x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.apsvs.com    

时间 速度

检测时间:2023-09-18 11:11:50

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
191个点 10 44 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.569s 0.324s 0.392s 0.083s 文件不一致 文件不一致 169.353KB/s  
河南周口市联通 联通 河南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 5.255s 5.153s 5.183s 0.034361s 6.605KB 6.605KB 192.237KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 5.169s 5.044s 5.083s 0.044989s 6.605KB 6.605KB 146.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 4.366s 4.242s 4.287s 0.039379s 6.605KB 6.605KB 167.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 4.299s 0.095s 0.144s 1.802884s 6.605KB 6.605KB 3.664KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 3.549s 3.371s 3.415s 0.081361s 6.605KB 6.605KB 81.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 3.27s 3.146s 3.187s 0.041739s 6.605KB 6.605KB 158.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 3.149s 3.067s 3.095s 0.026877s 6.605KB 6.605KB 245.767KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 2.736s 2.577s 2.63s 0.052832s 6.605KB 6.605KB 125.028KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市移动 移动 河北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 2.614s 0.759s 1.031s 0.912464s 6.605KB 6.605KB 7.239KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 2.333s 0.003s 0.003s 0.318061s 6.605KB 6.605KB 20.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市铁通 铁通 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 2.284s 2.125s 2.179s 0.051701s 6.605KB 6.605KB 127.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.991s 0.849s 1.212s 0.406356s 6.605KB 6.605KB 16.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.855s 0.519s 0.964s 0.440342s 6.605KB 6.605KB 15.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.653s 1.26s 1.391s 0.130727s 6.605KB 6.605KB 50.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗移动 移动 黑龙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.653s 0.948s 1.465s 0.067295s 6.605KB 6.605KB 98.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.561s 0.918s 1.132s 0.214196s 6.605KB 6.605KB 30.838KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.439s 1.248s 1.305s 0.052333s 6.605KB 6.605KB 126.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.417s 0.074s 0.521s 0.447252s 6.605KB 6.605KB 14.769KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.4s 0.108s 0.537s 0.436900s 6.605KB 6.605KB 15.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.255s 0.33s 0.639s 0.308092s 6.605KB 6.605KB 21.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.241s 1.014s 1.079s 0.071320s 6.605KB 6.605KB 92.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞蒙古自治州移动 移动 新疆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.123s 0.841s 0.931s 0.089066s 6.605KB 6.605KB 74.164KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 1.101s 0.232s 0.521s 0.277358s 6.605KB 6.605KB 23.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市联通 联通 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.894s 0.732s 0.785s 0.054602s 6.605KB 6.605KB 120.975KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.86s 0.267s 0.465s 0.197347s 6.605KB 6.605KB 33.471KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.848s 0.754s 0.785s 0.031263s 6.605KB 6.605KB 211.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.827s 0.362s 0.517s 0.154754s 6.605KB 6.605KB 42.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市移动 移动 广东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.816s 0.195s 0.402s 0.206776s 6.605KB 6.605KB 31.945KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.779s 0.016s 0.272s 0.252419s 6.605KB 6.605KB 26.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.757s 0.663s 0.68s 0.024659s 6.605KB 6.605KB 267.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.752s 0.035s 0.275s 0.235038s 6.605KB 6.605KB 28.104KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.727s 0.237s 0.4s 0.164035s 6.605KB 6.605KB 40.269KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.724s 0.636s 0.665s 0.029445s 6.605KB 6.605KB 224.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.709s 0.278s 0.421s 0.143996s 6.605KB 6.605KB 45.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.653s 0.027s 0.235s 0.210984s 6.605KB 6.605KB 31.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐电信 电信 新疆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.647s 0.128s 0.214s 0.303588s 6.605KB 6.605KB 21.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.639s 0.553s 0.581s 0.029046s 6.605KB 6.605KB 227.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.624s 0.259s 0.388s 0.105172s 6.605KB 6.605KB 62.806KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东淄博市电信 电信 山东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.619s 0.516s 0.546s 0.037980s 6.605KB 6.605KB 173.92KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.611s 0.534s 0.559s 0.025722s 6.605KB 6.605KB 256.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.61s 0.106s 0.274s 0.167743s 6.605KB 6.605KB 39.379KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.58s 0.142s 0.278s 0.154213s 6.605KB 6.605KB 42.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.571s 0.43s 0.477s 0.047102s 6.605KB 6.605KB 140.238KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.544s 0.215s 0.338s 0.103737s 6.605KB 6.605KB 63.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.543s 0.387s 0.439s 0.051735s 6.605KB 6.605KB 127.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.533s 0.37s 0.423s 0.054703s 6.605KB 6.605KB 120.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.518s 0.388s 0.432s 0.043866s 6.605KB 6.605KB 150.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.5s 0.381s 0.422s 0.039626s 6.605KB 6.605KB 166.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.495s 0.44s 0.458s 0.017889s 6.605KB 6.605KB 369.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市联通 联通 浙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.488s 0.436s 0.454s 0.018488s 6.605KB 6.605KB 357.284KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.486s 0.336s 0.384s 0.052825s 6.605KB 6.605KB 125.044KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山移动 移动 云南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.482s 0.243s 0.322s 0.078721s 6.605KB 6.605KB 83.91KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.468s 0.391s 0.417s 0.023740s 6.605KB 6.605KB 278.242KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.467s 0.388s 0.414s 0.025920s 6.605KB 6.605KB 254.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东淄博市移动 移动 山东 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.466s 0.342s 0.383s 0.041615s 6.605KB 6.605KB 158.728KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.465s 0.181s 0.267s 0.086539s 6.605KB 6.605KB 76.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝市电信 电信 西藏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.459s 0.161s 0.256s 0.106475s 6.605KB 6.605KB 62.038KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.456s 0.33s 0.372s 0.042192s 6.605KB 6.605KB 156.557KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.452s 0.122s 0.222s 0.109960s 6.605KB 6.605KB 60.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.446s 0.22s 0.338s 0.036085s 6.605KB 6.605KB 183.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝藏族羌族自治州电信 电信 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.444s 0.291s 0.34s 0.048389s 6.605KB 6.605KB 136.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.441s 0.272s 0.328s 0.056446s 6.605KB 6.605KB 117.023KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.434s 0.284s 0.33s 0.046932s 6.605KB 6.605KB 140.746KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.43s 0.195s 0.259s 0.104331s 6.605KB 6.605KB 63.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞蒙古自治州电信 电信 新疆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.415s 0.121s 0.206s 0.100830s 6.605KB 6.605KB 65.511KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.411s 0.254s 0.305s 0.051971s 6.605KB 6.605KB 127.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.391s 0.31s 0.333s 0.022616s 6.605KB 6.605KB 292.071KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.39s 0.251s 0.254s 0.036441s 6.605KB 6.605KB 181.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.382s 0.205s 0.262s 0.059348s 6.605KB 6.605KB 111.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市其他 其他 内蒙古 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.382s 0.067s 0.166s 0.100443s 6.605KB 6.605KB 65.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.373s 0.194s 0.249s 0.056706s 6.605KB 6.605KB 116.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.372s 0.21s 0.264s 0.054619s 6.605KB 6.605KB 120.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.369s 0.242s 0.284s 0.041375s 6.605KB 6.605KB 159.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.368s 0.036s 0.09s 0.131236s 6.605KB 6.605KB 50.333KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.356s 0.151s 0.208s 0.080415s 6.605KB 6.605KB 82.142KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市联通 联通 安徽 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.354s 0.271s 0.296s 0.030973s 6.605KB 6.605KB 213.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.351s 0.128s 0.196s 0.066642s 6.605KB 6.605KB 99.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.35s 0.096s 0.181s 0.084713s 6.605KB 6.605KB 77.975KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.34s 0.209s 0.249s 0.047817s 6.605KB 6.605KB 138.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.333s 0.278s 0.297s 0.017972s 6.605KB 6.605KB 367.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.326s 0.164s 0.216s 0.056879s 6.605KB 6.605KB 116.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.323s 0.17s 0.215s 0.035059s 6.605KB 6.605KB 188.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.312s 0.098s 0.163s 0.076271s 6.605KB 6.605KB 86.605KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆移动 移动 安徽 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.309s 0.209s 0.238s 0.028667s 6.605KB 6.605KB 230.421KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.308s 0.149s 0.201s 0.052257s 6.605KB 6.605KB 126.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.306s 0.082s 0.161s 0.074662s 6.605KB 6.605KB 88.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.3s 0.137s 0.191s 0.054252s 6.605KB 6.605KB 121.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.299s 0.087s 0.157s 0.072373s 6.605KB 6.605KB 91.27KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市其他 其他 内蒙古 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.297s 0.049s 0.122s 0.086378s 6.605KB 6.605KB 76.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.296s 0.158s 0.198s 0.040385s 6.605KB 6.605KB 163.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.295s 0.164s 0.201s 0.048414s 6.605KB 6.605KB 136.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山彝族自治州电信 电信 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.294s 0.091s 0.153s 0.075495s 6.605KB 6.605KB 87.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.293s 0.176s 0.214s 0.039160s 6.605KB 6.605KB 168.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.293s 0.09s 0.158s 0.068065s 6.605KB 6.605KB 97.046KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.288s 0.069s 0.141s 0.073699s 6.605KB 6.605KB 89.628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.288s 0.059s 0.127s 0.069858s 6.605KB 6.605KB 94.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水移动 移动 甘肃 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.288s 0.105s 0.16s 0.062779s 6.605KB 6.605KB 105.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州联通 联通 湖北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.286s 0.024s 0.109s 0.091761s 6.605KB 6.605KB 71.986KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市移动 移动 江苏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.284s 0.228s 0.247s 0.018545s 6.605KB 6.605KB 356.186KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.282s 0.07s 0.137s 0.065968s 6.605KB 6.605KB 100.131KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.279s 0.074s 0.143s 0.067808s 6.605KB 6.605KB 97.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.272s 0.169s 0.201s 0.031874s 6.605KB 6.605KB 207.237KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.271s 0.166s 0.201s 0.033615s 6.605KB 6.605KB 196.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.266s 0.117s 0.166s 0.049776s 6.605KB 6.605KB 132.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.261s 0.152s 0.186s 0.037900s 6.605KB 6.605KB 174.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.252s 0.102s 0.15s 0.050142s 6.605KB 6.605KB 131.735KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西未知移动 移动 山西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.248s 0.121s 0.163s 0.042609s 6.605KB 6.605KB 155.025KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.248s 0.104s 0.152s 0.047720s 6.605KB 6.605KB 138.421KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.236s 0.042s 0.107s 0.064330s 6.605KB 6.605KB 102.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江移动 移动 海南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.235s 0.034s 0.102s 0.067113s 6.605KB 6.605KB 98.423KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.229s 0.057s 0.114s 0.057580s 6.605KB 6.605KB 114.718KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.223s 0.059s 0.113s 0.056390s 6.605KB 6.605KB 117.139KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.219s 0.121s 0.154s 0.032432s 6.605KB 6.605KB 203.671KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.213s 0.063s 0.11s 0.052010s 6.605KB 6.605KB 127.004KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.212s 0.095s 0.133s 0.041187s 6.605KB 6.605KB 160.378KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市联通 联通 湖北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.211s 0.12s 0.15s 0.030060s 6.605KB 6.605KB 219.743KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.21s 0.115s 0.146s 0.032082s 6.605KB 6.605KB 205.893KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市联通 联通 甘肃 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.208s 0.061s 0.108s 0.047865s 6.605KB 6.605KB 138.002KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市铁通 铁通 四川 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.207s 0.051s 0.097s 0.054100s 6.605KB 6.605KB 122.097KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.207s 0.064s 0.107s 0.052180s 6.605KB 6.605KB 126.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.204s 0.034s 0.089s 0.058436s 6.605KB 6.605KB 113.038KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.201s 0.046s 0.097s 0.049570s 6.605KB 6.605KB 133.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.2s 0.069s 0.112s 0.044779s 6.605KB 6.605KB 147.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市联通 联通 青海 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.195s 0.009s 0.071s 0.062659s 6.605KB 6.605KB 105.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.194s 0.061s 0.107s 0.043939s 6.605KB 6.605KB 150.333KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.194s 0.051s 0.097s 0.048120s 6.605KB 6.605KB 137.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.191s 0.046s 0.093s 0.050690s 6.605KB 6.605KB 130.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市移动 移动 河北 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.188s 0.042s 0.088s 0.054003s 6.605KB 6.605KB 122.317KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.185s 0.091s 0.122s 0.030924s 6.605KB 6.605KB 213.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.182s 0.014s 0.062s 0.072099s 6.605KB 6.605KB 91.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.181s 0.052s 0.095s 0.042419s 6.605KB 6.605KB 155.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 112.124.184.179 中国浙江杭州阿里云 200 0.18s 0.073s 0.108s 0.036835s 6.605KB 6.605KB 179.326KB/s 查看