x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:oo15yt1s.com    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 15:25:01

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
183个点 9 41 10个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.871s 0.249s 0.413s 0s 528B 528B 3.176MB/s  
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.05s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 20.205.36.69 中国香港微软云 200 6.675s 1.078s 2.178s 0.000391s 528B 528B 1.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 104.208.88.229 中国香港微软云 200 6.23s 0.149s 5.291s 0.000480s 528B 528B 1.049MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 104.208.88.229 中国香港微软云 200 6.176s 0.062s 1.285s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 104.208.89.240 中国香港微软云 200 6.067s 5.192s 5.399s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海黄南移动 移动 青海 104.208.88.229 中国香港微软云 200 5.977s 5.205s 5.381s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 20.205.36.69 中国香港微软云 200 5.475s 5.05s 5.153s 0.000083s 528B 528B 6.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东移动 移动 辽宁 20.205.106.58 中国香港微软云 200 3.015s 2.234s 2.372s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 20.187.91.122 中国香港微软云 200 2.354s 1.76s 1.86s 0.000336s 528B 528B 1.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 20.205.36.69 中国香港微软云 200 2.324s 1.399s 1.627s 0.000032s 528B 528B 15.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳联通 联通 河南 20.187.110.199 中国香港微软云 200 2.218s 1.487s 1.592s 0.000293s 528B 528B 1.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 20.187.91.122 中国香港微软云 200 2.082s 0.041s 1.261s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 20.187.77.167 中国香港微软云 200 2.056s 1.483s 1.578s 0.000317s 528B 528B 1.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 20.187.77.175 中国香港微软云 200 1.97s 0.115s 0.265s 0.000380s 528B 528B 1.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 20.187.76.195 中国香港微软云 200 1.965s 1.415s 1.538s 0.000280s 528B 528B 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 20.205.39.113 中国香港微软云 200 1.823s 0.163s 1.302s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 20.187.77.175 中国香港微软云 200 1.648s 0.067s 0.328s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 104.208.89.240 中国香港微软云 200 1.576s 0.843s 0.95s 0.000327s 528B 528B 1.54MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 20.187.77.175 中国香港微软云 200 1.514s 0.059s 0.136s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 20.205.36.69 中国香港微软云 200 1.452s 1.288s 1.325s 0.000019s 528B 528B 26.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 104.208.88.229 中国香港微软云 200 1.45s 0.333s 0.443s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南移动 移动 陕西 20.205.39.113 中国香港微软云 200 1.393s 0.103s 0.233s 0.000620s 528B 528B 831.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 20.205.36.69 中国香港微软云 200 1.379s 0.313s 0.518s 0.000540s 528B 528B 954.861KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 20.187.110.199 中国香港微软云 200 1.328s 0.053s 1.111s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 104.208.89.240 中国香港微软云 200 1.315s 0.079s 0.35s 0.000420s 528B 528B 1.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 104.208.88.229 中国香港微软云 200 1.292s 0.75s 0.868s 0.000380s 528B 528B 1.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 20.205.39.113 中国香港微软云 200 1.292s 0.62s 0.774s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 20.205.39.113 中国香港微软云 200 1.231s 0.299s 0.503s 0.000280s 528B 528B 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市电信 电信 河南 20.187.110.199 中国香港微软云 200 1.21s 0.24s 0.453s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 20.205.36.69 中国香港微软云 0 1.188s 0.041s 1.171s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 20.187.76.195 中国香港微软云 200 1.137s 0.027s 0.138s 0.000383s 528B 528B 1.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 20.205.39.113 中国香港微软云 200 1.111s 0.073s 0.197s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 20.205.39.113 中国香港微软云 200 1.074s 0.192s 0.353s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 20.187.76.195 中国香港微软云 200 1.032s 0.291s 0.472s 0.000083s 528B 528B 6.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 20.205.106.58 中国香港微软云 200 1.031s 0.268s 0.436s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 104.208.88.229 中国香港微软云 0 1.016s 0.909s 1.014s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.98s 0.096s 0.175s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.977s 0.181s 0.366s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.976s 0.596s 0.679s 0.000280s 528B 528B 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.919s 0.013s 0.158s 0.000350s 528B 528B 1.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.917s 0.156s 0.325s 0.000280s 528B 528B 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.91s 0.44s 0.543s 0.000380s 528B 528B 1.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.902s 0.046s 0.235s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.887s 0.327s 0.397s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.878s 0.124s 0.328s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.845s 0.137s 0.296s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.838s 0.155s 0.308s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.831s 0.009s 0.155s 0.000315s 528B 528B 1.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.799s 0.19s 0.343s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水移动 移动 甘肃 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.796s 0.109s 0.255s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.796s 0.418s 0.446s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.788s 0.039s 0.162s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁电信 电信 山西 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.788s 0.02s 0.135s 0.000420s 528B 528B 1.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市移动 移动 内蒙古 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.782s 0.213s 0.344s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.779s 0.14s 0.282s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.768s 0.025s 0.196s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.752s 0.045s 0.205s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.743s 0.113s 0.254s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.74s 0.088s 0.257s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.739s 0.015s 0.125s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.723s 0.08s 0.223s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.714s 0.031s 0.103s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.706s 0.172s 0.258s 0.000341s 528B 528B 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.698s 0.083s 0.218s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.69s 0.07s 0.161s 0.000506s 528B 528B 1019.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.688s 0.098s 0.227s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.678s 0.062s 0.199s 0.000460s 528B 528B 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.671s 0.028s 0.166s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.654s 0.034s 0.172s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.629s 0.089s 0.212s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.621s 0.055s 0.174s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.62s 0.111s 0.224s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.616s 0.09s 0.177s 0.000374s 528B 528B 1.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.613s 0.037s 0.167s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.612s 0.091s 0.192s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.609s 0.068s 0.188s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.604s 0.067s 0.186s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.603s 0.122s 0.232s 0.000300s 528B 528B 1.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.603s 0s 0.148s 0.000028s 528B 528B 17.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.599s 0.047s 0.138s 0.000341s 528B 528B 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.598s 0.321s 0.389s 0.000024s 528B 528B 20.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.597s 0.02s 0.151s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.594s 0.028s 0.156s 0.000580s 528B 528B 889.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.592s 0.174s 0.257s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.591s 0.071s 0.188s 0.000300s 528B 528B 1.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.589s 0.108s 0.212s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.579s 0.08s 0.161s 0.000335s 528B 528B 1.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.568s 0.016s 0.104s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海闵行电信 电信 上海 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.567s 0.107s 0.205s 0.000260s 528B 528B 1.937MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.565s 0.028s 0.142s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.565s 0.035s 0.147s 0.000420s 528B 528B 1.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.563s 0.026s 0.145s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.563s 0.021s 0.128s 0.000760s 528B 528B 678.454KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.562s 0.076s 0.183s 0.000420s 528B 528B 1.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.548s 0.1s 0.239s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.547s 0.052s 0.162s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.546s 0.243s 0.26s 0.000034s 528B 528B 14.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.546s 0.028s 0.137s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.539s 0.011s 0.097s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.537s 0.038s 0.143s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.535s 0.046s 0.152s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.535s 0.088s 0.196s 0.000045s 528B 528B 11.19MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.532s 0.058s 0.163s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.527s 0.014s 0.127s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.526s 0.054s 0.156s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港移动 移动 广西 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.525s 0.08s 0.175s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.523s 0.033s 0.143s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.522s 0.04s 0.141s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.516s 0.016s 0.134s 0.000040s 528B 528B 12.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.516s 0.012s 0.123s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.513s 0.027s 0.129s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.512s 0.027s 0.133s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市联通 联通 湖南 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.512s 0.019s 0.117s 0.000520s 528B 528B 991.587KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南联通 联通 贵州 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.511s 0.054s 0.154s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市联通 联通 湖北 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.508s 0.032s 0.136s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.505s 0.071s 0.175s 0.000032s 528B 528B 15.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市联通 联通 安徽 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.503s 0.036s 0.136s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.5s 0.102s 0.182s 0.000280s 528B 528B 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.483s 0.1s 0.181s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.482s 0.082s 0.177s 0.000022s 528B 528B 22.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.479s 0.017s 0.119s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.469s 0.122s 0.19s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 20.187.110.199 中国香港微软云 200 0.449s 0.03s 0.117s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.442s 0.023s 0.114s 0.000260s 528B 528B 1.937MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.441s 0.035s 0.131s 0.000033s 528B 528B 15.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 20.205.106.58 中国香港微软云 200 0.44s 0.089s 0.163s 0.000280s 528B 528B 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰移动 移动 湖北 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.438s 0.065s 0.144s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名移动 移动 广东 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.437s 0.083s 0.163s 0.000620s 528B 528B 831.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.435s 0.076s 0.148s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 104.208.89.240 中国香港微软云 200 0.432s 0.028s 0.125s 0.000027s 528B 528B 18.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.426s 0.045s 0.129s 0.000360s 528B 528B 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.424s 0.013s 0.101s 0.000440s 528B 528B 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.418s 0.051s 0.119s 0.000420s 528B 528B 1.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.415s 0.073s 0.132s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 20.187.91.122 中国香港微软云 200 0.413s 0.048s 0.125s 0.000300s 528B 528B 1.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.41s 0.007s 0.103s 0.000050s 528B 528B 10.071MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.401s 0.014s 0.098s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.39s 0.031s 0.115s 0.000046s 528B 528B 10.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.386s 0.136s 0.187s 0.000071s 528B 528B 7.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.384s 0.03s 0.101s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市电信 电信 福建 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.383s 0.008s 0.087s 0.000340s 528B 528B 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 20.187.77.175 中国香港微软云 200 0.372s 0.04s 0.119s 0.000040s 528B 528B 12.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.368s 0.03s 0.099s 0.000400s 528B 528B 1.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.359s 0.037s 0.102s 0.000320s 528B 528B 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 20.187.76.195 中国香港微软云 200 0.348s 0.146s 0.193s 0.000103s 528B 528B 4.889MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.34s 0.056s 0.1s 0.000400s 528B 528B 1.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 20.205.39.113 中国香港微软云 200 0.336s 0.078s 0.139s 0.000036s 528B 528B 13.987MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 20.205.36.69 中国香港微软云 200 0.329s 0.265s 0.275s 0.000033s 528B 528B 15.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.327s 0.027s 0.097s 0.000035s 528B 528B 14.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 104.208.88.229 中国香港微软云 200 0.325s 0.01s 0.078s 0.000279s 528B 528B 1.805MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 20.187.77.167 中国香港微软云 200 0.316s 0.06s 0.11s 0.000320s 528B