 1.295KB 1.295KB 17.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 188.116.19.9 波兰 200 0.289s 0s 0.14s 0.000127s 1.295KB 1.295KB 9.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 188.116.19.9 波兰 200 0.285s 0s 0.138s 0.000095s 1.295KB 1.295KB 13.311MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 188.116.19.9 波兰 200 0.273s 0s 0.13s 0.000091s 1.295KB 1.295KB 13.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 188.116.19.9 波兰 200 0.03s 0s 0.001s 0.000088s 1.295KB 1.295KB 14.37MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 188.116.19.9 波兰 200 0.017s 0s 0.001s 0.000110s 1.295KB 1.295KB 11.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig