x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:139.196.196.166    

时间 速度

检测时间:2020-05-23 17:08:43

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 206个点 10 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 2.74s 0.005s 0.082s 0.009s 文件不一致 文件不一致 7.667MB/s  
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 8.293s 0s 6.238s 0.427201s 3.933KB 3.933KB 9.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 4.89s 0.001s 0.294s 0.000440s 3.941KB 3.941KB 8.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.813s 0s 0.315s 0.010140s 3.951KB 3.951KB 389.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.758s 0s 1.181s 0.000270s 15.499KB 15.499KB 56.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.738s 0s 0.029s 0.000343s 15.499KB 15.499KB 44.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.705s 0s 0.126s 0.000800s 3.959KB 3.959KB 4.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.703s 0s 0.116s 0.001240s 3.953KB 3.953KB 3.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.697s 0s 0.117s 0.000560s 3.953KB 3.953KB 6.894MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.69s 0s 0.377s 0.000460s 3.953KB 3.953KB 8.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.683s 0s 0.065s 0.001300s 3.952KB 3.952KB 2.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.68s 0s 0.073s 0.000520s 3.951KB 3.951KB 7.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.67s 0s 0.087s 0.015840s 3.953KB 3.953KB 249.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.666s 0s 0.11s 0.003400s 3.954KB 3.954KB 1.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.66s 0s 0.207s 0.000293s 15.499KB 15.499KB 51.658MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.65s 0s 0.068s 0.000500s 3.955KB 3.955KB 7.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.633s 0s 0.399s 0.006500s 3.949KB 3.949KB 607.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市联通 联通 辽宁 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.621s 0s 1.056s 0.028640s 3.946KB 3.946KB 137.789KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.615s 0s 0.055s 0.000620s 3.96KB 3.96KB 6.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.613s 0s 0.046s 0.000520s 3.955KB 3.955KB 7.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.574s 0.001s 0.065s 0.001980s 3.941KB 3.941KB 1.944MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.569s 0s 0.095s 0.000880s 3.949KB 3.949KB 4.383MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市铁通 铁通 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.558s 0s 0.043s 0.000460s 3.947KB 3.947KB 8.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市铁通 铁通 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.55s 0s 0.062s 0.000480s 3.951KB 3.951KB 8.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.55s 0s 0.067s 0.000540s 3.943KB 3.943KB 7.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.546s 0s 0.046s 0.000460s 3.951KB 3.951KB 8.388MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.544s 0s 0.064s 0.000471s 3.941KB 3.941KB 8.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则市移动 移动 西藏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.544s 0s 0.108s 0.000480s 3.95KB 3.95KB 8.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.531s 0s 0.069s 0.000960s 3.951KB 3.951KB 4.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.526s 0.002s 0.041s 0.002775s 15.499KB 15.499KB 5.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.509s 0s 0.241s 0.000440s 3.948KB 3.948KB 8.763MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南景洪市电信 电信 云南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.436s 0s 0.072s 0.008580s 3.937KB 3.937KB 458.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.411s 0s 0.044s 0.000440s 3.942KB 3.942KB 8.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.408s 0s 0.073s 0.000274s 15.499KB 15.499KB 55.24MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.39s 0.001s 0.046s 0.001135s 15.499KB 15.499KB 13.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.353s 0s 0.051s 0.000138s 15.499KB 15.499KB 109.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.334s 0s 0.051s 0.019780s 3.944KB 3.944KB 199.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.317s 0s 0.036s 0.000440s 3.945KB 3.945KB 8.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.31s 0s 0.061s 0.003120s 3.953KB 3.953KB 1.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.304s 0s 0.057s 0.000440s 3.95KB 3.95KB 8.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.301s 0s 0.086s 0.001500s 3.952KB 3.952KB 2.573MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市联通 联通 云南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.275s 0s 0.065s 0.014520s 3.943KB 3.943KB 271.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.236s 0s 0.055s 0.000450s 3.961KB 3.961KB 8.596MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.224s 0s 0.034s 0.001205s 3.941KB 3.941KB 3.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.221s 0s 0.053s 0.000504s 3.955KB 3.955KB 7.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.197s 0s 0.048s 0.001780s 3.95KB 3.95KB 2.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.183s 0s 0.05s 0.004480s 3.957KB 3.957KB 883.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.177s 0s 0.058s 0.000800s 3.957KB 3.957KB 4.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.146s 0s 0.043s 0.000657s 3.947KB 3.947KB 5.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.141s 0s 0.052s 0.000446s 3.954KB 3.954KB 8.658MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.136s 0s 0.034s 0.000497s 3.952KB 3.952KB 7.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.127s 0s 0.022s 0.041939s 15.453KB 15.453KB 368.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃酒泉市电信 电信 甘肃 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.119s 0s 0.651s 0.007520s 3.955KB 3.955KB 525.941KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.115s 0s 0.049s 0.000640s 3.96KB 3.96KB 6.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.034s 0s 0.033s 0.000560s 3.943KB 3.943KB 6.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市电信 电信 四川 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.019s 0s 0.059s 0.000444s 3.949KB 3.949KB 8.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市电信 电信 广西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.011s 0s 0.059s 0.000460s 3.95KB 3.95KB 8.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市移动 移动 吉林 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 3.011s 0s 0.047s 0.002480s 3.931KB 3.931KB 1.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.958s 0s 0.06s 0.000583s 3.952KB 3.952KB 6.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.917s 0s 0.04s 0.000440s 3.944KB 3.944KB 8.754MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.856s 0s 0.041s 0.000920s 3.958KB 3.958KB 4.201MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市铁通 铁通 广西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.85s 0s 0.003s 0.061542s 15.453KB 15.453KB 251.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.83s 0s 0.052s 0.001240s 3.955KB 3.955KB 3.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.791s 0s 0.05s 0.000468s 3.952KB 3.952KB 8.247MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.767s 0s 0.053s 0.004220s 3.952KB 3.952KB 936.528KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.702s 0s 0.053s 0.000660s 3.947KB 3.947KB 5.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市移动 移动 湖北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.7s 0s 0.057s 0.000620s 3.942KB 3.942KB 6.21MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.684s 0s 0.045s 0.000471s 3.956KB 3.956KB 8.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市电信 电信 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.668s 0s 0.048s 0.106061s 3.958KB 3.958KB 37.318KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.667s 0s 0.046s 0.000580s 3.957KB 3.957KB 6.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.647s 0s 0.052s 0.000440s 3.947KB 3.947KB 8.761MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市移动 移动 辽宁 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.626s 0s 0.049s 0.000460s 3.946KB 3.946KB 8.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.62s 0s 0.053s 0.000480s 3.958KB 3.958KB 8.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.615s 0s 0.056s 0.000446s 3.957KB 3.957KB 8.664MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.588s 0s 0.052s 0.002760s 3.957KB 3.957KB 1.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.588s 0s 0.056s 0.000228s 15.499KB 15.499KB 66.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.584s 0s 0.052s 0.000640s 3.947KB 3.947KB 6.023MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.583s 0s 0.047s 0.000460s 3.949KB 3.949KB 8.384MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.58s 0s 0.052s 0.000477s 3.945KB 3.945KB 8.077MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.522s 0s 0.051s 0.000189s 15.499KB 15.499KB 80.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.521s 0s 0.05s 0.007880s 3.937KB 3.937KB 499.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.506s 0s 0.051s 0.000400s 3.952KB 3.952KB 9.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.489s 0s 0.047s 0.000480s 3.941KB 3.941KB 8.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.485s 0s 0.046s 0.000540s 3.948KB 3.948KB 7.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.467s 0s 0.032s 0.000593s 3.947KB 3.947KB 6.5MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.451s 0s 0.046s 0.000268s 15.499KB 15.499KB 56.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.448s 0s 0.04s 0.000640s 3.959KB 3.959KB 6.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.44s 0s 0.031s 0.000460s 3.944KB 3.944KB 8.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.424s 0s 0.027s 0.000480s 3.949KB 3.949KB 8.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.415s 0s 0.045s 0.000460s 3.952KB 3.952KB 8.39MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.374s 0s 0.045s 0.000500s 3.945KB 3.945KB 7.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市教育网 教育网 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.363s 0s 0.044s 0.000480s 3.955KB 3.955KB 8.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.355s 0s 0.03s 0.000520s 3.95KB 3.95KB 7.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.319s 0s 0.021s 0.000230s 15.499KB 15.499KB 65.808MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.301s 0s 0.042s 0.000480s 3.947KB 3.947KB 8.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.235s 0s 0.033s 0.000940s 3.953KB 3.953KB 4.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.218s 0.018s 0.051s 0.036849s 15.499KB 15.499KB 420.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.213s 0s 0.048s 0.000520s 3.952KB 3.952KB 7.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.151s 0s 0.043s 0.000480s 3.951KB 3.951KB 8.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.151s 0s 0.045s 0.000464s 3.941KB 3.941KB 8.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.14s 0s 0.054s 0.000680s 3.957KB 3.957KB 5.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.129s 0s 0.05s 0.000178s 15.499KB 15.499KB 85.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.109s 0s 0.026s 0.000500s 3.949KB 3.949KB 7.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.106s 0s 0.044s 0.000196s 15.499KB 15.499KB 77.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.02s 0s 0.041s 0.000222s 15.499KB 15.499KB 68.179MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.993s 0s 0.041s 0.000492s 3.943KB 3.943KB 7.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市移动 移动 山东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.986s 0s 0.026s 0.043780s 3.944KB 3.944KB 90.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.955s 0s 0.038s 0.000243s 15.499KB 15.499KB 62.287MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.889s 0s 0.036s 0.001860s 3.949KB 3.949KB 2.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.881s 0s 0.043s 0.000500s 3.948KB 3.948KB 7.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.87s 0s 0.039s 0.000465s 3.956KB 3.956KB 8.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.853s 0s 0.033s 0.001020s 3.954KB 3.954KB 3.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.821s 0s 0.036s 0.000164s 15.499KB 15.499KB 92.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.82s 0s 0.041s 0.000454s 3.957KB 3.957KB 8.512MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.816s 0s 0.043s 0.000580s 3.965KB 3.965KB 6.676MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.815s 0s 0.028s 0.000459s 3.959KB 3.959KB 8.423MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.812s 0s 0.043s 0.000520s 3.959KB 3.959KB 7.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.787s 0s 0.027s 0.000520s 3.963KB 3.963KB 7.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.764s 0s 0.041s 0.002180s 3.952KB 3.952KB 1.77MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.753s 0s 0.045s 0.000228s 15.499KB 15.499KB 66.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.749s 0s 0.04s 0.000235s 15.499KB 15.499KB 64.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.74s 0s 0.033s 0.000480s 3.965KB 3.965KB 8.066MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.738s 0s 0.003s 0.017340s 15.453KB 15.453KB 891.184KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.731s 0s 0.029s 0.000320s 3.965KB 3.965KB 12.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.648s 0s 0.039s 0.000320s 3.963KB 3.963KB 12.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.605s 0s 0.037s 0.000224s 15.499KB 15.499KB 67.57MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东韶关市移动 移动 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.604s 0s 0.037s 0.000360s 3.963KB 3.963KB 10.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.603s 0s 0.025s 0.000566s 3.956KB 3.956KB 6.826MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.602s 0s 0.034s 0.000460s 3.96KB 3.96KB 8.407MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.601s 0s 0.035s 0.000228s 15.499KB 15.499KB 66.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.6s 0s 0.034s 0.000128s 15.499KB 15.499KB 118.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.599s 0s 0.033s 0.000225s 15.499KB 15.499KB 67.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.598s 0s 0.027s 0.000466s 3.96KB 3.96KB 8.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.597s 0s 0.032s 0.000152s 15.499KB 15.499KB 99.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.597s 0s 0.033s 0.000166s 15.499KB 15.499KB 91.179MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.504s 0s 0.041s 0.000299s 15.499KB 15.499KB 50.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.482s 0s 0.038s 0.000263s 15.499KB 15.499KB 57.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.47s 0.011s 0.023s 0.017067s 15.499KB 15.499KB 908.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.447s 0s 0.02s 0.000535s 15.499KB 15.499KB 28.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.447s 0s 0.013s 0.000256s 15.499KB 15.499KB 59.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.446s 0s 0.036s 0.000277s 15.499KB 15.499KB 54.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.445s 0s 0.022s 0.000479s 3.954KB 3.954KB 8.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 139.196.196.166 中国上海阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.443s 0s 0.029s 0.000236s 15.499KB 15.499KB 64.135MB/s 查看 GET    PING    Trace