x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.dangbei.com    

时间 速度

检测时间:2020-05-21 22:24:14

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 115个点 9 40 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.294s 0.004s 0.143s 0.004s 文件不一致 文件不一致 6.261MB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 8.493s 0s 4.349s 0.000900s 7.931KB 7.931KB 8.605MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 4.39s 0s 1.81s 0.000554s 33.388KB 33.388KB 58.854MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 2.032s 0s 0.281s 0.001180s 7.931KB 7.931KB 6.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.787s 0s 1.215s 0.007969s 33.388KB 33.388KB 4.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.998s 0s 0.509s 0.000600s 7.931KB 7.931KB 12.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.988s 0s 0.37s 0.298921s 7.931KB 7.931KB 26.531KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.713s 0.001s 0.344s 0.001000s 7.931KB 7.931KB 7.745MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.645s 0s 0.316s 0.003040s 7.931KB 7.931KB 2.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.472s 0.001s 0.234s 0.007220s 7.931KB 7.931KB 1.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.413s 0s 0.038s 0.000286s 33.388KB 33.388KB 114.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.405s 0s 0.198s 0.000474s 33.388KB 33.388KB 68.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.369s 0s 0.022s 0.319462s 7.931KB 7.931KB 24.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.311s 0s 0.152s 0.000528s 33.388KB 33.388KB 61.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市联通 联通 河北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.269s 0s 0.141s 0.054160s 7.931KB 7.931KB 146.43KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.254s 0s 0.122s 0.000780s 7.931KB 7.931KB 9.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.241s 0s 0.085s 0.021460s 7.931KB 7.931KB 369.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.218s 0s 0.099s 0.002440s 7.931KB 7.931KB 3.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.21s 0s 0.096s 0.010000s 7.931KB 7.931KB 793.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.168s 0s 0.076s 0.009777s 33.388KB 33.388KB 3.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.16s 0s 0.086s 0.009600s 7.931KB 7.931KB 826.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市联通 联通 西藏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.155s 0s 0.073s 0.000880s 7.931KB 7.931KB 8.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市移动 移动 广西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.136s 0s 0.064s 0.001760s 7.931KB 7.931KB 4.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.13s 0s 0.06s 0.003600s 7.931KB 7.931KB 2.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.127s 0s 0.055s 0.000397s 33.388KB 33.388KB 82.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.126s 0.005s 0.061s 0.000880s 7.931KB 7.931KB 8.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.126s 0s 0.06s 0.000780s 7.931KB 7.931KB 9.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.121s 0s 0.056s 0.001046s 7.931KB 7.931KB 7.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.12s 0s 0.055s 0.000576s 7.931KB 7.931KB 13.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.119s 0s 0.054s 0.001160s 7.931KB 7.931KB 6.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.119s 0s 0.052s 0.009120s 7.931KB 7.931KB 869.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.118s 0s 0.055s 0.001560s 7.931KB 7.931KB 4.965MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.117s 0s 0.054s 0.000724s 7.931KB 7.931KB 10.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市教育网 教育网 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.117s 0s 0.052s 0.000660s 7.931KB 7.931KB 11.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.116s 0s 0.051s 0.001060s 7.931KB 7.931KB 7.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.116s 0s 0.053s 0.000840s 7.931KB 7.931KB 9.22MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.113s 0s 0.052s 0.000618s 7.931KB 7.931KB 12.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.112s 0s 0.052s 0.000434s 33.388KB 33.388KB 75.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.111s 0s 0.051s 0.000630s 7.931KB 7.931KB 12.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.106s 0s 0.054s 0.000995s 7.931KB 7.931KB 7.784MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.105s 0s 0.047s 0.000420s 33.388KB 33.388KB 77.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市联通 联通 四川 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.104s 0s 0.046s 0.000760s 7.931KB 7.931KB 10.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.102s 0s 0.042s 0.003853s 33.388KB 33.388KB 8.462MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.102s 0s 0.046s 0.000740s 7.931KB 7.931KB 10.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.101s 0s 0.041s 0.001120s 7.931KB 7.931KB 6.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.1s 0s 0.043s 0.010880s 7.931KB 7.931KB 728.921KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.099s 0s 0.045s 0.000516s 33.388KB 33.388KB 63.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.099s 0s 0.045s 0.000319s 33.388KB 33.388KB 102.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.097s 0s 0.043s 0.005140s 7.931KB 7.931KB 1.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.095s 0s 0.043s 0.000400s 33.388KB 33.388KB 81.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.093s 0s 0.041s 0.000252s 33.388KB 33.388KB 129.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.093s 0s 0.044s 0.000620s 7.931KB 7.931KB 12.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.091s 0s 0.039s 0.000797s 33.388KB 33.388KB 40.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.091s 0s 0.04s 0.000433s 33.388KB 33.388KB 75.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.09s 0s 0.042s 0.000604s 7.931KB 7.931KB 12.822MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.09s 0s 0.04s 0.000304s 33.388KB 33.388KB 107.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西未知移动 移动 陕西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.089s 0s 0.039s 0.000357s 33.388KB 33.388KB 91.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.089s 0.013s 0.047s 0.000600s 7.931KB 7.931KB 12.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.088s 0s 0.04s 0.000411s 33.388KB 33.388KB 79.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.085s 0s 0.037s 0.000436s 33.388KB 33.388KB 74.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.084s 0s 0.037s 0.000328s 33.388KB 33.388KB 99.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.083s 0s 0.035s 0.000294s 33.388KB 33.388KB 110.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.081s 0s 0.033s 0.000633s 33.388KB 33.388KB 51.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.078s 0s 0.036s 0.000300s 33.388KB 33.388KB 108.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.077s 0s 0.033s 0.000558s 33.388KB 33.388KB 58.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.076s 0s 0.037s 0.002840s 7.931KB 7.931KB 2.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.075s 0s 0.033s 0.001280s 7.931KB 7.931KB 6.051MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.075s 0s 0.032s 0.001037s 7.931KB 7.931KB 7.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.075s 0s 0.029s 0.000800s 7.931KB 7.931KB 9.681MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.074s 0s 0.033s 0.000322s 33.388KB 33.388KB 101.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.072s 0s 0.032s 0.000475s 33.388KB 33.388KB 68.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.072s 0.001s 0.029s 0.009960s 7.931KB 7.931KB 796.251KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.07s 0s 0.003s 0.018580s 26.512KB 26.512KB 1.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.069s 0s 0.027s 0.000758s 33.388KB 33.388KB 43.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.068s 0s 0.008s 0.000384s 33.388KB 33.388KB 84.909MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.065s 0s 0.028s 0.000307s 33.388KB 33.388KB 106.206MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.065s 0s 0.028s 0.000370s 33.388KB 33.388KB 88.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.064s 0s 0.028s 0.000352s 33.388KB 33.388KB 92.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.064s 0s 0.026s 0.000446s 7.931KB 7.931KB 17.365MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.063s 0s 0.025s 0.000622s 33.388KB 33.388KB 52.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.062s 0s 0.025s 0.000480s 33.388KB 33.388KB 67.927MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.062s 0s 0.024s 0.000555s 33.388KB 33.388KB 58.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.061s 0s 0.026s 0.000519s 33.388KB 33.388KB 62.823MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市移动 移动 湖北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.061s 0s 0.027s 0.000749s 7.931KB 7.931KB 10.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.06s 0s 0.022s 0.000823s 33.388KB 33.388KB 39.617MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.059s 0s 0.022s 0.000676s 7.931KB 7.931KB 11.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.056s 0s 0.022s 0.001040s 7.931KB 7.931KB 7.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.055s 0s 0.023s 0.000493s 33.388KB 33.388KB 66.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.054s 0s 0.022s 0.000529s 33.388KB 33.388KB 61.635MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市电信 电信 安徽 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.052s 0s 0.02s 0.000620s 7.931KB 7.931KB 12.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.051s 0s 0.021s 0.000859s 33.388KB 33.388KB 37.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.05s 0s 0.014s 0.004059s 33.388KB 33.388KB 8.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.048s 0s 0.019s 0.000547s 33.388KB 33.388KB 59.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.048s 0s 0.02s 0.000760s 7.931KB 7.931KB 10.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.047s 0s 0.019s 0.000826s 33.388KB 33.388KB 39.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.045s 0s 0.017s 0.000291s 33.388KB 33.388KB 112.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.044s 0s 0.018s 0.000489s 33.388KB 33.388KB 66.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.042s 0s 0.016s 0.000425s 33.388KB 33.388KB 76.718MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.042s 0s 0.017s 0.000305s 33.388KB 33.388KB 106.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市联通 联通 江苏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.037s 0s 0.014s 0.000880s 7.931KB 7.931KB 8.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.034s 0s 0.012s 0.000619s 7.931KB 7.931KB 12.512MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.033s 0s 0.013s 0.000367s 33.388KB 33.388KB 88.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.032s 0s 0.013s 0.000322s 33.388KB 33.388KB 101.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.03s 0s 0.012s 0.000272s 33.388KB 33.388KB 119.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.03s 0s 0.01s 0.000617s 33.388KB 33.388KB 52.845MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.029s 0s 0.01s 0.000542s 7.931KB 7.931KB 14.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.029s 0s 0.011s 0.000296s 33.388KB 33.388KB 110.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.025s 0s 0.008s 0.000454s 7.931KB 7.931KB 17.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.025s 0s 0.009s 0.000379s 33.388KB 33.388KB 86.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.024s 0s 0.009s 0.000485s 33.388KB 33.388KB 67.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.018s 0s 0.005s 0.000381s 33.388KB 33.388KB 85.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.015s 0s 0.004s 0.000257s 33.388KB 33.388KB 126.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.014s 0s 0.002s 0.000405s 33.388KB 33.388KB 80.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 115.29.195.168 中国浙江杭州阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.01s 0s 0.002s 0.000421s 33.388KB 33.388KB 77.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig